Standard Solutions Group

Fler infallsvinklar genererar mer kunskap. I SSGs ytskyddskommitté finns nu representanter från samtliga led i arbetet med ytskydd, och man har även fått in representanter från nya branscher.

Det är värdefullt att komma i kontakt med varandra, allt från de som tillverkar färgen till de som beställer produkter av oss. Det skapar bättre förståelse.

– Johan Werner från Andritz, en av de nya kommittéledamöterna.

SSG driver kommittéer inom flera olika områden, där deltagarna får möjlighet att träffa andra och tillsammans ta fram standardiserade lösningar. Kommittéerna består av personer med olika roller från olika branscher inom industrin, där alla bidrar med viktig erfarenhet och kunskap utifrån sin synvinkel. I Ytskyddskommittén har man med de nya ledamöter som tillkommit under 2020 nu representanter från hela ytskyddsprocessen: beställare, målningsentreprenör, maskintillverkare, färgtillverkare och kontrollant av ytskydd.

En viktig plattform för samarbete

En av de nya ledamöterna i kommittén är Johan Werner, som arbetar som konstruktör på Andritz i Växjö. "Kommittén är en bra plattform för att diskutera förbättringar gällande ytbehandling, där jag får representera leverantörssidan. Det är viktigt att få in maskinleverantörernas perspektiv på ytbehandling, vilka utmaningar vi ställs inför och hur vi ser på saker. Eftersom vi är en global leverantör kommer jag även in med ett bredare internationellt perspektiv," säger Johan. Hans internationella perspektiv har bland annat resulterat i en bilaga till SSG 1000, som beskriver vad man bör tänka på innan man anlitar ett företag som inte är auktoriserat i Sverige, men ändå vill säkerställa ett bra resultat.

Johan Werner, Lars Lundén och Nils-Erik Strömbäck

Att vara med i kommittén innebär inte bara en chans att påverka, utan även en chans att få ta del av vad andra står inför. "Jag tar med mig mycket från diskussionerna i kommittén. Man lär sig att förstå beställarna på ett annat sätt, vilket är bra för båda parter. Kommittén är också en neutral plattform där man känner att man kan lyfta saker och diskutera fritt och öppet, vilket ger maximalt utbyte," säger Johan.

Involvering av fler gynnar efterlevnad

Att kommittén ger ett stort utbyte är något som Lars Lundén, projektchef på Södra Cell i Mönsterås, kan skriva under på. Han har varit med i Ytskyddskommittén ända sedan 2007. "Kommittén är ett gott gäng och det blir som avkoppling att träffas. Det är något annat än det vanliga jobbet, det ger omväxling att få prata ytskydd med folk från hela landet," säger Lars. Han håller med om att det är viktigt att få in olika perspektiv i kommittén. "Att skriva bra standarder har vi varit duktiga på i många år, men att lägga ner massor av jobb för att skriva en några procent bättre standard är inte värt mödan när den stora utmaningen är att få efterlevnad av det som står i standarderna. För att möta det har vi verkat för att få med våra största leverantörer i kommittén, och nu har vi lyckats," säger Lars.

Nya branscher ger bredd

Under 2020 breddades kommittén ytterligare på så vis att man fick in en representant från gruvindustrin: Nils-Erik Strömbäck från LKAB i Kiruna. "Vi har mycket att lära av det arbete som skogsindustrin gjort gällande korrosionsskydd och jag är grymt imponerad av de standarder som kommittén har tagit fram," berättar han. Nils-Erik arbetar för fullt med att ta fram en bruksstandard som utgår från SSGs standarder och har därför gått igenom dem mycket grundligt. Han hoppas att han därför kan bidra med inspel utifrån sin synvinkel och de utmaningar som han stött på – för att öka användarvänligheten ytterligare.

Att man får chansen att lära av varandra genom att vara med i kommittén är något som Nils-Erik ser stor nytta med. "Det finns så mycket kompetens i kommittén. Det är bra att kunna sondera och höra hur andra jobbar gällande saker jag är osäker på eller har hört. Genom att dela erfarenheter behöver man inte uppfinna hjulet på nytt," säger Nils-Erik.

På gång under 2021

Under 2021 kommer Ytskyddskommittén att fortsätta arbeta för att hitta fler nya ledamöter. Man kommer även att arbeta med standarderna SSG 1012 och SSG 1006 samt en sammanslagning av standarderna SSG 1005, SSG 1010 och SSG 1009.