Standard Solutions Group

Industri 4.0 har potentialen att utveckla arbetsprocesser, maskiner, logistik och datahantering, vilket ger dig möjligheten att arbeta mer holistiskt och effektivisera verksamheten. Christian Hybbinette, advokat och partner på advokatfirman Kahn Pedersen menar att med alla fördelar, så måste man arbeta förebyggande mot de hot som följer med.

Vilka fördelar och risker ser du med industri 4.0 för den svenska industrin?

– Industri 4.0 innebär stora fördelar för industrin. En digitalisering av industrin leder bland annat till ökad interkommunikation mellan maskiner och mellan maskin och människa vilket leder till snabbare beslutsfattande och en effektivisering av arbetsprocesser. Tillgången till och insamlingen av processdata är en viktig del i det hela. På sikt kan man också spekulera i om digitaliseringen i vissa branscher kommer leda till hemtagning av produktion från låglöneländer. En konstant tillgång till data från tillverkningsprocesser tillsammans med avancerad dataanalys gör exempelvis att man på ett tidigt stadium kan identifiera underhållsbehov, så kallad predictive maintenance. Det gör det också lättare att förutse OPEX-kostnader, vilket möjliggör initierade investeringsbeslut baserade på ”total cost of ownership”. Automatisering av arbetsprocesser och 3D-printing är två andra viktiga faktorer i debatten kring utvecklingen mot en ”smart” industri. 3D-printing möjliggör tillverkning av komplexa komponenter och reservdelar, vilket kan bidra till minskade kostnader på flera områden, såsom transport-, lager- och tillverkningskostnader.

Bild: Christian Hybbinette, advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen.

– Fördelarna är många men dessa lösningar är också förenade med risker. Inte minst är det fråga om ett nytt tänk inom industrin och behov av andra riskanalyser än tidigare. En ökad digitalisering kräver en ökad medvetenhet om värdet av data och ett större fokus på säkerhet och en implementering av åtgärder för skydd mot förlust av data och cyberattacker. Det krävs även en genomarbetad strategi för datahantering, det vill säga att det i varje upphandling regleras hur respektive part får använda olika typer av data som samlas in samt var och på vilket sätt denna data lagras.

Hur upplever du att debatten om industri 4.0 har varit?

– Jag upplever den pågående debatten som mestadels positiv och optimistisk, ibland kanske lite för optimistisk. Det är dock påtagligt att graden av automatisering och digitalisering skiljer sig åt mellan olika branscher. Exempelvis tycker jag mig se att pappers- och massaindustrin ligger efter andra branscher vad gäller att inkludera reglering avseende datahantering och IT-säkerhet i sina inköpsavtal. Detta kan kontrasteras mot t.ex. gruvbranschen som kommit förhållandevis långt i denna process. Vi ser också att olika regelverk, såsom GDPR och den nya säkerhetsskyddslagen, driver på en utveckling där även köpare – och inte bara leverantörer – lägger allt större vikt vid data- och säkerhetsfrågor.

Hur ser vi till att skydda våra verksamheter ifrån de yttre hoten som industri 4.0 medför?

– Eftersom hanteringen av data och interkommunikation mellan maskiner och mellan människa och maskin är centrala delar inom industri 4.0 är flera av åtgärderna som kan vidtas för att skydda verksamheten mot yttre hot desamma som för datahantering i stort. Det som tillkommer är i huvudsak kopplat till om, och i så fall i vilken utsträckning, en leverantör ges tillgång till data och i vilken mån tredje part är direkt uppkopplad mot kundens system, exempelvis genom monitoring- eller optimizationtjänster. Detta är självfallet väldigt viktigt vid upphandling av centrala styrsystem men även för varje enskild utrustningsdel som generar data eller där det finns risk för att det kan bli intrång i systemet.

– Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete är grunden för ett gott skydd mot de risker som kan aktualiseras genom industri 4.0. Här krävs en medvetenhet och förståelse på ledningsnivå men också hög grad av samverkan mellan flera olika kompetenser, såsom informationssäkerhetsspecialister, maskintekniker, jurister och inköpare.

Distanskurs som berör exempel om industri 4.0

SSG kommer i samarbete med Christian Hybbinette och Michael Nevinson hålla i en distanskurs i avtals- och köprätt den 19 maj. Kursen kommer belysa aktuella exempel som berör bland annat industri 4.0, samt vad inköpare bör tänka på vid avtalsskrivning.