Standard Solutions Group

Dessa avtalsvillkor utgör tillsammans med SSG:s övriga tillämpliga användarvillkor, din registrering av ett kundkonto samt vid var tid utförda beställningar ett avtal mellan den kund som önskar använda tjänsterna och SSG.

Dessa Avtalsvillkor tillämpas på all användning av tjänsterna, innefattande men inte begränsat till SSG:s plattform för webbaserade kurser, på alla beställningar av webbaserade kurser som görs via SSG:s webbplats samt tjänsten SSG Supplier (före detta SSG Registrerad leverantör).

Allmänna avtalsvillkor

Inledning

SSG Standard Solutions Group AB (fortsättningsvis kallade ”SSG”) tillhandahåller diverse tjänster för kunder som arbetar inom industrin, exempelvis en webbplattform för webbaserade kurser, en webbtjänst för registrerade leverantörer till industrin, en webbshop (fortsättningsvis gemensamt benämnda ”Tjänsterna”).

Dessa avtalsvillkor utgör tillsammans med SSG:s övriga tillämpliga användarvillkor, din registrering av ett kundkonto samt vid var tid utförda beställningar ett avtal mellan den kund som önskar använda Tjänsterna och SSG.

Dessa Avtalsvillkor tillämpas på all användning av Tjänsterna, innefattande men inte begränsat till SSG:s plattform för webbaserade kurser, på alla beställningar av webbaserade kurser som görs via SSG:s webbplats samt tjänsten SSG Supplier.

Genom att använda Tjänsterna bekräftar du att du har läst och förstått dessa avtalsvillkor för Tjänsterna, att du är över 18 år och att du är behörig att ingå
dessa avtalsvillkor för ditt företags räkning. Genom att registrera dig och/eller använda Tjänsterna godkänner du att både du och det företag du representerar är rättsligt bundna av dessa avtalsvillkor.

Registrering

För att ta del av Tjänsterna krävs en registrering av ditt företag hos SSG. När du registrerar ett företag hos SSG är du som kundansvarig för att uppgifterna är korrekta. Läs dessa avtalsvillkor och kontrollera de uppgifter som registreras. Registreringen innebär att ditt företag blir kund till SSG (”Kunden”). Kunden ansvarar för att kontinuerligt uppdatera sina registrerade uppgifter.

Kunden kan ha flera användarkonton ansluta till Tjänsterna. Det kan vara möjligt att skapa användarkonton direkt via SSG:s webbplats. Respektive användare ska följa dessa avtalsvillkor. Kunden ansvarar för att Kundens respektive användare följer dessa avtalsvillkor.

Kontaktperson

Kunden ska ange en kontaktperson som har rätt att vara ombud för Kunden i kontakter med SSG. Kontaktpersonens uppgifter ska hållas uppdaterade av Kunden. Om den angivna kontaktpersonen inte längre ska vara kontaktperson för Kunden, ombeds Kunden att kontakta SSG.

Kontaktpersonen ska för Kundens räkning administrera de delar av Tjänsterna som Kunden har rätt att nyttja, exempelvis kurser som Kunden önskar erbjuda till sina anställda genom Tjänsterna.

SSG:s webbaserade kurs och lärarledda kurser

SSG tillhandahåller webbaseradekurser och lärarledda kurser inom ramen för Tjänsterna. Genom Tjänsterna erbjuds olika typer av kurser.

Varje kurs har en giltighetstid, som kan variera från kurs till kurs. Priser och giltighetstider anges generellt på SSG:s webbplats. Tilldelad kurs är tillgänglig och genomförbar i 12 månader från datumet för tilldelning.

Kontaktpersonen, eller av denne utsedd person (administratör), har möjlighet att via inloggning i Tjänsterna:

  • Registrera eventuella kursdeltagare kopplade till Kunden som ska gå en viss kurs.
  • Administrera de registrerade kursdeltagare kopplade till Kunden som Kunden tidigare har tilldelat eller kommer att tilldela kurser genom Tjänsterna. Kunden ska bistå SSG med att se till att de registrerade kursdeltagarnas uppgifter hålls uppdaterade, särskilt gällande om en registrerad avslutar sin anställning hos Kunden.
  • Ta del av information, på registrerade kursdeltagare, om vilka genomförda kurser denne har.
  • Ta del av information som SSG kan komma att skicka till kursdeltagaren. Om en viss registrerad kursdeltagare inte skulle ha en egen e-postadress så skickas informationen till kontaktpersonen. I dessa fall ansvarar kontaktpersonen för att föra informationen vidare till den berörda kursdeltagaren.

