Standard Solutions Group

Arbetsmiljöfokus med Ida Karlsson

Tillsammans med Ida Karlsson, Arbetsmiljörådgivare på SSG, gör vi en omvärldsbevakning och ser vad som är på agendan just nu.

Dödsolyckor i arbetet ökade under 2022

Det är vanligt att arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, det framgår av Arbetsmiljöverkets rapporter som publicerades i juni. Rapporterna visar att sex av tio arbetsgivare inte följer reglerna kring arbetsanpassning.

Antalet anmälda arbetsolyckor minskade från 2021 och är nu tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin, 35 400 personer anmälde att de drabbats av arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året.

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor:

  • Förlorad kontroll av maskiner och transportfordon
  • Fall av person
  • Rörelse med belastning, till exempel tunga lyft

Förnyade regler 2025

En del i att minska riskerna för olycksfall eller sjukdom är att säkerställa att rutiner och instruktioner uppfyller den lagstiftning som styr arbetsmiljöarbetet. Har ni koll på de lagar och regler som gäller er verksamhet?

I september 2023 tar Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslut om den nya regelstrukturen som de arbetat med sedan 2016 och som ska börja gälla den 1 januari 2025. Målet är att skapa ett mer tydligt och sammanhållet regelverk, som också är enklare att anpassa till ett arbetsliv som förändras och där nya risker kan uppkomma. Det är med andra ord dags att redan nu börja förbereda sig inför januari 2025!

God arbetsmiljö i den digitala tidsåldern

Det är dags för en ny EU-gemensam kampanjperiod gällande arbetsmiljö. Den nya kampanjen kommer att ha temat ”God arbetsmiljö i den digitala tidsåldern” och startar i oktober 2023 och pågår fram till och med 2025. Budskapet i dessa kampanjer är tydligt: "Arbetsmiljön angår alla. Det är bra för dig. Det är bra för affärerna."
Målet med kampanjen är att:

  • Öka kunskapen om säker och produktiv användning av digital teknik inom alla branscher
  • Öka medvetenheten om arbetsmiljöutmaningarna i samband med den digitala omställningen
  • Informera om framväxande risker och möjligheter
  • Främja riskbedömning och säker hantering av digital teknik på arbetsplatsen
  • Uppmuntra till utbyte av information och god praxis bland relevanta intressenter

Fördjupad läsning:

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet - Arbetsmiljöverket (av.se)
Arbetsgivare följer inte reglerna om arbetsanpassning - Arbetsmiljöverket (av.se)
Över 35 000 arbetsolyckor 2022 - Arbetsmiljöverket (av.se)
Regelförnyelse - Arbetsmiljöverket (av.se)
Ett hälsosamt arbetsliv – Säkert och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern 2023–2025. (europa.eu)