Standard Solutions Group

SSG Standard Solutions Group AB värnar om din personliga integritet och vår dataskyddspolicy förklarar hur SSG samlar in och använder dina personuppgifter. 

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@ssg.se.

För att kunna erbjuda dig och det företag du representerar SSGs tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras av oss. På vår webbplats finns alltid den senaste versionen av vår dataskyddspolicy.

SSG som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde

Den som bestämmer ändamålen och medlen för en viss behandling av personuppgifter ska vara personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning är ett personuppgiftsbiträde. För att fastställa när SSG innehar respektive roll enligt gällande dataskyddslagstiftning har SSG gått igenom de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för SSGs tjänster och noggrant kartlagt hur ändamålen och medlen bestäms för respektive personuppgiftsbehandling.

SSG tillhandahåller en mängd olika tjänster, gällande bland annat utbildningar och kurser, inpasserings- och identifikationstjänster, leveranskontrakt samt säkerhetsstandarder. Tjänsterna som SSG tillhandahåller kompletterar varandra, tjänsterna kan användas var för sig eller som helhetslösningar. Tjänsterna tillhandahålls inte isolerat till respektive kund, även om personuppgifter behandlas med konfidentialitet. SSGs infrastruktur av tjänster möjliggör för alla anslutna kunder till SSG (industrier, entreprenörer, konsultfirmor m.fl.) att exempelvis genomföra utbildningar och använda Access-passerkort för inpassering till de anläggningar dit behörighet finns. Det görs inte på instruktion av en enskild kund, SSG har på förhand fastställt vad som ska uppnås med SSGs tjänster (ändamålen) och hur dessa ska uppnås (medlen).

SSG är personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning för all personuppgiftsbehandling som utförs av SSG inom ramen för SSGs tjänster, förutom för följande funktioner:

a) SSG Entre och/eller SSG Academy – lokala kurser och kurser med kundunikt innehåll (dock endast avseende Kundens innehåll)
b) SSG On site – Project Staffing/Personalliggare
c) SSG On Site Workflow – utfärdade arbetstillstånd
d) SSG On Site Workflow – utfärdade lokala intyg
e) SSG On Site – publik anläggningsinformation

De personuppgiftsbehandlingar som SSG utför som personuppgiftsansvarig beskrivs närmare i denna dataskyddspolicy.

SSG är personuppgiftsbiträde enligt gällande dataskyddslagstiftning för den personuppgiftsbehandling som utförs av SSG, på uppdrag av den personuppgiftsansvarige kunden, inom ramen för funktionerna:

a) SSG Entre och/eller SSG Academy – lokala kurser och kurser med kundunikt innehåll (dock endast avseende Kundens innehåll)
b) SSG On site – Project Staffing/Personalliggare
c) SSG On Site Workflow – utfärdade arbetstillstånd
d) SSG On Site Workflow – utfärdade lokala intyg
e) SSG On Site – publik anläggningsinformation

De personuppgiftsbehandlingar som SSG utför som personuppgiftsbiträde regleras av det personuppgiftsbiträdesavtal som SSG har ingått med respektive personuppgiftsansvarig kund. SSG kommer som personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter hänförligt till funktionerna SSG Entre och/eller SSG Academy – lokala kurser och kurser med kundunikt innehåll (dock endast avseende Kundens innehåll), SSG On site – Projektbemanning/Personalliggare, SSG On Site Workflow – utfärdade arbetstillstånd, SSG On Site Workflow – utfärdade lokala intyg, SSG On Site – publik anläggningsinformation i enlighet med den personuppgiftsansvarige kundens instruktioner och ingånget personuppgiftsbiträdesavtal.

Vad gör vi med din information?

SSG behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
 
 • Syfte: För att bekräfta din identitet samt verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att tillhandahålla SSGs tjänster till SSGs kunder. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att tillhandahålla användarkonton och/eller administratörskonton för inloggning i SSGs tjänster. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att administrera och tillhandahålla Access-plastkort. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att administrera kundavtal, hantera kundrelationer och administrera fakturering och betalning av SSG:s tjänster. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att tillhandahålla kundtjänst och teknisk support. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, med syfte att utveckla nya tjänster och funktioner och nya affärsmöjligheter. Laglig grund: Våra berättigade intressen.
 • Syfte: För att följa gällande lagstiftning, såsom att följa bokföringslagstiftning. Laglig grund: Följa gällande lagstiftning.
 • Syfte: För att anordna och administrera konferenser, webbinarier, events och andra liknande aktiviteter. Laglig grund: Våra berättigade intressen.

Kommunicera med dig

SSG kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information gällande avtalade eller närliggande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat SSGs tjänstesupport). Kontakten kan ske via elektroniska kommunikationskanaler, via telefon eller post. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation, är du välkommen att mejla till dataskydd@ssg.se.

Vi kommer inte att kommunicera till slutanvändare i marknadsföringssyfte, såvida de inte har meddelat intresse av det i förväg. Administratörer hos SSG:s kunder kan komma att få information och marknadsföring om SSG och de tjänster som vi tillhandahåller.

