Standard Solutions Group

Syftet med de tjänster som SSG utarbetat för och tillsammans med industrin är att höja säkerhet, öka anläggningars livslängd och att föreslå beprövade lösningar.

Den mängd handlingar, dokument och annat material som finns att tillgå är omfattande. Det kan förekomma avvikelser mellan publicerat material och annan källa till exempel, men inte begränsat till, när ny lagstiftning införs till dess att tillämpningsanvisningar hunnit tas fram eller revideras.

Varje nyttjare av SSGs tjänster måste från tid till annan själv bedöma och besluta om föreslagna råd och riktlinjer är tillämpliga för den situation där de avses användas. SSG åtar sig inte ansvar för följder av de riktlinjer som tillhandahålls, med utgångspunkt i vår standard SSG0001.