Standard Solutions Group

Ibland stoppas produktionen för att möjliggöra arbete inne i arbetsutrustningars och maskiners riskområden. Tyvärr händer det att olyckor inträffar för att någon eller något har återstartat processen medan arbete fortfarande pågår. För att minska risken för att detta ska hända finns SSG 2220, en standard för säker av- och påställning.

Allvarliga olyckor och även dödsolyckor inträffar tyvärr fortfarande vid arbete inne i arbetsutrustningars och maskiners riskområden. Ofta är det maskinoperatörer och personer som arbetar med drift, underhåll och service som drabbas. Olyckorna kan orsakas av saker som tekniska fel såsom felsignaler, att krafttillförseln kopplas på efter avbrott, att ackumulerad energi frigörs, eller till följd av missförstånd i kommunikationen mellan de som arbetar kring utrustningen.

Det är därför viktigt med tydliga rutiner för vad som gäller vid arbete med av- och påställning. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och att förebygga risker i arbetet, och som anställd i företaget är man skyldig att följa företagets arbetsmiljömål och regler. Företaget ansvarar även för att entreprenörer följer företagets arbetsmiljöregler.

Genom en god tillbudsrapportering har man en bra grund för systematiskt förebyggande skyddsarbete. Företaget behöver därför arbeta aktivt för att samtliga avvikelser som riskobservationer, tillbud och olycksfall ska rapporteras.

Enklare med ett standardiserat arbetssätt

Ofta är processen runt av- och påställning likartad på olika anläggningar, men det råder en begreppsförvirring och otydlighet som förvirrar för exempelvis entreprenörer som utför arbeten på olika anläggningar. Det menar Christel Benke och Patrik Lund från SSG, som drivit arbetet med standarden SSG 2220 – Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning.

– Rutiner för säkra stopp har funnits länge på de flesta industrier, men många mindre industrier som exempelvis sågverk jobbar stenhårt med att skapa arbetssätt kring detta, vilket i många fall innebär att man uppfinner hjulet igen, berättar Patrik Lund. Han håller i rådgivning, workshops och utbildningar kring säkra stopp ute på industrianläggningar, och ser stora fördelar med en gemensam standard.

– Om vi kan standardisera processen runt av- och påställning och använda samma begrepp blir det enklare för de som utför arbete på olika anläggningar. De ska inte behöva lära sig nya rutiner varje gång de kommer till ett nytt ställe, fortsätter han.

Viktigt med förståelse för riskerna

Det finns flera exempel på att rutiner som tillämpas vid företag inte tar tillräckligt stor hänsyn till arbete i arbetsutrustningarnas riskområden. Då är det lätt att det blir fel när man lägger till faktorer som stress, bristande kommunikation och alltmer komplexa maskinsystem.

– Det är viktigt att förstå riskerna i arbetet för att undvika olyckor. Med denna standard skapas en förståelse bland alla som är involverade, allt från driftansvariga till utförare, från det att arbetet initieras till dess att ett arbetstillstånd utfärdas, säger Christel Benke.

Tillsammans blir vi bättre

Våren 2022 kom SSG 2220 ut i en ny, moderniserad utgåva. Bakom standarden finns en arbetsgrupp som utöver Christel Benke och Patrik Lund från SSG bestod av fem personer från olika industrianläggningar.

– Arbetsgruppens deltagare var väldigt aktiva och bra på att dela med sig av de rutiner som de har på sina anläggningar. De var alla överens om att det är rörigt i branschen runt begreppen som används. Deltagarna tyckte att det var viktigt med en standard som alla kan använda, även om man använder olika begrepp. Processen är i stort densamma och man vill uppnå samma sak, berättar Christel Benke.

I den nya utgåvan har man namngivit och förtydligat olika roller och beskrivit dem, samt tydliggjort vilket ansvar som ligger på respektive roll. Man har också lagt till en processkarta och en lista över annat stödmaterial som kan användas i samband med av- och påställning .

– Det finns mycket stöd att få. Som komplement till standarden har SSG färdiga checklistor och metodbeskrivningar för exempelvis riskbedömning, fortsätter Christel Benke.

Arbetet med SSG 2220 är bara en del i SSG:s arbete med säkerhetskultur. Bland SSG:s utbud av webbaserade kurser finns exempelvis SSG Safety Culture och SSG Säkra stopp och det finns även möjlighet till utbildning av SSG:s senior advisors. I början av 2023 börjar SSG:s nya HSE-expert som kommer att hjälpa kunder som har behov av stöd och rådgivning inom arbetsmiljöområdet, och erbjudanden kring detta kommer att formas efter de behov som finns. Ett annat bra hjälpmedel är appen SSG On site , där man kan hitta checklistor och där det snart är möjligt att jobba med digitala arbetstillstånd.

– Jag hoppas att standarden kan ge en nytändning runt det här med säker avställning och att anläggningarna ser över sina roller och benämningar. Man kan alltid bli bättre, eller åtminstone standardisera ett bra läge, säger Patrik Lund.