Standard Solutions Group

Scania har kommit mycket långt i sitt hållbarhetsarbete och arbetar bland annat nu med att ta fram 18 hållbarhetsnyckeltal på företagsnivå med särskilt fokus på produkter och tjänster, industriella processer och det mänskliga kapitalet. Stora resurs- och energibesparingar görs, samtidigt som koncernen ställer stort hopp till digitaliseringens möjligheter.

Hållbarhet är en av de absolut viktigaste aspekterna för Scania när koncernen utvecklar sin framtida affär och sin framtida verksamhet.

 – Världens befolkning har utmaningar på klimat- och resursområdet, som kräver att vi förhållandevis snabbt förändrar vårt sätt att se på våra industrier och våra samhällen, säger Andreas Follér, Sustainability Manager på Scania.

Hållbarhetsavdelningens roll inom Scania är att ständigt utmana organisationen och att tolka förväntningar och det som sker i omvärlden och översätta detta till ett förhållningssätt som är rimligt och som matchar Scaniakulturen.

Kunden först är en av Scanias viktigaste paroller.

– Det innebär att vårt hållbarhetsarbete blir mycket utåtriktat och kundfokuserat. Det viktigaste för oss är vilka typer av produkter och tjänster och vilka värden vi skapar för våra kunder och intressenter, säger Andreas Follér.

Hållbara transporter

Scanias hållbarhetsarbete har två övergripande fokusområden - det ena är hållbara transporter och de andra är en ansvarsfull affärsverksamhet.

– Det är två perspektiv som kompletterar varandra. Kan vi leverera värden inom båda dessa områden, så kommer vi att fortsätta vara ett framgångsrikt företag, samtidigt som vi skapar nytta för samhället, säger Andreas Follér

Hållbara transporter handlar om att bidra till bättre transporter med hjälp av energieffektiva och resurssnåla produkter, alternativa bränslen och effektivare, smartare och säkrare transportsystem.

– Vi ser bara möjligheter på alla dessa områden, säger Andreas Follér.

För ansvarsfulla affärer (responsible business) handlar det om att ”walk the talk”.

– För att vi ska vara trovärdiga måste vi själva vara ansvarsfulla och ha ett effektivt produktionssystem, som rakt igenom är optimerat ur resurs- och energisynpunkt och då även inom underhåll, det handlar om att se till att människor hanteras med respekt och att vi sätter hälsa och säkerhet högt, fokuserar på mänskliga rättigheter, antikorruption och vara en bra granne, säger Andreas Follér.

Målet – en halverad energianvändning

När det gäller energianvändning har Scania mål att år 2020 använda 50 procent mindre energi per producerad enhet jämfört med år 2o10.

– Detta kommer vi inte att klara om vi inte förbättrar oss inom varje system inom företaget. Scania arbetar med ständiga förbättringar, vilket innebär att vi hela tiden identifierar normalläge, som vi kontinuerligt utmanar och förbättrar. Lean handlar mycket om att arbeta i flöden, något som genomsyrar hela Scania från produktion till försäljning och samarbetet med våra kunder. Där vi kan spara energi, sparar vi också resurser och pengar både för oss själva och för våra kunder, säger Andreas Follér

Hållbarhets-KPI:er

Scania arbetar nu med att ta fram 18 hållbarhetsnyckeltal på företagsnivå med särskilt fokus på produkter och tjänster, industriella processer och det mänskliga kapitalet. Dessa hållbarhets-KPI:er kommer att presenteras samlat under nästa år.

När det gäller energieffektivitet har Scania under en längre tid samlat erfarenheter från de egna inköpta transporterna.

 – Här har vi utan att byta bränslen och bara genom att effektivisera transportutnyttjandet lyckats minskat energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen med mer än 15 procent och lageroptimeringen med 80 procent. Det handlar mycket om att underlätta för våra transportörer att bättre planera sin verksamhet och att utnyttja intermodaliteten, säger Andreas Follér.

Ett annat framgångsrikt KPI är energikonsumtionen per producerad enhet. Ytterligare ett KPI är inköp av slutlig fossilfri energi.

– Ambitionen är att köpa in energi som inte är fossil eller generera egen förnyelsebar energi. Vi har här nått 100 procent i Norden och är på väg att nå 100 procent i Europa.

Minska slöseriet

Stort fokus har under åren också, som en del av Lean-arbetet, lagts på att minska slöseriet mätt i kg per producerad enhet.

– Det är en viktig del av den cirkulära ekonomin och att återvinna är något som under lång tid varit mycket centralt för oss. Det handlar också bland annat om att vi tar tillbaka och renoverar komponenter och hittar olika sätt att återanvända värdefulla material i processen. Framöver kommer vi i samarbete med andra- och tredjepartsleverantörer och genom industriellt erfarenhetsutbyte titta på nya affärsmöjligheter långt utanför våra egna affärscyklar. Vi har ett ansvar att driva detta utvecklingsarbete så långt som möjligt. Allting bygger på insikten om att våra resurser blir dyrare i framtiden.

Smarta transporter

Scania räknar med att kunna dra ännu mer nytta av digitaliseringen i det framtida hållbarhetsarbetet.

 – Vi har idag 200 000 uppkopplade fordon, som rullar på vägarna. De förser oss med en stor rikedom med data. VI investerar nu stort i att utveckla tjänster, som effektiviserar transportsystemen och gör transporterna mer intelligenta. Vi slutar gissa, säger Andreas Follér och fortsätter:

 – Vi gör alla fantastiska produkter, men den lastbilstillverkare som kan kombinera produkter med tjänster och kunskap kring hur kundernas affärer eller hela transportsystem kan optimeras, den som bäst lyckas hjälpa leverantörer och kunder att utnyttja all data, så att de kan använda mindre bränsle och öka leveranssäkerheten och fyllnadsgraden, kommer att bli vinnare i framtiden. Det handlar mycket om att fylla lastbilarna med teknologi för kunskapsinhämtning, hjälpa kunderna att sätta upp virtuella kontrolltorn för hantering av dataflöden och bistå dem med beslutsunderlag. Vi har själva skapat vårt eget åkeri - Scania Transport Laboratory - för att testa ny teknologi och nya idéer. Där har vi lyckats halvera energianvändningen och koldioxidutsläppen under en femårsperiod.

Fantastiska möjligheter

De uppkopplade fordonen skickar vidare informationen till Scanias serviceverkstäder.

 – Vi kan genom detta erbjuda våra kunder en flexibel service och underhållsplan, vilket gör att vi kan ta in bilarna när det behövs. Istället för att de kommer in var tusende mil, så kommer de in när datorn säger att de nu behöver servas, säger Andres Follér och avslutar:

 – Det finns stora utmaningar längs med vägen, inte minst ur lagstiftningssynpunkt. Vi behöver också bättre knyta ihop de olika transportsystemen. När vi får fordon som kommunicerar med varandra och infrastrukturen, och som kommunicerar med godset och allt är uppkopplat i ett enda system, då har förarnas roller förändrats. Vi har redan idag självkörande autonoma fordon, som kan optimera körningen på ett helt annat sätt än mänskliga förare. Vi får mindre slöseri i systemen, mindre trafikstockningar, färre parkerade bilar i städerna och tysta transportörer som levererar på nätterna. Vi är i början av utvecklingen och vi har bara hunnit krafsa på ytan. Möjligheterna är fantastiska och det ser otroligt lovande ut.