Kursdeltagaren

Kontaktpersonen eller behörig administratör registrerar kursdeltagare som ska vara kopplade till Kunden. Detta sker genom att kontaktpersonen registrerar kursdeltagarnas personuppgifter, exempelvis namn, e-postadress., Därefter skickar SSG, via e-post, en personlig kursdeltagarkod till kursdeltagaren som då kan logga in i Tjänsterna och ta del av sina tilldelade kurser. Kursdeltagare får inte lämna ut kursdeltagarkoden till någon annan person. Om kursdeltagarens e-postadress inte registrerats, kommer kurskoden sändas till kontaktpersonen. I de fall kontaktpersonen mottagit koden från SSG, får denna uppgift endast lämnas ut till kursdeltagaren.

Den kursdeltagare som tagit emot inloggningsuppgifter till SSG:s Tjänst och tilldelats en specifik kurs av Kunden, har då rätt att genomföra/repetera den tilldelade kursen valfritt antal gånger under kursens giltighetstid. Om en registrerad kursdeltagare byter arbetsgivare ska den nya arbetsgivaren
inregistrera/koppla kursdeltagaren till sitt företag, och den tidigare arbetsgivaren ska avregistrera kursdeltagaren hos SSG.

SSG Supplier

SSG Supplier är en leverantörsportal där en beställare av leverantörstjänster går in och granskar data som leverantörer har lämnat. Om Kunden är ansluten till tjänsten SSG Supplier, ansvarar Kunden för att hålla kontaktuppgifterna till Kundens företag uppdaterade, att det finns en namngiven kontaktperson samt för att säkerställa att uppgifterna om Kundens användare och annan personal alltid är aktuella och uppdaterade.

En beställare av tjänster som använder SSG Supplier kan ange vilka krav som ställs på leverantörer för att dessa ska ges tillgång till beställarens anläggning och i övrigt få tillhandahålla tjänster till beställaren. I SSG Supplier kan en beställare även lägga in dokumentation och krav som en leverantör måste godkänna innan denne får tillhandahålla tjänster till beställaren. Genom att kvittera ett dokument i SSG Supplier intygar Kunden att Kunden har läst, förstått och godkänner innehållet i det kvitterade dokumentet eller kravet, att den som kvitterar dokumentet är behörig att kvittera detta för Kundens räkning samt att Kunden uppfyller de uppställda kraven.

Om Kunden kvitterar ett dokument eller krav utan att Kunden uppfyller kravet eller efterlever innehållet i dokumentet är Kunden ansvarig för överträdelsen gentemot SSG och beställaren som uppställt kravet, innefattande eventuellt skadestånd för skador eller krav som åsamkas beställaren med anledning av Kundens överträdelse.

SSG Entre med tillhörande Accesskort

Ett Accesskort sänds med post till Kundens registrerade adress inom 2–3 arbetsdagar efter att satta kriterier är uppnådda.

Rutiner och krav för inpassering fastställs av industrianläggningarna. Kunden bör ta med sitt Accesskort vid arbete på kravställande industrianläggningar.

En Accesskortsinnehavare som under en tid saknar anställning och som tidigare erhållit ett Accesskort behåller sitt kort, kompetens och kan fortsatt tilldelas kurser.

Kundens generella åtaganden

Kunden ansvarar för att Kundens användande av SSG:s Tjänst, innefattande all användning som sker via konton kopplade till Kunden, sker i enlighet med dessa avtalsvillkor, andra tillämpliga användarvillkor och tillämplig lagstiftning. Kunden får inte på något sätt missbruka Tjänsterna eller använda denna för något otillåtet, olagligt eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar användande av Tjänsterna på ett sätt som kränker eller gör intrång i SSG:s eller annans rättighet). Vid överträdelse se avsnitt Åsidosättande av avtalsvillkor nedan.

Kunden ansvarar för att de uppgifter Kundens företrädare väljer att registrera inom ramen för Tjänsterna, eller på annat sätt meddelar SSG, är korrekta. Kunden har ansvar för att kontinuerligt uppdatera sina registrerade uppgifter. Oriktiga uppgifter ska utan dröjsmål rättas av Kunden.

Support

SSG erbjuder support angående Tjänsterna på vardagar kl. 07-16 CET med lunchstängt kl. 12–13 CET, per telefon (060-14 15 10) eller via e-post
(support@ssg.se). Dag före helgdag stänger supporten kl. 12. Det finns även ett avsnitt med svar på vanliga frågor på www.ssgsolutions.com/sv/support/

Priser

SSG:s priser anges generellt på SSG:s webbplats www.ssgsolutions.com/sv/. Samtliga priser anges exklusive moms och andra eventuella skatter. SSG förbehåller sig rätten att ändra sina priser. Innan sådan ändring sker kommer information att publiceras på SSG:s webbplats.

Utländsk företagskund inom EU debiteras svensk moms om Kunden inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer alternativt intyg. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

SSG fakturerar Kunden i samband med Kundens beställning. Tillkommande tjänster, till exempel ersättningskort debiteras i samband med en sådan tilläggsbeställning.

Kunden erhåller inte tillgodohavande eller återbetalning i det fall att kursdeltagaren inte påbörjar eller fullföljer en kurs.

Betalningsvillkor

För leveranser inom och utom Sverige sker betalning mot faktura eller med kortbetalning. Kontroll av lämnade uppgifter och kreditvärdighet görs regelmässigt.

Vid betalning mot faktura ska betalning ske inom trettio (30) dagar räknat från fakturans datum. Vid betalning med kort dras pengarna vid betalningstillfället. SSG har vid misstanke om att kreditvärdigheten inte är fullgod rätt att kräva förskottsbetalning eller annullera beställningen. Vid utebliven betalning har SSG rätt att återkalla Accesskort och ta bort kursresultat på kurser som inte till fullo betalts. Vid misslyckad kortbetalning, exempelvis vid återkommande betalningar för prenumerationstjänster, kommer SSG göra ytterligare försök att genomföra betalningen. Om betalning fortsatt misslyckas kan SSG i stället utställa faktura på utestående belopp.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag (f n gällande referensränta +8%) samt påminnelseavgift med för närvarande 60 kr (SEK). Felaktigt angivna fakturauppgifter som gör att SSG måste skicka ny faktura, eller fakturering till följd av misslyckad kortbetalning, debiteras med 250 kr (SEK) per faktura.

För fakturering utan moms ska företagskund inom EU alltid uppge sitt momsregistreringsnummer.

SSG accepterar inte kontanter eller checkar som betalning.

Immateriella rättigheter

SSG innehar, med undantag för eventuella tredjepartsprodukter, samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsterna och dess innehåll, innefattande men inte begränsat till upphovsrätt, företagshemligheter, know-how och varumärken. Inget i avtalsvillkoren ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Kunden. Kunden erhåller endast den begränsade rätten att nyttja Tjänsterna som särskilt framgår av dessa avtalsvillkor för sina interna affärsändamål. Kunden får inte mångfaldiga, distribuera, modifiera, vidareutveckla, publicera, ladda ner, lagra eller överföra något av det material eller innehåll som kunden får ta del av genom Tjänsterna.

Utöver vad som anges i detta kapitel ovan gäller de ytterligare villkor avseende SSG:s immateriella rättigheter som anges i Användarvillkor för upphovsrättsskyddat material publicerat av SSG, som uppdaterade från tid till annan finns publicerade på SSG:s webbplats.

Personuppgiftshantering

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna kommer SSG att behandla personuppgifter hänförliga till Kundens administratör, kontaktpersoner och kursdeltagare. SSG är personuppgiftsansvarig för sådan personuppgiftsbehandling.

All SSG:s personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lag, bland annat dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR, och SSG:s dataskyddspolicy. Den gällande versionen av SSG:s dataskyddspolicy finns på SSG:s webbplats: https://www.ssgsolutions.com/sv/om-ssg/dataskydd/dataskyddspolicy/

SSG kommer att dela personuppgifter hänförliga till Kundens administratör, kontaktperson och/eller kursdeltagare till de industrianläggningar som är anslutna till SSG som Kundens administratör och/eller kursdeltagare har tillgång till genom att ha utfört vissa kurser genom Tjänsterna. Även de kontaktpersoner som anges av Kunden inom ramen för tjänsten SSG Supplier kommer att delas med anslutna industrianläggningar. Personuppgifterna delas med respektive industrianläggning endast i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra inpassering till respektive industrianläggning genom avläsning av Accesskortet, eller inom ramen för respektive industrianläggnings användning av tjänsten SSG Supplier. Respektive industrianläggning är personuppgiftsansvarig för sin behandling av de delade personuppgifterna.

Innan Kundens administratör registrerar en ny kursdeltagare och/eller kontaktperson i SSG:s system ansvarar Kunden för att informera sådan person om att SSG kommer behandla sådan persons personuppgifter, i syfte att uppfylla SSG:s informationsplikt på sätt som anges i artikel 14 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679). För att uppfylla informationsplikten kan Kundens administratör hänvisa sådan person till SSG:s dataskyddspolicy på SSG:s webbplats.

SSG kommer även att skicka ut ett e-postmeddelande till den e-postadress som Kundens administratör har angivit till kursdeltagaren och/eller kontaktpersonen, med information om SSG:s personuppgiftshantering.

För vissa av SSG:s tjänster kan SSG behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde åt en kund, exempelvis om SSG tillhandahåller Systemet REST-API Access Tillträdeskontrollen samt Tjänsten SSG On site. I så fall är det den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. SSG kommer som personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktion och ingånget personuppgiftsbiträdesavtal.

Åsidosättande av avtalsvillkor

Kundens tillgång till Tjänsterna kan komma att upphöra att gälla eller blockeras av SSG om Kunden åsidosatt och/eller inte följt dessa avtalsvillkor, eller om Kunden inte har betalat utställd faktura inom betalfristen. SSG ska i sådant fall också ha rätt till ersättning för den förlust som SSG därigenom lider. SSG ansvarar inte för eventuella följder av att SSG stänger av Kundens tillgång till Tjänsterna.

Ansvarsbegränsning

SSG garanterar inte och ska inte ha något ansvar för att filer som finns tillgängliga för nedladdning från internet, innefattande Tjänsterna och SSG:s webbplats kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod. Kunden är ansvarig för att implementera adekvata säkerhetslösningar, såsom antivirusskydd och backup. SSG ansvarar inte för förlust av data eller någon annan skada som orsakas genom virus, hackerangrepp eller andra säkerhetsrisker som kan infektera Kundens utrustning, datorprogram, data eller annat material.

Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier och utfästelser av något slag, varken direkta, underförstådda eller på annat sätt rörande tillgänglighet, kvalitet eller duglighet för något särskilt ändamål Användningen av Tjänsterna är Kunden ansvar.

SSG ansvarar inte gentemot Kunden eller någon tredje part för fel och svarar inte för någon skada – varken direkt eller indirekt. SSG ansvarar inte, oavsett anledning, för om Tjänsterna är otillgängliga eller inte går att använda.

SSG:s totala ansvar gentemot Kunden är begränsat till hälften av vad Kunden har betalat för Tjänsterna de senaste tolv månaderna som föregick skadan.

Kunden måste reklamera fel och skada skriftligen till SSG inom skälig tid från det att felet eller skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Eventuella krav ska alltid framställas senast inom ett år från det ursprungliga skadetillfället, därefter kan kravet inte göras gällande mot SSG.

Avtalets upphörande

Avtalet mellan Kunden och SSG kan sägas upp genom att skriftligen meddela den andra parten senast 30 dagar innan gällande avtals utgång.

Övrigt

SSG har rätt att ändra dessa avtalsvillkor utan att först informera Kunden om det. Den gällande versionen av avtalsvillkoren finns alltid publicerad på SSG:s webbplats. Övriga användarvillkor finns på https://www.ssgsolutions.com/sv/om-ssg/villkor/.

Om Kundens konto inte har använts under en period om minst sex månader eller mer kan kontot komma att avregistreras av SSG.

SSG har rätt att ändra, uppdatera och/eller ta bort information i Tjänsterna samt ändra i Tjänsterna, utan att först informera Kunden därom.

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp och all användning av Tjänsterna enligt dessa avtalsvillkor. Tvister ska avgöras med skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares regler för skiljeförfarande av en eller flera utsedda skiljemän. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm, på svenska om inte annat avtalats. Tvisten och domen ska omfattas av evig sekretess.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, beställningar eller klagomål kan dessa framföras per e-post till support@ssg.se, eller per post till adress SSG Standard Solutions Group AB, Skönsbergsvägen 3, 856 41 Sundsvall.