Standard Solutions Group

Ida Karlsson

Ida Karlsson, arbetsmiljörådgivare, SSG.

Det inträffar allt för ofta olyckor, allvarliga olyckor dessutom, och många av dem hade kunnat undvikas genom att man planerat arbetet och säkerställt hur arbetet ska utföras och vilka skyddsåtgärder som ska vara på plats innan start.

Vissa typer av arbeten behöver enligt lagstiftningen föregås av ett skriftligt arbetstillstånd, se inforutan nedan. Men varför inte göra alla arbeten på arbetsplatsen så säkra som möjligt att utföra? Att utfärda arbetstillstånd innebär att man redan innan har planerat arbetet, gjort riskbedömning, säkerställt skyddsåtgärder och satt upp ramarna för hur arbetet får utföras.

Viktigt med planering

God planering bådar för ett säkert och oftast effektivt genomförande. Och om arbetsmomentet inte är riskbedömt sedan tidigare och om man inte har en skriftlig instruktion att följa så är det en verklig säkerhetshöjande åtgärd att hantera dessa arbeten med hjälp av arbetstillstånd.

Få en bra struktur

En bra struktur på arbetstillstånden förenklar dessutom samordning och kommunikation. Den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor på anläggningen kan med hjälp av arbetstillstånden få en bättre koll på alla arbeten som utförs och det blir enklare att kommunicera både med utförarna men också övriga på arbetsstället som kan bli berörda av arbetet som ska göras.

Vänta inte, se över era arbetssätt redan idag och fundera en gång extra på om ert arbetssätt för att planera arbeten på er arbetsplats behöver uppdateras för att göra dem än mer säkra.

Mer om arbetstillstånd:

I föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 kan man läsa att följande gäller:

Arbetstillstånd 36 §

Innan ett arbete enligt punkt 1–3 nedan påbörjas ska arbetsgivaren, eller annan som har motsvarande skyldigheter enligt 2 §, ha lämnat sitt skriftliga godkännande på ett dokument som innehåller hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetsuppgiften enligt 11 § och ett intygande av den som ska utföra arbetet att denne tagit del av och kommer att följa instruktionerna. Dokumentet ska benämnas arbetstillstånd och bevaras i minst tre månader efter det att arbetet avslutats.

  1. Arbete i en cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknade där en brandfarlig vätska, gas eller aerosol enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) hanteras eller förekommer på annat sätt.
  2. Svetsa, skära, löda, slipa, borra eller utföra annat arbete som medför hög temperatur i eller på rörledning, cistern, fat eller liknande behållare som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller brännbar vätska.
  3. Utföra arbete som kan orsaka brand eller explosion inom ett område där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma.

På ett gemensamt arbetsställe ska de villkor och instruktioner som gäller för ett arbete enligt första stycket samt uppgift om de risker som kan uppstå för dem som arbetar för andra företag eller motsvarande lämnas till den som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågorna. Arbetet får inte påbörjas förrän den ansvarige godkänt detta.

PS! Från och med 1 januari 2025 så hittar du dessa regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:10) om risker i arbetsmiljön.

 

Relaterat innehåll: