Standard Solutions Group

Under augusti har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder:

SSG 1016 – Korrosion under isolering – guide vid upphandling av ytbehandling

Korrosion under isolering är en lömsk form av korrosion som oftast inte upptäcks förrän vid ett haveri, vilket kan innebära både stora kostnader och säkerhetsrisker.
Guiden vänder sig till beställare inom projekt- och underhållsorganisation. Syftet är i första hand att uppmärksamma läsaren på fenomenet korrosion under isolering, men guiden ger även riktlinjer för beställning av ytskydd.

SSG 2230 – Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide

SSG 2230 är ett hjälpmedel för processindustrin att kostnadseffektivt följa och uppfylla krav i lagar och föreskrifter inom området trycksatta anordningar. Guiden är tvärteknisk och omfattar flera tekniska områden – rör, el och instrument – samt spänner över alla faser i en anordnings livscykel. Guiden är dock inte heltäckande; det finns fler lagar och föreskrifter som berör området.

SSG 7640 – Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar

SSG 7640 ger information om allmänna tekniska bestämmelser för entreprenader av rörledningar som klassas enligt Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU.
Standarden används vid upphandling och innehåller bilagor för dokumentation och åtaganden vid entreprenader av rörledningar. Bilagorna finns även i redigerbart format.

SSG 7645 – Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt

SSG 7645 används vid upphandling mellan beställare och leverantör för att säkra leveranser av isolering av rör och dylikt, med avseende på material, utförande och kontroll.

SSG 7903 – Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation

SSG 7903 specificerar vilka föreskrifter som gäller vid leverans, tillverkning, användning, ombyggnad och reparation av trycksatta anordningar. Med trycksatta anordningar avses all utrustning som faller under AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar och AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Standarden omfattar även trycksatta anordningar i annat material än stål.