Standard Solutions Group

En ny myndighet ser dagens ljus i juni 2018. Då skapas myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK), som ska bidra till att vi får ett hållbarare arbetsliv med trygga, friska och säkra arbetsmiljöer.

Inför starten återstår det en hel del arbete, som leds av Ewa Ställdal, utredare för inrättandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Den 1 juni kommer hon i Gävle överlämna en nyckelfärdig myndighet tillsammans med förslag till en verksamhetsplan för 2018 till myndighetens generaldirektör och det 20-tal anställda, som rekryteras nu under våren.

Vilka mål finns uppställda?

– Det övergripande målet är att bidra till ett hållbart arbetsliv, minska risken för utslagning och öka förutsättningarna för omställning och utveckling av friska, säkra och trygga arbetsmiljöer. Myndigheten ska vara regeringens expertmyndighet och stärka Sveriges arbete inom arbetsmiljöområdet både nationellt och internationellt.

Målet ska nås genom att vara ett nav för kunskapsförmedling som verkligen kan nyttiggöras i praktiskt arbetsmiljöarbete. Myndigheten ska också utvärdera arbets- miljöpolitiken för att öka träffsäkerheten i reformer och andra insatser, säkra kompetensförsörjningen och kunskaper inom företagshälsovården samt samverka internationellt för att Sverige ska vara i fronten vad gäller arbetsmiljöarbete.

Varför behövs den nya myndigheten?

– Arbetsmiljön har ur flera perspektiv visat sig vara en allt viktigare förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Det gäller såväl för individens hälsa som för samhällets tillväxt. Fler behöver arbeta mer och längre, samtidigt som arbetslivet måste möta nya och komplexa utmaningar.

I nuläget finns det inte någon samordnande organisation på arbetsmiljöområdet, som kan möta dessa utmaningar.

Regeringen har särskilt pekat på behovet av en oberoende och samlande organisation, som har ett helhetsperspektiv och nationellt ansvar för att de bästa kunskaperna görs tillgängliga, så att de verkligen kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Det finns heller ingen aktör som utvärderar arbetsmiljöpolitiken, som visar vilka åtgärder som har positiva effekter på arbetsmiljön och vilka åtgärder som bör förändras eller avvecklas.

Särskilt med tanke på utvärderingsupp- draget är det viktigt att säkerställa en oberoende roll och ställning gentemot andra aktörer. Kärnuppdraget blir det na- tionella ansvaret för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö, men också för att utvärdera reformer i syfte att öka träffsäkerheten i arbetsmiljöpolitiken.

Hur kommer Sveriges anställda kunna dra nytta av myndighetens arbete?

Ett stort fokus kommer att läggas på att få ut och implementera befintliga kunskaper. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att utveckla digital teknik, arbetssätt och metoder för att effektivare förmedla och sprida trovärdiga, användbara kunskaper och verktyg, som stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Jag vill också lyfta fram vikten av att förebyggande arbetsmiljöarbete måste integreras bättre i verksamhetsstyrningen i alla organisationer och myndigheter.

Det kommer att handla om att hantera krav på nya arbetssätt, nya lednings- och organisationsformer och nya kompetenser till följd av omvälvande teknologier, globalisering, demografi, migration, mångfald och jämställdhet.