Standard Solutions Group

Arbetsmiljöfokus med Ida Karlsson:

Tillsammans SSGs arbetsmiljörådgivare Ida Karlsson, gör vi en omvärldsbevakning och ser vad som är på agendan just nu.

Det är oundvikligt efter ett år som 2023 att inte reflektera över det stora antalet dödsolyckor på våra svenska arbetsplatser. Under året har vi tagit del av mörka rubriker och totalt omkom 65 personer på sitt arbete. Med tio omkomna blev december den värsta månaden sedan år 2000.

Det finns så klart inte en specifik åtgärd som kommer att få denna negativa trend att brytas, men det är dags att vi pratar om några saker som kan göras för att minska risken för att något liknande ska hända igen.

  • Bestäm er: Ta ett grepp om er arbetsmiljöpolicy och tänk efter vilken ribba ni sätter för ert arbetsmiljöarbete.
  • Prata och reflektera: Reflektera i era arbetsgrupper om vad som hänt hos andra och om det finns risk att något liknande skulle kunna hända hos er. Stanna upp och påminn varandra i vardagen, kan vi välja ett säkrare arbetssätt och hjälp varandra till säkra beteenden.
  • Rapportera och utred: En efterfrågad riskobservations- och händelserapportering och en strukturerad hantering av händelserna leder till en ökad medvetenhet om risker på arbetsplatsen vilket kan bidra till att förebygga framtida incidenter. Att ta tillbud och olycksfall på allvar och aktivt arbeta med att förebygga dem är en viktig signal till medarbetarna om att deras hälsa och säkerhet sätts i första rummet.

Hur har ni det på er arbetsplats, lär ni er från riskobservationer och inträffade händelser? Att arbeta förebyggande och systematiskt är grunderna i AFS 2001:1 , Systematiskt arbetsmiljöarbete. Om man inte har kännedom om vad som inte är säkert eller vart tillbud och olyckor inträffar på arbetsplatsen finns det risk att man prioriterar fel i sina handlingsplaner.

 

Om Systematiskt arbetsmiljöarbete:

I föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 9 § kan man läsa att följande gäller:

”Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.”

Och i kommentaren till samma paragraf står: ”Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som hänt och förhållandena i arbetet. Det kan vara värdefullt att arbetsgivaren även utreder tillbud som inte är allvarliga. Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycksfall. Arbetsgivaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade. Utredningen behöver göras grundligt och systematiskt. Den kan omfatta iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer med berörd personal och granskning av ritningar, uppgiftsfördelning, instruktioner och rutiner. Utredningen bör fokuseras på händelsen och de förhållanden som lett fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid skuldfrågan.”

På av.se kan man se korta beskrivningar till de händelser som lett till dödsolyckorna: Statistik om dödsolyckor i arbetet - Arbetsmiljöverket (av.se)