Standard Solutions Group

Volvo Cars har i årtionden varit starkt förknippat med säkerhet när det gäller sina bilar. Säkerheten är fundamentet i ett ramstarkt globalt varumärke. Men säkerhet är också en avgörande faktor i den interna miljön och en del av ett mycket ambitiöst och framgångsrikt globalt kulturbygge, där människan i många avseenden står i centrum. 

Text: Håkan Persson. Foto: Sören Håkanlind, Volvo Cars 

Bild på Hanna Fager, Volvo.Hanna Fager är ledare för Peoples Experince inom Volvo Cars och en del av ledningsgruppen.  

”Vi är ett globalt företag med kontor i 35 länder och industrier i Europa, Nordamerika och Asien. För oss är människan och varje människas egenskaper och förmågor centrala. Vi talar ju i vår kommunikation om Made by People, men vi talar också om att People makes a difference. Vi vet att vi behöver människor i vår organisation som mår bra, som känner sig starka och som känner sina styrkor och som känner förtroende i hur de kan bidra till den resa som företaget genomför. Det är extremt viktigt ur ett strategiskt perspektiv likväl som ett mänskligt att vi har medarbetare som är friska och välmående för att kunna behålla dem i teamet och för att kunna attrahera nya krafter. Så det här är grundläggande för oss. 

Säkerhet är ju en sån grundläggande fråga för oss. Vår utgångspunkt har alltid varit att ingen ska allvarligt skadas eller förolyckas nar man kör en Volvo. Detsamma gäller internt i företaget, vi ska ha en kultur och en organisation som arbetar proaktivt för att ingen ska skada sig eller fara illa i arbetet. De här två perspektiven måste höra ihop”, poängterar Hanna Fager. 

Proaktivitet är nyckeln 

I ett globalt företag med över 40 000 medarbetare är alltid intern kultur och organisations-och säkerhetsfrågor en utmaning och ett ständigt pågående arbete. 

”Inom Volvo jobbar vi hårt med globala standarder, som gäller i alla länder där vi opererar. I vissa länder finns styrande lagstiftning att anpassa sig till, men våra egna standarder och policys går oftast längre. Den stora förändringen är att vi, under hela 2000-talet egentligen, fokuserat på proaktivitet när det gäller säkerhet och social hälsa. Vi har istället för att arbeta reaktivt, det vill säga hantera händelser och incidenter i första hand, jobbat med att sikte på riskerna. Att identifiera och analysera dessa”, säger Hanna Fager och fortsätter: 

Ett resultat som vi ganska snabbt såg var att ansvaret bland våra medarbetare ökade. Utvecklingen och arbetet är inte i första hand driven från toppen och nedåt, även om ledarna i verksamheten har ett stort och viktigt ansvar för säkerhet och hälsa. Vi ser att vi lyckats bygga en kultur, där också individuellt ansvarstagande för att förutse och förebygga risker är naturligt och något som vi verkligen belönar, eftersom det är viktigt för hela vårt företag.  

Nya verktyg 

Framväxandet av en utvecklad säkerhetskultur ger också företaget möjlighet att erbjuda nya verktyg, som stödjer och snabbar på utvecklingen. 

”I och med att vi får information om potentiella risker från medarbetarna kan vi utveckla olika förebyggande hjälpmedel i vårt proaktiva arbete. Det kan till exempel handla om introduktionsprogram för nyanställda, utbildningsinsatser och träning. Vi har bland annat jobbat med korta filmer producerade på plats i fabriker eller på kontor, där riskerna är identifierade och på så sätt konkret visa hur vi förebygger olyckor eller ohälsa.” 

Intern export av kultur 

En ny säkerhetskultur kan ta tid att bygga upp och naturligtvis stöta på olika hinder längs vägen, men Hanna Fager konstaterar att Volvo Car är på rätt väg. 

”Jag är väldigt nöjd med hur teamet här har jobbat med frågan och vi ser verkligen att vi går i rätt riktning. Säkerhet är ett så centralt begrepp för oss och jag tror att insikten hos våra medarbetare globalt om att det här inte är något som cheferna ska lösa utan att vi alla är en del av lösningen genom ett proaktivt tankesätt det har varit avgörande för förändringen säger Hanna. 

Globaliserar säkerhetstänket 

För globala företag med verksamhet i länder med en annan säkerhetskultur kan utmaningarna tyckas vara stora när det gäller att implementera nya strategier för säkerhetsfrågor och social arbetsmiljö, men Hanna Fager menar att för Volvos del har det här inte varit ett stort problem. 

”Vi har lyckats transferera kompetens från de mer mogna anläggningar vi har till nya som vi byggt upp ute i världen när vi expanderat. Säkerhetstänket har varit grundläggande när vi har etablerat oss, både när vi byggt och konstruerat nya anläggningar och när vi rekryterat medarbetare. Dessutom har vii hela tiden följt upp detta genom löpande utbildningsinsatser. Det har helt enkelt blivit en viktig del av vår globala strategi att ta med vårt säkerhetstänk ut i världen och det har faktiskt hjälpt oss att attrahera nya medarbetera världen runt” 

”Made by People” 

På senare tid har ett nytt uttryck dykt upp i kommunikationen från Volvo Cars, devisen ”Made by People”. Medarbetarna som utvecklar, producerar och säljer bilarna lyfts fram som individer istället för ett anonymt kollektiv, människan sätts i centrum för varumärket även i ett internt perspektiv.  

