Standard Solutions Group

Under april har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder:

SSG 1005 – Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

SSG 1005 ger anvisningar om nymålning på metalliska material enligt SSG:s ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande för att minska kostnader för ommålning och underhållsarbete.

SSG 1006 – Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning

I SSG 1006 finns fabrikat och färgprodukter som uppfyller SSG:s kvalitetskrav enligt de provnings- och utvärderingsnormer som anges i SSG 1100. Standarden har i den senaste uppdateringen utökats med färgsystem och produkter från en ny leverantör.

SSG 1017 – Anvisningar för utförande av målningskontroll

SSG 1017 ger anvisningar om utförande av målningskontroll på industrianläggningar. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling och utförande av kontroll, för att säkra att målningsarbeten utförs på rätt sätt och på så vis undvika felaktigt utförande med stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten som följd.

SSG 2101 – Identifiering av riskkällor

SSG 2101 är en checklista som används för att identifiera riskkällor på en industriell arbetsplats. Checklistan tar bland annat upp risker kopplade till kemiska och biologiska ämnen, processrisker, belastningsergonomi, buller och vibrationer och arbetsorganisation.

SSG 2101 finns nu även på engelska, SSG 2101E – Identifying sources of risk.

SSG 2220 – Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning

SSG 2220 är en vägledning för säkra stopp som ger en generell arbetsrutin för säker av- och påställning av arbetsutrustning. Rutinen omfattar förekommande media för energi såsom el, ånga, tryckluft, hydraulik, lägesenergi, kemikalier med mera.

I vägledningen finns en grundläggande definition av säkra stopp samt en beskrivning av vilka krav som behöver vara uppfyllda av en organisation för att arbete med av- och påställning av arbetsutrustning ska kunna göras säkert.

SSG 2220 finns nu även på engelska, SSG 2220E – Guide for the safe shut-down and start-up of work equipment