Standard Solutions Group

Under november har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder:

SSG 4500 – Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner

SSG 4500 är en anvisning för hur yrkespersoner ska utföra arbeten på ett säkert sätt. Anvisningen hänvisar också till gällande föreskrifter och beskriver när riskhantering, kontroll och säkerhetsbeteende bör förstärkas. 

SSG 4500 finns nu även på engelska – SSG 4500E.

SSG 6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande

SSG 6512 ger anvisningar om utförande av maskinförankring med skruv i betongfundament, maskinfundament och vibrationsupptagande konstruktioner. Som bilaga finns en blankett att använda vid införskaffande respektive delgivande av konstruktionsuppgifter. Standarden används inom industrin som underlag vid projektering och upphandling. Syftet är att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG 6535 – Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk

SSG 6535 ger anvisningar för utförande av telferbalkar. Standarden hjälper beställaren att i ett tidigt skede kunna ta fram rätt beställningsunderlag och ger projektören information om dimensioneringsförutsättningar. Standarden omfattar inte upphängning av telferbana. Varje upphängning måste dimensioneras separat.

SSG 7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll

SSG 7650 är avsedd att användas som stöd vid framtagning av rörsystem.  Med utgångspunkt i mediakod och mediadata, ger bilagorna rekommendationer för val av material i rörsystem och tillhörande komponenter, samt klassning och kontroll av dessa.