”Inom Volvo har alltid människan varit den viktiga utgångspunkten inte maskinen. Det är därför som våra bilar i nästan ett halvt sekel varit så förknippade med säkerhet. Säkerhet för de som åker i bilen och för medtrafikanterna. Så att vi tar det ytterligare ett steg och sätter oss själva, vi som står bakom bilen, i förgrunden är lite ett erkännande för vår kultur, en hyllning till vårt sätt att tänka på säkerhet i alla avseenden”säger Hanna och tillägger:  

”Varje enskild medarbetare är en som viktig del av vårt värdefulla varumärke” 

Bygger bort tröghet och hinder 

Den digitala utvecklingen skapar både nya möjligheter och nya utmaningar både när det gäller säkerhet samt social- och organisatorisk arbetsmiljö. Inom Volvo Cars är medvetenheten stor om att förändringarna ställer nya krav på organisationen. 

”Vi har jobbat i en ganska statisk miljö och organisation genom historien medan vi nu rör oss mot en mycket mer dynamisk organisation. Kundernas krav förändras mycket snabbare än vad vi har sett tidigare. För oss är det uppenbart att vi hela tiden behöver bli smartare, snabbare och bättre. Det blir man genom att förändra något. För oss har det handlat om att ännu tydligare sätta människan i centrum, vi säger att vi är human centric och vi försöker på alla sätt att leva så. 

Vad vi nu arbetar med att på olika sätt reducera saker i vår struktur och organisation, som försvårar för medarbetarna att göra det som är mest prioriterat. Att bygga bort tröghet och hinder. Vi vill att medarbetarna ska kunna förstå sina individuella styrkor och ges möjligheter att använda dem på rätt sätt, där de ger mest nytta. Det betyder också att vi måste öppna upp företaget mer, se till helheten. Digitaliseringen gör att vi som företag bättre kan hitta varje medarbetares styrkor och ge dem bättre verktyg. Baksidan är naturligtvis att om vi ska bli snabbare och smartare, så ökar tempot och här måste vi vara vaksamma. Tempot får inte äventyra individens förmåga och hälsa” menar Hanna Fager. 

Nytt sätt att se på medarbetarsamtal 

Den dynamiska digitaliserade arbetsmiljön ställer nya krav på företagen och deras ansvar för att medarbetarna kan följa med i utvecklingen utan att riskera hälsa och arbetsglädje. 

”Vi har nu radikalt förändrat vårt sätt att jobba med medarbetarsamtalprocessen, som vi tidigare kallade den. Istället har vi infört kontinuerliga prioriteringar och feedback som huvudingredienser i ett nytt förhållningssätt. I det förändringstempo som råder idag är det omöjligt att i början på året sätta de prioriteringar, som ska gälla för individer och grupper i vår verksamhet. Istället jobbar vi nu dynamiskt med tätare möten i teamen och mellan chef och medarbetare för att synka prioriteringar och jobba löpande med feedback.” 

En stor förändringsprocess 

Bilindustrin är mitt inne i en stor förändringsprocess. Klimatförändringarna lägger ett hotfullt raster över hela tanken på bilen och bilkulturen, som vi känner den idag. Den fossila bojan måste brytas, den globala urbaniseringen ställer helt nya krav, människors förhållande till bilen som nödvändighet och statussymbol förändras.  

”För oss som företag är det avgörande att vi verkligen har engagerade medarbetare som förstår vart vi är på väg som företag och framförallt varför. Framtidens lösningar kommer inte uppifrån i organisationen utan inifrån. Vi jobbar för att bli ett mer syftesbaserat vilket innebär att ledarskapet finns där för att visa vägen, inspirera och få människor att förstå varför vi ska gå en viss väg. Det innebär också att det mänskliga mötet internt, människor emellan, numera står över processer och verktyg. Verktyg och processer finns till för att stödja medarbetarna, men vi vågar säga att interaktionen mellan människorna i vårt företag är det viktigaste, det centrala i vår utveckling. Individens bidrag är avgörande” 

Från hardware till software 

I en bransch som så tydligt varit teknikfokuserat och där tekniska innovationer och hårda fakta definierat konkurrensen, så känns tankarna om mänskliga möten som utvecklingskraft spännande. 

Vi brukar säga att vi som företag från hardware till software. Om vill exempel tittar på utvecklingen av våra självkörande fordon, så är det ju egentligen mjukvara på fyra hjul. Vi utvecklar en mängd hjälpmedel, som ska förenkla vardagen på ett säkert sätt för människor, och förpackar detta i ett fordon. Det är en extrem spännande utveckling som också ställer krav på oss att vara oerhört snabba på att uppfatta förändrade beteenden, behov och vanor hos våra kunder. Det är en stor omställning. Och den kräver att människan verkligen är i fokus.” 

Rekryterar nya människor 

Att summera konkreta resultat av en global kulturförändring när det gäller säkerhet och organisation och medarbetarrollen kan göras i siffror. Till exempel har olyckstalen reducerats med 95 procent under 2000-talet. Men de långsiktiga vinsterna i ett aktivt förändringsarbete av den interna kulturen är avgörande. 

”Vi bygger nu en lärande organisation där vi mixar den trogna, erfarna skaran medarbetare från volvofamiljen med de nya människor som var haft möjlighet att attrahera in i vårt företag. Och vi ser nu att vårt sätt att jobba attraherar duktiga människor från andra branscher att söka sig till oss. Omvärlden ser att i vårt företag är det prioriterat att medarbetarna ska må bra och att individen ska kunna hitta och utveckla sina styrkor hos oss. Det här är viktigt eftersom vi numer konkurrerar om de bästa medarbetarna även med andra branscher. Vi rekryterar människor med helt andra kunskaper och erfarenheter än för kanske 15 år sedan och blivande medarbetare måste känna att vårt företag verkligen är en positiv miljö att växa i, känna att de uppskattar vår kultur. Här ska de kunna göra skillnad” avslutar Hanna Fager.  

Artikeln är hämtad från SSGs kundtidning WE. Vill du läsa fler artiklar, och få WE i din brevlåda? Klicka här.