Standard Solutions Group

Starkt nätverk – starka standarder

Tillsammans med svensk industri tar SSG fram nya standarder för att finna lösningar för gemensamma behov.

Till sin hjälp har SSG ett omfattande nätverk som består av beställare, leverantörer, entreprenörer, akademier och myndigheter. Genom nätverket får SSG kännedom om vilka behov som finns hos industrianläggningarna. De kan exempelvis behöva stöd i projektering, tolkning av regler, utförandekrav, säkerhetskrav med mera. Alla som ser ett behov är välkomna att lägga fram önskemål om standardisering till SSGs kommittéer. Om önskemålet bottnar i ett behov som flera har, startar SSGs standardiseringsprocess.

Kommittéerna – navet i nätverket

SSGs kommittéer består av representanter från olika företag inom industrin. Genom att medverka i kommittéerna får de möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter, identifiera gemensamma behov och finna gemensamma lösningar.

Kommittéerna fungerar som beställare och kvalitetssäkrare i standardiseringsprocessen. De tar ställning till önskemål som kommit in och beslutar om nya standarder ska utvecklas och om befintliga standarder ska revideras eller dras in. Förstudier och beslutsunderlag tas fram av SSGs processledare som även förankrar och driver uppdragen. Kommittéerna och SSGs processledare hjälps åt för att hitta resurser till de arbeten som ska utföras. I många uppdrag är kommittéledamöterna med i standardiseringsarbetet.

Arbetsgrupper, referensgrupper och utsedda aktörer utarbetar standarden

Resurser till projektet hanteras av olika grupperingar beroende på projektets storlek och komplexitet. 

  • En arbetsgrupp består av en samling personer från industrin som har god kunskap inom projektets område. Om det är möjligt är både beställare och leverantörer representerade i arbetsgrupperna. Experter med extra stor kunskap inom området nyttjas där så krävs.
  • En referensgrupp är oftast en samling personer som under en längre tid tar ansvar för kontinuerlig utveckling av en standard, som även kan vara kopplad till en annan tjänst hos SSG.
  • En utsedd aktör kan exempelvis vara specialiserad konsult, ett organ eller SSGs processledare med stöd av en kommitté.

Standardiseringsprocessen i korthet

  1. Behov identifieras – SSGs processledare undersöker vad det verkliga behovet är och vilken typ av arbetsform som är lämplig för att lösa behovet. Kommittén beslutar om hur man ska gå vidare med arbetet.
  2. Projektet skapas – Resurspersoner till projektet kontaktas efter att kommittén tagit fram ett ramverk för standardiseringsarbetet.
  3. Arbetet utförs – SSGs processledare startar upp en arbetsgrupp, referensgrupp eller utser en aktör som bedriver arbetet. Eftersom resurserna arbetar på frivillig basis är det upp till SSGs processledare att samordna arbetsmöten och övervaka att ingen otillåten information diskuteras eller att otillåtna konstellationer uppstår. Möten hålls med 4–6 veckors mellanrum. Tiden för att revidera en standard kan vara 3–15 månader, beroende på standardens storlek och komplexitet. Arbete med en ny standard kan pågå mellan 7–20 månader.
  4. Remittering  När ett förslag på en standard är framtaget skickas detta på remiss till ett flertal parter som kan vara berörda, såsom kommittéer, beställare, leverantörer, entreprenörer, akademier och myndigheter. En remissrunda pågår i ungefär en månad innan kommentarer sammanställs för att hanteras av de som skapade förslaget på standarden.
  5. Godkännande av arbetet – När man arbetat om standarden utifrån kommentarerna från remissrundan skickas nytt förslag ut för fastställande till den ansvariga kommittén. Kommittén tar nu ställning till om resultatet lever upp till de krav som de ställde i beställningen. Om så är fallet fastställs förslaget. Om arbetet inte lever upp till kommitténs krav kan arbetsgruppen få göra ett omtag, en ny grupp tar vid arbetet, kommittén gör själva en sista justering eller så skickas standarden ut på en ny remissrunda.
  6. Lansering – När kommittén accepterat en publicering tas andra språkversioner fram och standarden görs tillgänglig på SSGs webbplats. Information om nya eller uppdaterade standarder publiceras i SSGs övriga kanaler, såsom nyhetsbreven Nyheter om SSG Standarder och SSG News.

Vill du delta i SSGs standardiseringsarbete?

Har du idéer som skulle kunna förbättra SSGs standarder? Eller är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp eller vill ansöka om att delta i en kommitté? Kontakta oss gärna via kontaktformuläret nedan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om SSGs kommittéer, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas