Standard Solutions Group

Nedan kan du ta del av användarvillkor för dig som slutanvändare av tjänsterna som tillhandahålls av SSG. 

Dessa användarvillkor för slutanvändare ("Villkoren") utgör ett avtal mellan SSG Standard Solutions Group AB, organisationsnummer 556403-1523 ("SSG") och dig som slutanvändare av Tjänsterna som tillhandahålls av SSG ("Slutanvändare").

SSG har utvecklat och tillhandahåller olika webbaserade tjänster och därmed tillhörande tjänster, såsom webbaserade kurser, en tjänst för registrerade leverantörer till industrin, tillhandahållande av SSG Access-kort och andra tjänster som tillhandahålls genom SSG:s webbaserade plattform ("Tjänsterna").

SSG har i vissa fall ingått kundavtal eller SSGs Allmänna avtalsvillkor med en juridisk person som är SSGs kund ("Kunden"). Genom Kundens överenskommelse med SSG kan Kundens anställda (inklusive, i förekommande fall, dig som Slutanvändare) ha rätt att använda Tjänsterna i enlighet med avtalet mellan Kunden och SSG. I sådana fall gäller Villkoren för Slutanvändarens användning av Tjänsterna i tillägg till avtalet mellan Kunden och SSG. Om bestämmelserna i avtalet mellan Kunden och SSG är tillämpliga på Slutanvändarens användning av Tjänsterna, ska bestämmelserna i ett sådant avtal ha företräde framför Villkoren vid motstridiga bestämmelser.

Villkoren reglerar Slutanvändarens användning av Tjänsterna och ska gälla för alla slutanvändare som använder Tjänsterna.

1 Definitioner

"Innehåll" avser innehållet som ingår i Tjänsterna, såsom utbildningsmaterial, dokument, mallar och branschstandarder.

"Kunden" avser en juridisk person som licensierar Tjänsterna från SSG under ett separat avtal.

"Slutanvändare" avser individen som använder Tjänsterna i enlighet med Villkoren, vars uppgifter framgår av Slutanvändarens kontoregistrering.

"SSG" avser SSG Standard Solutions Group AB.

"Tjänsterna" avser Tjänsterna som tillhandahålls av SSG, såsom en webbplattform för webbaserade kurser, en webbtjänst för registrerade leverantörer till industrin, tillhandahållande av SSG Access-kort och andra tjänster som tillhandahålls genom SSG:s webbaserade plattform

"Villkor" avser dessa användarvillkor för slutanvändare.

Godkännande av Villkoren

2.1 Innan Slutanvändaren får tillgång till Tjänsterna måste Slutanvändaren ha läst, förstått och accepterat Villkoren. Vidare förbinder sig Slutanvändaren att noggrant läsa alla framtida revisioner av och tillägg till Villkoren och att inte använda Tjänsterna såvida inte Slutanvändaren har läst, förstått och accepterat sådana reviderade eller ändrade versioner av Villkoren.

2.2 Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan när Slutanvändaren skapar sitt konto eller på annat sätt använder Tjänsterna, accepterar Slutanvändaren att strikt följa Villkoren och att vara juridiskt bunden av Villkoren i förhållande till SSG.

2.3 Om Slutanvändare skapar ett konto på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person (Kunden), ska SSGs allmänna avtalsvillkor som finns tillgängliga på SSGs webbplats gälla för Kunden. I sådana fall intygar Slutanvändaren att denne har full behörighet att juridiskt binda Kunden till SSGs allmänna avtalsvillkor. Dessa Villkor ska dock alltid gälla för Slutanvändarens användning av Tjänsterna som slutanvändare.

2.4 Om Slutanvändaren är under 18 år får Slutanvändaren endast använda Tjänsterna om Slutanvändarens förälder eller vårdnadshavare godkänner det. I sådana fall samtycker Slutanvändarens förälder eller vårdnadshavare till att vara juridiskt bunden av Villkoren.

2.5 Om Slutanvändaren inte godkänner Villkoren, eller någon framtida uppdaterad version av dem, får Slutanvändaren inte använda Tjänsterna.

3 Kontoskapande

3.1 Slutanvändaren måste skapa ett konto för att få tillgång till Tjänsterna. Vid kontoskapande ska Slutanvändaren ange den information som efterfrågas. I vissa fall kan Slutanvändaren bli registrerad eller inbjuden av Kundens administratör. Om en administratör registrerar Slutanvändaren kommer administratören att dela viss information om Slutanvändaren med SSG, såsom Slutanvändarens namn och e-postadress.

3.2 Slutanvändaren ansvarar för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med kontoregistreringen. Slutanvändaren intygar att lämnade kontouppgifter är korrekta och att Slutanvändaren vid behov kommer uppdatera kontouppgifterna.

3.3 Slutanvändaren är ansvarig för att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga. SSG ansvarar inte för eventuell obehörig användning av Slutanvändarens konto som beror på att Slutanvändaren inte skyddat sina inloggningsuppgifter.

3.4 SSG kan komma att kräva tvåfaktorinloggning eller annan liknande teknik för att möjliggöra en säker inloggningsprocedur till Tjänsterna.

4 Användarrättigheter

4.1 SSG ger Slutanvändaren en icke-exklusiv, begränsad rätt att använda Tjänsterna i enlighet med Villkoren, så länge som Slutanvändaren har ett giltigt konto.

4.2 För att få tillgång till vissa delar av Tjänsterna krävs en beställning från Kunden eller köp av Slutanvändaren. Om Kunden tilldelar Slutanvändaren behörighet för en viss funktion eller del av Tjänsterna, till exempel en webbkurs, ska Slutanvändaren ha rätt att använda sådan del av Tjänsterna så länge som tilldelningen äger giltighet, i enlighet med Villkoren och SSG:s avtal med Kunden.

4.3 Slutanvändaren har inte rätt till något mer än vad som uttryckligen angivits ovan. Alla övriga rättigheter förbehålls SSG.

4.4 Slutanvändaren får inte använda, kopiera, ändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsterna, inklusive dess Innehåll, uttöver vad som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Slutanvändaren får inte heller kringgå tekniska begränsningar eller på annat sätt försöka ändra eller återskapa någon del av Tjänsterna, inklusive dess Innehåll.

4.5 Slutanvändaren får inte underlicensiera, låna ut eller på annat sätt tillåta någon tredje part, direkt eller indirekt, att förfoga över eller på annat sätt använda Tjänsterna och/eller Innehållet.

5 Länkning av Slutanvändarens konto med Kunden

5.1 Slutanvändaren kan länka sitt konto till ett eller flera Kund-företag som Slutanvändaren har en relation med, på det sätt som tillåts i Tjänsterna. Dessutom kan Kundens administratörer länka Slutanvändaren till Kundens konto. Om Slutanvändaren inte längre har en relation med Kunden ska Slutanvändaren utan dröjsmål avsluta kontoanslutningen till Kunden.

5.2 Slutanvändaren är medveten om och godkänner att, när Slutanvändarens konto är länkat, kan administratören för Kunden se och ändra Slutanvändarens uppgifter, tilldela webbkurser och andra delar av Tjänsterna till Slutanvändaren, samt administrera Slutanvändarens konto. SSG ansvarar inte för ändringar som görs av Slutanvändarens uppgifter till följd av länkning mellan Slutanvändaren och Kunden.

6 Skyldigheter för Slutanvändaren

6.1 Slutanvändaren får endast använda Tjänsterna för det avsedda syftet i enlighet med tillämplig lag, Villkoren och SSG:s avtal med Kunden (om tillämpligt). Slutanvändaren ska följa SSG:s tillämpliga riktlinjer och Villkoren. Slutanvändare får inte använda Tjänsterna på ett sätt som orsakar SSG eller någon tredje part skada. Om Slutanvändaren misstänker att Tjänsterna används i strid med Villkoren ska Slutanvändaren, om möjligt, omedelbart upphöra med sådan användning och informera SSG om överträdelsen.

7 Avgifter och betalning

7.1 Slutanvändaren kan i vissa fall köpa tillgång till delar av Tjänsterna som inte är generellt tillgängliga, exempelvis en webbkurs. SSGs priser anges generellt på SSGs webbplats www.ssgsolutions.com eller direkt i Tjänsterna. Alla priser är exklusive moms och eventuella andra skatter. SSG förbehåller sig rätten att ändra sina priser, varvid de uppdaterade priserna kommer att publiceras på SSGs webbplats.

7.2 Betalning görs med någon av de betalningsalternativ som finns tillgängliga i Tjänsterna. Vid försenad betalning debiteras ränta enligt svensk lag plus en påminnelseavgift.

7.3 Inga återbetalningar görs för outnyttjade delar av Tjänsterna.

8 Immateriella rättigheter

8.1 SSG innehar, med undantag för eventuella tredjepartsprodukter, samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsterna och dess Innehåll, innefattande men inte begränsat till upphovsrätt, företagshemligheter, know-how och varumärken. Inget i avtalsvillkoren ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Slutanvändaren. Slutanvändaren erhåller endast den begränsade rätten att nyttja Tjänsterna som särskilt beskrivits i Villkoren. Slutanvändaren får inte mångfaldiga, distribuera, modifiera, vidareutveckla, publicera, ladda ner, lagra eller överföra något av det material eller Innehåll som Slutanvändaren får ta del av genom Tjänsterna.

8.2 Utöver vad som anges i detta kapitel ovan gäller de ytterligare villkor avseende SSGs immateriella rättigheter som anges i Användarvillkor för upphovsrättsskyddat material publicerat av SSG, som uppdaterade från tid till annan finns publicerade på SSGs webbplats.

9 Ingen garanti

9.1 SSG garanterar inte och ska inte ha något ansvar för att filer som finns tillgängliga över internet, innefattande Tjänsterna och SSGs webbplats, kommer att vara fria från virus eller annan destruktiv kod. Slutanvändaren är ansvarig för att implementera adekvata säkerhetslösningar, såsom antivirusskydd och backup. SSG ansvarar inte för förlust av data eller någon annan skada som orsakas genom virus, hackerangrepp eller andra säkerhetsrisker som kan infektera Slutanvändarens utrustning, datorprogram, data eller annat material.

9.2 Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier eller utfästelser av något slag, varken direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet eller duglighet för något särskilt ändamål. Användningen av Tjänsterna är Slutanvändarens ansvar. SSG ansvarar inte, oavsett anledning, för om Tjänsterna är otillgängliga eller inte går att använda.

10 Ansvarsbegränsning

10.1 SSG:s totala ansvar gentemot Slutanvändaren avseende Tjänsterna och eventuellt Innehåll är begränsat till direkt skador och beloppsmässigt till 100 kr. Om Slutanvändaren har köpt tillgång till del av Tjänsterna från SSG, ska ansvaret vara begränsat till hälften av det belopp som Slutanvändaren faktiskt betalat till SSG under de tolv (12) månaderna som föregick skadan. SSG ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom vinstbortfall, onödiga kostnader och förlust av data.

10.2 Slutanvändaren måste reklamera skada senast ett (1) år efter att skadan inträffade, annars kan felet inte göras gällande.

11 Skadeslöshet

11.1 Slutanvändare ska ersätta skada, förluster och kostnader som orsakas SSG till följd av Slutanvändarens felaktiga användning av Tjänsterna eller vid Slutanvändarens brott mot Villkoren, innefattande att Slutanvändaren laddar upp material som gör intrång i tredje parts rätt eller att Slutanvändaren nyttjar Innehåll i strid med Villkoren.

12 Behandling av personuppgifter

12.1 För att kunna tillhandahålla Tjänsterna kommer SSG att behandla personuppgifter hänförliga till Slutanvändaren. SSG är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter.

12.2 SSG:s personuppgiftsbehandling utförs i enlighet med tillämplig lag, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR, och SSGs dataskyddspolicy. Den aktuella versionen av SSGs dataskyddspolicy finns på SSGs webbplats: https://www.ssgsolutions.com/sv/om-ssg/dataskydd/dataskyddspolicy/.

12.3 SSG kan komma att dela personuppgifter hänförliga till Slutanvändaren i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, exempelvis med industrianläggningar som använder SSG:s tjänster i samband med Slutanvändarens besök av anläggningen och tillhandahållare av tjänster som är kopplade till Tjänsterna.

12.4 För vissa av SSGs tjänster kan SSG behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde åt en kund, exempelvis om SSG tillhandahåller tjänsterna SSG Access High Personalliggare och SSG On site. I så fall är det den personuppgiftsansvarige kunden som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. SSG kommer som personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktion och personuppgiftsbiträdesavtalet ingånget mellan kunden och SSG.

13 Uppsägning och inaktivering av Slutanvändarens konto

13.1 Villkoren gäller från och med när Slutanvändaren registrerar sitt konto, och är giltiga tills vidare. Slutanvändaren kan avsluta sitt konto när som helst, vilket kommer innebära att Slutanvändaren inte längre har rätt att använda Tjänsterna. Villkoren kommer att fortsätta gälla så länge som Slutanvändaren använder Tjänsterna och har ett giltigt slutanvändarkonto.

13.2 SSG kan avsluta Slutanvändarens konto och dess åtkomst till Tjänsterna, om SSG anser att Slutanvändaren har brutit mot Villkoren, SSGs avtal med Kund som är associerad med Slutanvändaren eller SSG:s riktlinjer i övrigt. SSG har rätt att neka Slutanvändaren tillgång till Tjänsterna.

13.3 Om Slutanvändarens konto inte har använts under minst sex månader kan kontot komma att avregistreras av SSG.

14 Övrigt

14.1 SSG kan ändra Villkoren med trettio (30) dagars meddelande därom. Sådant meddelande kan exempelvis tillhandahållas i Tjänsterna eller på SSGs webbplats. Om de föreslagna ändringarna inte accepteras kan Slutanvändaren avsluta sitt konto.

14.2 SSG kan när som helst ändra Tjänsterna samt ta bort åtkomst till eller avsluta Tjänsterna, utan föregående meddelande eller något ansvar för detta gentemot Slutanvändaren.

14.3 SSG förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande och utan kompensation till Slutanvändaren ta bort Innehåll och material, till exempel olämpligt material, material som kan bryta mot Villkoren eller tillämplig lag eller som riskerar att göra intrång i någon annans immateriella rättigheter.

14.4 Slutanvändaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren. SSG har rätt att, utan föregående godkännande, överlåta Villkoren till ett annat koncernföretag eller en tredje part i samband med överlåtelse av SSGs tillgångar.

14.5 Om någon bestämmelse i Villkoren bedöms inte vara tillämpbar ska resten av Villkoren inte påverkas. Bestämmelserna om inga garantier, ansvarsbegränsning och skadeslöshet ska fortsatt äga giltighet efter att Villkoren i övrigt slutat att gälla mellan parterna.

15 Lag och plats

15.1 Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp och all användning av Tjänsterna av Slutanvändaren.

15.2 Tvister ska avgöras med skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares regler för skiljeförfarande av en eller flera utsedda skiljemän. Reglerna för förenklat skiljeförfarande kan appliceras om Stockholms Handelskammare finner att det är lämpligt. Skiljeförfarandet ska hållas i Stockholm, på svenska om inte annat avtalats. Tvisten och domen ska omfattas av evig sekretess.

16 Kontaktinformation

16.1 Om Slutanvändaren har några frågor angående Villkoren, eller några frågor, klagomål eller anspråk, vänligen kontakta SSG via kontaktuppgifterna som finns på SSG:s webbplats, www.ssgsolutions.com.