Standard Solutions Group

Verksamhetsåret börjar så smått lida mot sitt slut och om ni inte redan bokat in tid för uppföljning av ert systematiska arbetsmiljöarbete så börjar det vara dags att göra det nu. Kroka arm med skyddsorganisationen och se till att det här blir en nystart för ert förbättringsarbete!

I föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står det:

”Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.”

Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften samt att följa upp att arbetsmiljöarbetet och de tidigare planerade och genomförda åtgärderna fått effekt, till exempel färre eller lägre risker, färre allvarliga olycksfall och lägre sjukfrånvaro.

Det är vid uppföljningen som det blir möjligt att få en överblick av, och styra, arbetsmiljöarbetet. Det är ett bra tillfälle att förbättra arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del av verksamheten. När arbetsmiljöarbetet ingår i den ordinarie verksamheten blir uppföljningen inte endast en metod att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete, utan också ett medel att utveckla verksamheten i stort.