I samband med att kursen reviderades under sommaren 2020 bytte den även namn från SSG Säkerhetskörkort till SSG Employee Safety.

En interaktiv och diplomerad säkerhetskurs om systematiskt arbetsmiljöarbete, riskfyllda arbetsmoment, säkerhetskultur samt brand och nödläge. För samtliga anställda inom industrin – även de som arbetar i miljöer som normalt inte nås av dessa kurser.

Tid
2 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
500 kr

Starta eller tilldela kurs!

SSG Employee Safety (tidigare SSG Säkerhetskörkort) är en av Sveriges mest använda kurser för förbättrad arbetsmiljö och ökat medvetande om risker på arbetsplatsen för industrianställda. Kursen är en grundläggande, webbaserad och interaktiv säkerhetskurs som riktar sig till samtliga anställda på företaget, även för kontorspersonal som ofta inte inkluderas i samma utsträckning inom säkerhetskurser. SSG Employee Safety ger därför en stor fördel i arbetet med att öka den totala kompetensen, medvetenheten och förståelsen för arbetsmiljöfrågor och risker på arbetsplatsen. Kursen är en allmän tillämpbar säkerhetsutbildning och kan användas av alla branscher inom svensk industri. Denna grundläggande kurs kan med fördel kompletteras med en lokal kurs för den lokala och unika anläggningen. 

I SSG Employee Safety ingår information kring aktuell arbetsmiljölagstiftning, generella regler, risker på arbetsplatsen och hur man på bästa sätt arbetar förebyggande, samt vad som bör göras vid tillbud. Med hjälp av kursen blir det enklare för företagen att uppfylla krav på att informera personalen om gällande svensk arbetsmiljölagstiftning. Med kursen följer också att företagens personalavdelningar får administrativ hjälp att hålla reda på vem som har gått kursen. En databas över kursdeltagare, som tilldelats, påbörjat och genomfört kursen, finns tillgänglig för administratörerna på respektive företag.

Ökad kunskap ger färre olyckor

Svensk forskning konstaterar att det finns tydliga samband mellan säkerhetskultur och arbetsmiljö, arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Säkerhet är alltid aktuellt och ett viktigt område för svenska arbetsplatser, inte minst inom svensk industri. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att anmälda arbetsskador/arbetsplatsolyckor är vanligt förekommande och som har som fokusområde att reducera.

Målgrupp

Kursen riktar sig till anställda inom industrin och vänder sig till samtliga medarbetare på företaget, även de som arbetar i miljöer som normalt inte nås av dessa kurser.

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad och fokuserar på följande sex delmoment:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskfyllda arbetsmoment
  • Lagstiftning
  • Säkerhetskultur
  • Hälsa
  • Brand och nödläge

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos kursdeltagaren. Kursen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren tillgodogjort sig kunskaperna och är sedan giltig i 3 år. Kursdeltagaren kan löpande och kostnadsfritt vid behov repetera kursen.