Standard Solutions Group

Sågverksbranschen har länge haft utmaningar inom arbetsmiljöområdet och varit hårt olycksdrabbad. Intresset för att skapa ett gemensamt nätverk för att diskutera arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor har varit stort. Idag består nätverket av 14 personer från sågverkssidan, alla med samma mål – att minska antalet olyckor i branschen.  

Sågverksnätverket har funnits sedan början av 2019, diskussioner pågick redan under 2018 om SSG skulle kunna starta upp ett sågverksnätverk, efter förfrågan av Magnus Karlsson, som då arbetade som säkerhetschef vid SCA Timber. Nätverket startades och i början var det inte så många bolagsrepresentanter med, men intresset har visat sig vara stort då branschen länge haft utmaningar inom arbetsmiljöområdet och varit hårt olycksdrabbad. Nätverket har utökats från fyra personer från olika bolag till idag 14 personer fördelat på 10 sågverksbolag och därutöver en representant från Industriarbetsgivarna och en från SSG. 

Det kan vara ganska ensamt för oss som arbetar med dessa frågor ute på olika företag. Genom att vi har möjlighet att träffas i detta forum får vi en möjlighet att prata ihop oss. Vi får träffa personer som arbetar med samma frågor och problematik. Det blir en gemenskap där vi får stöttning av varandra, och utrymme för diskussioner som man normalt inte har på respektive företag. Det blir ett helt annat djup i samtalen, berättar Anders Grankvist, ordförande Sågverksnätverket sen februari i år och arbetar på Södra Wood med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. 

Anders Grankvist ordförande Sågverksnätverket

Bild: Anders Grankvist,  ordförande Sågverksnätverket sen februari i år och arbetar på Södra Wood med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. 

Nätverkets vision är att skapa olycksfria och hälsosamma arbetsplatser. Syftet är att dela kunskap, erfarenheter och goda exempel på lösningar inom arbetsmiljöområdet, med målet att minska antalet olycks- och sjukdomsfall i branschen. Ambitionen är att branschen ska vara tilltalande för ung arbetskraft och då krävs också att arbetsmiljön funkar på ett bra sätt. 

Genom sågverksnätverket försöker vi både inspirera framtidens sågverksarbetare. Men också prata om utmaningar, som att arbetsplatserna behöver fungera för den yngre generationen oavsett om man är man eller kvinna. Styrka ska inte vara ett krav för att arbeta i ett sågverk. Vi behöver automatisera mer för att få bort tunga och farliga arbetsmoment, för att kunna attrahera en bredare målgrupp till branschen, säger Anders Grankvist. 

Deltagarna uppskattar verkligen detta nätverkande och den öppenhet diskussionerna tar, för att försöka bistå med förslag på goda lösningar kring olika saker som man har kommit olika långt med vid de representerade bolagens anläggningar. Trafiksituationen är exempel på ett område som är utmanande överallt och där man kommit olika långt. Många goda tips på diverse lösningar har delats.  

Det är verkligen roligt att vara en del av detta nätverk tycker jag, där man vet att alla uppskattar värdet och nyttan det ger, berättar Christel Benke som driver nätverket via SSG.

Nätverket träffas fyra gånger per år, varav två tillfällen förläggs som heldagsmöten vid något sågverk med möjlighet till rundvandring, vilket är mycket uppskattat och lärorikt för alla. Något som alltid är intressant och står med på agendan vid alla möten är benchmarking. Ett stöd har tagits fram för att kunna jämföra olika nyckeltal vad gäller olycksstatistik. Det skapar bra dialog och tips på förbättringsåtgärder delas mellan varandra för att öka säkerheten och minska olyckstalen. Det är också viktigt att inte dela information som kan skapa konkurrens på något sätt inom nätverket.  

Det som ger mest är hur vi branschkollegor mellan oss i nätverket delar erfarenheter, och hur vi försöker stötta och coacha varandra inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor då vi alla har kommit olika långt. Historiskt är det här en bransch som har legat bland de sämsta i Sverige enligt statistiken, gällande allvarliga olyckor och frånvaro. Många av dem som jobbar i branschen med just dessa frågor gör det för att man har varit med om tråkigheter, och då vill man kunna göra skillnad framåt, berättar Anders Grankvist.

När vi frågar Anders Grankvist vad han ser som det mest givande med nätverket berättar han att det är häftigt att se hur hela branschen kan förändras. Att han själv kämpar för att sin egen verksamhet ska få ner antalet olyckor.  

Jag ser att hela branschen kan lyckas utifrån att vi har detta nätverk. Vi pratar om personer som går till jobbet och skadar sig. Oavsett om personen arbetar på mitt företag eller en konkurrents företag, så pratar vi om samma sak. -människor som skadar sig på jobbet. Det är väl det jag kan känna, det är det viktigaste vi har i nätverket. Att arbeta för en trygg arbetsplats och för att minska antalet olyckor inom branschen, berättar Anders Grankvist.  

När Anders blickar framåt gällande utmaningar som branschen står inför, berättar han att det handlar om att förändra attityden. Att vi alla behöver en mer medveten attityd. Men att det också handlar om att inte bara förändra våra anläggningar, utan att också få leverantörerna att följa med på resan.  

Medverkande företag i sågverksnätverket: Södra Wood, Stora Enso, Gruvöns sågverk, Industriarbetsgivarna, Norra Timber, STTF, SSG, Ala sågverk, Biometria, SCA Wood, Tunadal/Bollsta sågverk, Holmen Wood Products, Moelven Wood, Moelven Notnäs Ransby, Vida Setra Trävaror. 

 

Se även