Standard Solutions Group

– Vi har bara en jord och vi överutnyttjar den just nu brutalt.

Orden kommen från Per Egstam, seniorkonsult med mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor, miljötjänster och företagsutveckling. Han engagerades förra året av den ideella föreningen Cradlenet för att få industrin att tänka och jobba mer cirkulärt.

– Det går inte att köra den linjära ekonomin, som bygger på konsumtion av produkter, allt för länge till. De stora hot som dagens produktion och konsumtion innebär, skapar också stora affärsmöjligheter. Industrin måste börja tänka mer i tjänster och inte bara produkter. Vi måste tänka mer cirkulärt, säger Per Egstam.

Tanken att en produkt ska ha så lång livslängd som möjligt och sedan återvinnas i produktionssystemet är långt ifrån ny. Det har länge talats om hållbarhet och cirkulär ekonomi men idéerna har haft svårt att riktigt ta fart inom industrin. Även om intresset nu är större än någonsin går det, enligt Per Egstam, fortfarande trögt.

– Industrin har svårt att ställa om. Den har oftast redan en produkt som är lönsam och den linjära ekonomins lönsamhet är lätt att mäta. Det är inte lika enkelt inom den cirkulära ekonomin och därför tvekar de som sitter på pengarna, menar Per Egstam.

Han beskriver den cirkulära ekonomin som en direkt motsats till den linjära. Idag förädlar vi en resurs till en produkt, som vi förbrukar och sedan slänger bort. Ett exempel som han lyfter fram som skräckexempel är telefonbatterier.

– De går ju nästan inte att byta för en normalkonsument. Batterierna har cirka två års hållbarhet sedan är de slut och eftersom det inte är meningen att vi ska kunna byta dem köper vi en helt ny telefon och kasserar en fullt fungerande. Det är förödande, säger Per Egstam.

Affärsmodeller som fungerar

Tanken om den cirkulära industrin handlar, enkelt uttryckt, om att varje restprodukt kan vara en ny råvara för dig själv eller någon annan. Det handlar om att återanvända saker, att inte bara förbruka, kassera och elda upp eller låta rosta sönder.  Och flera industriföretag har hittat cirkulära affärsmodeller som fungerar.

– Många har börjat tänka tjänster istället för produkter. Så även om det finns en tröghet inom den traditionella industrin finns det de som är på gång. Scania till exempel, som idag allt mer fokuserar på att sälja långsiktiga transportlösningar, istället för att enbart producera och sälja bilar. Om företagen erbjuder tjänster istället för att enbart sälja sina maskiner ökar också intresset av att hålla maskinerna vid liv, säger Per Egstam.

Statlig utredning

Cradlenets arbete för att främja cirkulär ekonomi i Sverige ligger helt i linje med regeringens ambitioner, som tillsatt en utredning i frågan. Den 22 mars i år överlämnade utredningen sitt betänkande till miljöminister Karolina Skog.

– Det är med stort intresse, som jag tar emot utredningens betänkande. Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt konkurrenskraftig för framtiden, förklarade miljöministern vid tillfället.

Enligt Per Egstam är just konkurrenskraften något som industrin måste ta fasta på. I det cirkulära tänkandet finns stora konkurrensfördelar för de som kommer igång. Konsumenternas beteende börjar förändras och industrin måste hänga med. Per Egstam tar det ekologiska utbudet av livsmedel som exempel.

– Vårt intresse för ekologisk mat har gjort att många producenter idag har tagit fram en mängd livsmedel som tillfredsställer dagens konsumenter. Elbilar och bilpooler är andra exempel på att vårt intresse för en hållbar miljö blir allt viktigare, säger han.

Ny industriell revolution

Per Egstam menar att vi idag befinner oss i ett paradigmskifte, att industrialiseringens tid är förbi och att det cirkulära tänkandet är lika stort som den industriella revolutionen en gång var. De traditionella industriföretagen som vågar tänka nytt har framtiden för sig.

– Skogsindustrin, till exempel, kan ju utnyttja det faktum att allt fler hus byggs miljömedvetet, både när det gäller energiförbrukning och materialval. Trähus har betydligt mindre miljöpåverkan än betonghus, säger han.

Själv har Per Egstam mer än 30 års erfarenhet av att utveckla affärsverksamheter med miljöstrategier som specialitet. Bland annat inom företaget Tricorona Climate Partner, som idag är ett av de ledande företagen inom området. Idag driver han ett eget enmansföretag, som bland annat jobbar mot kommuner för att tillhandahålla cykeltjänster.

– Det är en trend idag att kommunerna vill minska bilåkandet och öka cyklandet. Min tanke är en cykeltjänst, som bygger på att erbjuda kommunerna cykel, försäkring, utrustning och service. Alla kommer att tjäna på detta. Det blir god tjänst för leverantörerna och kommunerna kommer ha låga kostnader för cyklar, som får bra underhåll och service.

Försiktigt optimistisk

Per Egstam är idag försiktigt optimistisk när det gäller den nya industrirevolutionens framfart. Trots att miljömedvetenheten och hållbarhetsstrategierna vinner mark är industriföretagen fortfarande traditionella i sitt tänkande.

– Det går åt rätt håll men det går fortfarande alldeles för långsamt, avslutar Per.