SSGs berättigade intresse

SSG har ett berättigat kommersiellt intresse av att tillhandahålla sina tjänster till de företag som väljer att anlita SSG. SSG anser att det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan SSG och de registrerade. De registrerade är i huvudsak anslutna till företag som väljer att anlita SSG. Registrerade interagerar i regel direkt med SSG inom ramen för SSGs tjänster. SSG anser att registrerade rimligen kan förvänta sig att SSG kommer att behandla registrerades personuppgifter vid tillhandahållande av SSGs tjänster. SSG utför endast personuppgiftsbehandlingar som den registrerade rimligen kan förvänta sig. SSG anser därför att SSG kan utföra de ovan angivna behandlingarna baserat på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Vilken information samlar SSG in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig på vår hemsida eller registreras som en användare i våra system av en administratör. Aktuell information kan vara:

 • För kursdeltagare eller innehavare av Accesskort: Namn, foto, födelsedatum, personnummer, e-postadress, leveransadress, mobiltelefonnummer och språk.
 • För användare som har inloggning till SSGs tjänster: namn, företag och e-postadress.
 • För administratörer eller kontaktpersoner hos SSGs kunder, leverantörer och samarbetspartners: Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, företag, postadress, faktura- och leveransadress.
 • För deltagare i konferenser, webbinarier, events och andra liknande aktiviteter: Namn, företag och epostadress. I vissa fall även faktureringsadress.

Behandling av personnummer motiveras med hänsyn till vikten av säker identifiering och att utbildningar har genomförts av rätt person.

Information vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster samlar vi enbart in information som krävs för att upprätthålla våra avtal (såsom när du går in genom en inpasseringsgrind på en anläggning). Följande information är exempel på saker som vi lagrar:

 • Information om kurser, dess giltighetstid och giltiga anläggningar - detaljer angående de kurser och giltighetstider på utbildningar som du har klarat.
 • Finansiell information – vad du har köpt i vår webbshop, vilka dokument du har rättighet till att ladda ned eller vilka tjänster du har rättighet att använda.
 • Geografisk information - din geografiska placering vid inpassering och utpasseringar vid anläggningar.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din användning av dem är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

SSG behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla SSG:s tjänster. Inom ramen för att tillhandahålla tjänsterna kan SSG komma att dela dina personuppgifter med tredje part. SSG överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och bedriva SSG:s verksamhet.

Access

Om du är kund i SSG Entre, beställer ett Accesskort eller deltar i våra utbildningar lämnar vi ut dina uppgifter till Areff AB. De är en underleverantör som producerar accesskortet, dvs det passerkort som du har för att komma in på olika anläggningar.

För vissa anläggningar har vi avtal där vi delar uppgifter med dessa för att garantera tillgänglighet. I dessa fall delar vi uppgifter om de entreprenörer som är godkända för inpassering till den anläggningen. Personuppgifterna delas med respektive industrianläggning endast i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra inpassering till respektive industrianläggning genom avläsning av Accesskortet. Respektive anläggning är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Vår driftleverantör

Samtlig IT-drift tillhandahålls av B3 Consulting Group AB där vi vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hosting och lagringstjänster

SSGs tjänster hostas av Microsoft inom EU/EES.

Myndigheter

SSG kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Kontakta oss på dataskydd@ssg.se för en komplett bild av våra behandlingar i förhållande till de tjänster som du använder.

Vad vi INTE kommer att göra med dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Hela SSGs hantering av dina uppgifter sker inom EU/EES. SSG kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU/EES om så krävs. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SSG vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna dataskyddspolicy. SSG sparar personuppgifter om registrerade så länge som en registrerad har en gällande relation med SSG, antingen själv eller genom koppling via ett kundföretag eller en samarbetspartner, och i högst 12 månader därefter. Om en registrerad har genomfört kurser eller innehar ett Accesskort, sparas personuppgifterna så länge som kursen eller Accesskortet är giltigt och i högst 12 månader därefter, om inte den registrerade under den tiden genomför en ny kurs eller beställer ett nytt Accesskort.

Om en registrerad har deltagit i konferens, webbinarium, event eller annan liknande aktivitet och inte har någon annan relation med SSG enligt ovan, så sparas uppgifterna i högst 12 månader efter genomförd aktivitet. Om den registrerade har godkänt att få information om framtida konferenser, webbinarier, events och andra liknande aktiviteter så sparas den registrerades e-postadress så länge som SSG skickar ut sådan information, om inte avregistrering sker.

Oaktat vad som har angivits i stycket ovan, kan SSG komma att spara personuppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav, exempelvis sju år enligt bokföringslagen, eller för att bevaka SSGs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter som registrerad

När SSG behandlar dina personuppgifter har du som registrerad ett antal rättigheter. Dessa rättigheter följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta SSGs dataskyddsombud på de kontaktuppgifter som anges nedan. Det är kostnadsfritt för dig att utöva dina rättigheter. Om din begäran skulle vara uppenbart ogrundad eller orimlig, kan dock SSG komma att ta ut en administrativ avgift för att hantera din begäran.

SSG besvarar förfrågningar om registrerades rättigheter så snart som möjligt, och alltid inom en månad från att du kontaktade SSG. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal förfrågningar har SSG rätt att förlänga tiden med ytterligare två månader, vilket i så fall kommer informeras om.

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära svar på om SSG behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer SSG ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar SSG även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos SSG rättade om de är felaktiga. SSG är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur SSGs system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för.

Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer SSG att vidta rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.

Om SSG inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla SSGs skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. SSG kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

 • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och SSG behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Om SSG inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandling som utförs av SSG. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och SSGs tvingande berättigade skäl.
 • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot SSGs behandling av dina personuppgifter i vissa fall, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. SSG kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara SSGs rättsliga anspråk.

Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Du har rätt att ge in klagomål till en tillsynsmyndighet om SSGs personuppgiftsbehandling. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, +46 8 657 61 00, imy@imy.se , box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

SSG har utsett ett dataskyddsombud som hanterar alla frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan nå SSGs dataskyddsombud, och även komma i kontakt med SSG som personuppgiftsansvarig, på telefon 060-14 15 10 eller via e-post dataskydd@ssg.se.