Standard Solutions Group

SSG kommer tillsammans med MAQS Advokatbyrå erbjuda ett kostnadsfritt webbinarium 7 september för att sprida kunskap i frågan.  

Läs mer och anmäl dig här  


EU har som mål att vara en klimatneutral ekonomi till 2050. För att uppnå detta kommer kraven på att större företag kan säkerställa att hållbarheten i hela produktions- och leverantörskedjan efterlevs.  

Det nya förslaget på CSDD-direktivet som lagts fram handlar om due diligence gällande miljö och mänskliga rättigheter. Om det går igenom kommer det ge direkt påverkan på industrin.  

Vad innebär det nya CSDD-direktivet för industrin? 

Industrin har en stor roll att spela idag för att bygga en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle. CSDD står för Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Går förslaget igenom kommer det ställas högre krav på att ha koll på hela näringskedjan för att motverka och mildra negativa effekter som verksamheten har på mänskliga rättigheter och miljön.  
 
Kraven föreslås att gälla för företag inom EU som under två år på vardera följande räkenskapsår antingen:

 • fler än 500 anställda och nettoomsättning på 150 miljoner euro globalt, eller  
 • företag inom definierade områden med stor miljöpåverkan. Och har fler än 250 anställda och en nettoomsättning på 40 miljoner euro globalt.  

Detta innebär en direkt påverkan på industrin som måste integrera processer i sina policyer och riskhanteringssystem. I och med detta kommer det även påverka företagen i den totala värdekedjan.  
 
Dessa nya regler hoppas kunna skapa rättssäkerhet och lika villkor för företagen. Och för konsumenternas del ska det bli lättare att få insyn.  
 
För att företagen ska kunna uppfylla sina skyldigheter måste de:  

 • integrera tillbörlig aktsamhet i företagspolitiken, 
 • identifiera faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och miljön, 
 • förebygga eller lindra potentiella konsekvenser, 
 • sätta stopp för eller minimera de faktiska konsekvenserna, 
 • inrätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande, 
 • övervaka hur effektiva politiken och åtgärderna för tillbörlig aktsamhet är, 
 • samt offentliggöra information om tillbörlig aktsamhet.
   

Vad händer nu?  

Vi på SSG arrangerar ett webbinarium till hösten, den 7 september. Detta för att vi ska kunna sprida kunskap och samverka med industrin hur vi kan standardisera och ge stöd i frågan. 

Läs mer om webbinarium här 

Källa: Corporate sustainability due diligence (europa.eu