Standard Solutions Group

På SSG arbetar vi med utveckling i produktteam, där roller från olika delar av verksamheten tillsammans hittar den bästa lösningen på våra utmaningar. Arbetssättet är relativt nytt på SSG och har tagits fram i samarbete med Crisp.
– SSG är redan i dag framgångsrika, men potentialen är enorm, inte bara affärsmässigt utan också i nyttan man kan skapa, säger Mathias Holmgren från Crisp.

För ett par år sedan inleddes ett förändringsarbete till följd av att SSG ville jobba på ett nytt sätt för att skapa mer nytta för kunderna och dessutom förbättra medarbetarnas arbetsprocesser. SSG tog hjälp av Crisp, som är experter på den här typen av förändringsresor, och i dag är det nya arbetssättet i full gång.

Tony Godin är gruppchef inom IT på SSG.

– Nu har vi agila produktteam där representanter från olika delar av verksamheten hjälper till och prioriterar vad som ska göras i sprinten. Teamen löser tillsammans uppgiften och det är ett väl inarbetat arbetssätt där det går snabbare från produktion till färdigt resultat, säger Tony.

Han fortsätter:

– Jag tror att det här är det bästa sättet att jobba på just nu. Sedan förändras saker, så man får alltid utveckla sitt arbetssätt. Vi har inte snöat in på att vi ska följa en viss metod till punkt och pricka, utan vi plockar ut det som passar oss.

Produktteamen jobbar med två delprocesser: discovery och delivery.

– I discovery-delen undersöker vi vilka behov och förutsättningar som finns och det påverkar sedan vad som ska göras i delivery-delen, berättar Tony. På så vis kan vi bryta ner saker ur ett verksamhetsperspektiv för att se vad som behöver göras. Det är ett bra sätt att kunna utveckla det som är viktigt.

Ett uppskattat sätt att jobba

Fördelarna med att jobba agilt i produktteam är många. Bättre arbetsförhållanden, tydligare kommunikation och bättre produkter är några.

– Att medarbetarna tycker om det här sättet att jobba blev extra tydligt i medarbetarundersökningen som vi gjorde nyligen där vi hade ett fantastiskt resultat. Jag har nog aldrig sett ett så enhälligt bra resultat. Vi tror att vårt arbetssätt minskar stressen hos medarbetarna och det ger mindre splittring så att man kan fokusera. I produktteamet ansvarar du för produkten under hela dess livscykel, från att den skapas till dess att den också ska avvecklas. Om man ska förvalta den under lång tid ökar motivationen att göra en långsiktigt hållbar lösning redan från början. Man får inte med kvalitetstänket på samma sätt om man pressas av snäva tidsramar och överlämnar förvaltningen till någon annan, säger Tony.

Crisp håller med om att det nya arbetssättet fungerar bra hos SSG. Iyasu Ghirmai berättar om att man nu jobbar mot tydligare mål.

– Det är mer effektivt, mer flexibelt och man skapar mer värde när man höjer blicken. När man gör sina arbetsuppgifter så kan man också alltid se målet. Det blir både tydligare för den som sitter på en ledande nivå och för den som ska göra jobbet. Det skapas en tydlig kedja, säger Iyasu.

– Jag tror att upplevelsen är att alla är med mer i matchen. Från verksamheten tvingas man att sätta sig in i utvecklingsfrågorna mer nu, vilket nog gagnar resultatet. Risken att vi gör fel saker minskar och vi får mer koll på vad det är man som exempelvis produktchef efterfrågar och vi kanske inser vad vi egentligen vill uppnå. Nu är alla med på hela resan, berättar Tony.

Närmare kunden

Det nya arbetssättet innebär att medarbetarna upplever mer närhet till kunden. Mathias Holmgren från Crisp berättar om tanken med organisationen:

– Vi valde att organisera medarbetarna i produktteam som ansvarar för olika kundsegment. Där finns både affärsmässigt ledarskap och förmågan att skapa lösningar, säger Mathias.

Att jobba på det här sättet gör att man på IT-avdelningen upplever att man nu jobbar närmare kunderna. Det tror Mathias är en stor fördel.

– Det ökar motivationen om man faktiskt jobbar åt kunden och inte någon internt. Jag tror att det här arbetssättet ger en känsla av att man har direktkontakt med kunden och att man är en aktiv deltagare. Och jag som medarbetare kan vara aktiv för att jag förstår kunden och känner engagemang. Om man gillar idén av att få vara med och engagera sig så tror jag att man verkligen passar att jobba i en sådan här organisation, fortsätter Mathias.

Goda förutsättningar möjliggör förändring

Att förändra sitt arbetssätt är inte alltid enkelt, men Mathias och Iyasu från Crisp tycker att förutsättningarna på SSG varit goda.

– Jag kan verkligen säga i jämförelse med andra företag att man på SSG har tagit ett stort ansvar, lyssnat och gett egen input i förändringsarbetet. Det är många som växt mycket under resans gång och växt med uppgiften i takt med hur vi förändrat organisationen, säger Mathias.

Iyasu håller med:

– Förändringsresan med SSG:s nya arbetssätt har varit behaglig för att det är ett så snällt ställe och alla vill väl. Man är också raka och ger feedback. Man kan fråga varför något ska göras utan att det är några konstigheter. Jag gillar också att vi på SSG skapar något som verkligen används och skapar nytta på riktigt . Att det går bra för SSG och att vi har ett stort förtroende hos kunderna skapar en trygg och bra stämning, vilket gör det möjligt att vara innovativ.