Standard Solutions Group

Ida Karlsson, arbetsmiljörådgivare, SSG.

Ljuset är tillbaka och tiden går nu fort innan det är dags för sommarledigheter. Med det står också en vår framför oss fylld av planering, för att alla ivriga och nyfikna semestervikarier ska få en så bra start i arbetslivet som möjligt! Vi kommer därför i denna artikel fokusera på introduktion av unga nyanställda.

Allt fler unga upp till 25 år dör och skadar sig på jobbet år efter år. Det visar statistik som Arbetsmiljöverket på arbetsmiljoforskning.se begäran tagit fram. År 2019 skadade sig 4 970 unga, medan motsvarande siffra för år 2023 var 5 394. I fjol var den yngsta som dog på sitt jobb bara 14 år. Han sommarjobbade på ett lantbruk och miste livet på sensommaren när fordonet han klippte gräs med välte.

Baserat på både nationella och europeiska data verkar det som att unga arbetstagare löper större risk för arbetsolyckor. Enligt de senaste europeiska siffrorna var antalet icke-dödliga arbetsolyckor mer än 40 % högre bland 18-24-åringar.

 

"Skadar man sig som ung kan det vara ett helt liv som blir förstört och en bra introduktion är därför grunden för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö fri från olyckor och ohälsa".

 

Vare sig det är ett sommarjobb eller en praktikplats behövs stöd och introduktion från närmaste chef eller någon i arbetslaget. Vi vill därför uppmana till att ni har tillräckliga och kompetenta resurser för att handleda och introducera era semestervikarier.

Introduktion på arbetsplatsen är viktig av flera skäl:

  • Öka förståelse: En introduktion ger nya anställda en orientering om arbetsplatsens struktur, kultur och förväntningar. Det hjälper dem att förstå hur organisationen fungerar och vad som förväntas av dem.
  • Skapa tillhörighet: Genom en introduktion ges nyanställda möjlighet att känna sig välkomna och inkluderade i arbetsgemenskapen. Detta bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet och teamanda.
  • Öka produktivitet: En effektiv introduktion kan hjälpa nyanställda att komma igång snabbare och öka deras produktivitet. Genom att få en tydlig bild av sina arbetsuppgifter och processer kan de snabbare bli självständiga och börja bidra till företagets mål. En väl förberedd och genomförd introduktion minskar risken för ökad arbetsbelastning hos övriga anställda, eftersom nyanställda därmed inte behöver lika mycket stöttning utan kan utföra sina uppgifter i högre grad utan att behöva hjälp/stöd.
  • Minska stress och osäkerhet: Att få en ordentlig introduktion kan minska stress och osäkerhet för nya anställda. Genom att veta vad som förväntas av dem och hur de kan få stöd och hjälp vid behov, kan de känna sig mer trygga i sin nya roll.
  • Förbättra kulturen: En bra introduktion kan också bidra till att förmedla företagets värderingar och kultur till nyanställda. Detta hjälper till att skapa en gemensam förståelse och en stark kultur, vilket bidrar till en säker och hälsosam arbetsplats.

Sammanfattningsvis är introduktion på arbetsplatsen viktigt för att underlätta en smidig övergång för nyanställda, främja en positiv arbetsmiljö och bidra till företagets framgång på lång sikt. Ta vara på de nya ögon som kommer till er arbetsplats och uppmuntra dem att rapportera riskobservationer. Det kan vara svårt för de nya att veta om och när de ska rapportera observationer och händelser.

Slutligen, att vara ung och dessutom kanske för första gången arbeta skift är en risk i sig. Att köra bil långa nattskift kan vara extra riskfyllt för unga oerfarna chaufförer som kanske precis tagit sitt körkort. Kom därför ihåg att även ta med information om skiftarbete i introduktionen.

 

Fakta:

Enligt föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 7 § skall arbetsgivaren se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.
Kommentar till 7 §: Arbetsgivaren bör så tidigt som möjligt introducera arbetstagaren i arbetet. Det gäller särskilt arbetstagare som saknar tidigare erfarenheter av arbetslivet. Introduktionen bör ge en uppfattning om arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sambandet med andras, inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren skall vända sig till när det gäller arbetsmiljön.
Föreskriften Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3 syftar till att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning.

 

Relaterat innehåll