Standard Solutions Group

SSG samordnar industriell kompetens för att utveckla standardiserade lösningar inom fokusområdena arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering.

SSGs tjänster bidrar till att skapa en effektivare industri och ger kunderna möjlighet att påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. SSGs miljöpolicy finns till för att vägleda hur vi arbetar med miljö på SSG, samt innefattar ett åtagande att skydda miljön och förebygga föroreningar.

SSG arbetar proaktivt för att minimera sin egen miljöpåverkan genom ett miljö- och hållbarhetstänk i det dagliga arbetet och i alla processer. All verksamhet ska bedrivas med hänsyn till påverkan på miljön, och med en strävan efter ständiga förbättringar.

SSGs största miljöpåverkan är resor, energianvändning och inköp. Resor ska alltid planeras effektivt och i första hand med transportalternativ där miljöpåverkan är låg. Alla resor ska övervägas om de är nödvändiga, eller om de kan ersättas med ett webbmöte.

Inom SSG hushållar vi med resurser och strävar efter att minska användningen av energi och fossila bränslen. SSG försöker att minska mängden avfall och beakta livscykelperspektivet vid inköp. Hänsyn skall tas till miljön. Samverkan sker med leverantörer och partners för att minska negativ miljöpåverkan. Det avfall som ändå uppstår ska källsorteras.

SSG ska uppfylla bindande krav som är ställda på verksamheten, och strävar efter att uppfylla de förväntningar som intressenter har på SSG i egenskap av leverantör och affärspartner.

Ovanstående gäller för alla som arbetar på uppdrag av SSG. Vårt engagemang och vår medvetenhet inom miljöfrågor skall tas tillvara och ett fortsatt lärande ska främjas.