Standard Solutions Group

Tillsammans med Britt-Marie Hallberg Eriksson, rättslig expert på Skatteverket, reder vi ut varför lagen ändrats och tar reda på hur din verksamhet kan kontrollera att era entreprenörer har svensk F-skatt.

Från och med den 1 januari 2021 blev även utländska arbetsgivare utan fast driftsställe skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförs i Sverige. Tidigare har utländska arbetsgivare enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige om de har haft ett fast driftsställe här. Efter lagändringen kan arbete som rent fysiskt utförs utomlands anses vara arbete som utförs i Sverige om arbetet är inom ramen för arbetsgivarens verksamhet här. Tidigare har svenska företag som betalat ut ersättning för arbete till ett utländskt företag enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag från ersättningen om:

  • Det utländska företaget har haft ett fast driftställe i Sverige
  • Saknat ett godkännande för F-skatt I Sverige.

Britt-Marie Hallberg Eriksson, rättslig expert på Skatteverket berättar mer om lagändringen. ”Vi har i Sverige saknat en regel som gör det möjligt att beskatta utländsk arbetskraft på ett sätt som många andra länder kan. Dessutom ger skatteavtalen Sverige den möjligheten, men då behövdes den nya svenska regeln i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Samtidigt ville vi tydliggöra att alla, även utländska företag ska ha en skyldighet att dra en preliminär skatt för arbete. Det medför dessutom att det blir tydligare att godkännande för F-skatt har en stor betydelse. Målet med förändringen var att Skatteverket ville bidra till ordning och reda och därmed verka för en sund konkurrens på arbetsmarknaden. Det är något om bakgrunden till varför Skatteverket tog fram ett förslag som skickades till Regeringen. Förslaget skickades därefter ut på remiss av Regeringen. Riksdagen röstade därefter igenom lagändringen under hösten 2020.”

Administrativ utmaning med lagändringen

Lagändringen medför bland annat att svenska industriföretag blir skyldiga att göra skatteavdrag från ersättning till utländska arbetsgivare som utför arbete om de inte har F-skatt. Vilket betyder att anläggningar behöver ta ett större ansvar i frågan, samtidigt som de behöver vara tydliga i kommunikationen med sina leverantörer och transportörer. Fredrik Uusitalo som är skattechef på Smurfit Kappa i Piteå, berättar hur ändringen påverkat deras verksamhet.

”Rent praktiskt innebär ändringen att det blir ett administrativt merarbete för aktuella fakturor. eftersom vi behöver ta ut de här fakturorna manuellt ur systemet samt innehålla och betala in 30% av arbetskostnaderna till Skatteverket. Så vi kom fram till att vi lägger in samma skallkrav som för svenska entreprenörer, att det ska finnas en F-skattsedel för att utföra jobb på pappersbruket. Vi har inte fått någon speciell återkoppling, det var jag som skattechef som var kontaktperson på det brevet, vi har väl fått några frågor om regelverket, vad det innebär och om vi kan hjälpa till. Då har vi hänvisat till antingen Skatteverket eller skattekonsulter som kan hjälpa dem,” säger Fredrik.

Supplier som lösning

”Parallellt med den här processen så undersökte vi möjligheten till att använda SSG Supplier som vi redan idag nyttjar, till att bevaka om de utländska entreprenörerna har registrerats för f-skatt, något som har visat sig fungera väl,” säger Fredrik.

SSG Supplier hjälper verksamheten

Med hjälp av tjänsten SSG Supplier kan anläggningskunder och beställare säkerställa att entreprenörsbolaget har en giltig svensk F-skatt. Linn Folke, tjänsteägare för SSG Supplier berättar mer om hur tjänsten fungerar. ”F-skatten övervakas per automatik av tjänsten vilket innebär att anläggningen blir aviserad när det sker en förändring. Via SSG Safety kan anläggningen även neka entreprenörer tillträde till anläggningen om deras arbetsgivare inte uppfyller kravet på svensk F-skatt. Detta sker manuellt eller per automatik beroende på vilken inställning kunden väljer. SSG Supplier förenklar även för entreprenörsbolaget då tjänsten visar upp bolagets svenska F-skatt för samtliga beställare i tjänsten. Tjänsten aviserar även entreprenörsbolaget om statusen på deras F-skatt av någon anledning skulle förändras. På så sätt kan entreprenörsbolaget snabbt agera och åtgärda uppgifterna.”

Bakgrund och information

För dig som har ett utländskt företag

De här reglerna gäller för dig som driver ett företag utanför Sverige, men som har anställda som arbetar här. Om du är en utländsk arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige ska du göra skatteavdrag med 30 procent på ersättning för arbete som utförs i Sverige om inte Skatteverket har beslutat något annat. Det finns ett undantag. Om ersättningen inte ska beskattas i Sverige enligt 183-dagarsregeln i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) ska du inte heller göra något skatteavdrag. Det behövs inget beslut från Skatteverket om att inkomsten inte ska beskattas i Sverige utan det räcker att du bedömt att 183-dagasregeln i SINK är tillämplig. Läs mer.

Arbete i Sverige som utförs under högst 15 dagar

Arbete i Sverige som utförs under högst 15 dagar i följd ses inte som uthyrning av arbetskraft, till den del arbetet i Sverige sammanlagt inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår.

Vid beräkningen av antalet dagar ska bara arbetsdagar räknas med vilket innebär att lediga dagar som tillbringas i Sverige till exempel under en helg inte ska räknas. Det är en skillnad mot beräkningen av dagar enligt 183-dagarsregeln som tar sikte på samtliga vistelsedagar. Eftersom undantaget gäller arbetsdagar så påverkar ett avbrott i vistelsen i Sverige bedömningen bara om arbete också utförs i utlandet under avbrottet. Läs mer.