Standard Solutions Group

AztraZeneca har ett mycket ambitiöst program för att skapa en arbetsplats för den hållbara människan. Visionen är en frisk arbetsplats, där människor trivs och älskar att prestera. Målet är att bli bäst på arbetsmiljö.

Detta är en artikel från WE. Vill du få hem WE i din brevlåda? Klicka här för att prenumerera.

AstraZeneca, som globalt sysselsätter ca 60 000 anställda, varav ca 4500 arbetar i Södertälje, har sedan en tid tillbaka haft ett strategiskt fokus på den hållbara människan. »Vi har en global policy där säkerhet, hälsa och miljö alltid kommer först. Vi vill ha fokus på att vara en högpresterande organisation med en målsättning att förbli ett ’great place to work’. Vi har hittills arbetat med detta på ett bra sätt, men nu vill vi göra det på ett exceptionellt sätt. Vi är bra, men vi vill bli bäst. När vi mår bra, så presterar vi bra - det vet vi genom forskning. Och en oerhört viktig produkti-vitetsfaktor är hållbara människor. Därför är detta ett av våra fokusområden«, säger Christina Sanders, Health and Engagement Director på AstraZeneca i Södertälje. 

Kan vi bara vara en procent mindre sjuka, så vet vi hur mycket pengar vi kan spara. Därtill kommer avsevärda produktivitets-vinster«, säger Christina Sanders, AstraZeneca
»Kan vi bara vara en procent mindre sjuka, så vet vi hur mycket pengar vi kan spara. Därtill kommer avsevärda produktivitets-vinster«, säger Christina Sanders, AstraZeneca.

En trestegsraket

För att nå visionen att alla medarbetare ska må bra fysiskt och psykiskt arbetar AstraZeneca både med att utveckla organisationen, men också konkret med att förbättra medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. »Här handlar det om att ha tydliga verktyg och processer på plats samt om att stärka ledarskapet och självledarskapet. När du har det bra och mår bra väcks också engagemanget och vi vet att engagerade medarbetare - chef eller icke chef - skapar större förutsättningar att påverka företagets resultat i positiv bemärkelse«, säger Christina Sanders.

OSA en naturlig del

Arbetet med social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA) har blivit en naturlig del i det totala arbetsmiljöarbetet. »När föreskriften kom genomförde vi en kartläggning utifrån de krav som finns med där. Vi såg då att vi redan till viss del arbetade systematiskt med alla typer av arbetsmil-jöfrågor, men vi såg också att vi behövde höja kunskapen hos framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder, ansvarig för Safety Health and Environment (SHE) Risk Management på AstraZeneca, och fortsätter:

»Vi samlade chefer och linjechefer och visade filmen om den sjuka jobbstressen. Den tog upp både arbetsbelastning och kränkande särbehandling och väckte en hel del funderingar och tankar. I workshops diskuterade vi även ansvarsfrågor och vikten av tydliga förväntningar på medarbetarna. Detta har hjälpt våra chefer när de sitter i gruppdiskussioner eller i samtal med sina medarbetare. Är det tydliga förväntningar på det som ska uppnås? Hur är balansen mellan krav och resurser? Resurser är inte alltid detsamma som mer personal, utan det kan också handla om arbetsmetoder, utbildning och stöd.«

Positiv reaktion

AstraZeneca har också tagit fram utbildningar och tillhandahåller verktyg för att hantera och förebygga stress och kränkande särbehandling kopplat till OSA. Bland utbildningarna finns flera obligatoriska kurser för anställda om bland annat hållbart arbetsliv och kränkande sär-behandling. Bland verktygen finns exempelvis skyddsrond med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. AstraZeneca genomför även organisatoriska riskgranskningar för att säkerställa att det inte byggs in en ohälsosam arbetsmiljö vid förändringar i organisationen. Vid sådana riskgranskningar är ansvarig chef med, samt skyddsombud och representanter från verksamheten. »Vi strävar efter att försöka skapa arbetsglädje och en positiv inställning och allmänt bidra till en hälsofrämjande kultur. Vi kartlägger bland annat gemensamt hur en dag kan se ut för en anställd från morgon till kväll. En annan insats är att alla som jobbar skift erbjuds information om hur de bäst håller sig friska på skift«, säger Christina Sanders. Lägg därtill koncernens satsningar på träningsmöjligheter, företagshälsovård, team-aktiviteter, utbildning, återhämt-ningsfåtöljer, mindfulness, pool, naprapati/massage, fotvård, aktivitetssamband, pausprogram och hälsoevent.

Det gränslösa arbetet

Den ökade digitaliseringen är en särskild utmaning för industrin. Inte minst gäller detta det gränslösa arbetet, där allt fler arbetsuppgifter kan utföras på annan plats än kontoret. »Vi har på AstraZeneca en fantastisk sammansättning av individer i skiftande åldrar och med olika generella behov. Vi har valt att inte sätta upp någon strikt policy när det gäller den digitala uppkopplingen. Men vi behöver ändå vara vak-samma, därför att det kommer att gå fort samt att digitaliseringen även kan komma att ställa nya krav på arbetsuppgifterna.Det handlar om att hela tiden vara nyfiken och agil«, säger Linda Wålinder.

AstraZeneca ingår i forskningsstudien »Digitalt hållbart arbetsliv« som fokuserar på den hållbara medarbetaren och digitalisering. »För oss är det viktigt att vara med i denna forskning, så att vi kan optimera vår vision mot att förbli ’the great place to work ’«, säger Christina Sanders och fortsätter: »För de anställda är det viktigt att förstå sammanhanget - varför kommer jag till jobbet, vad ska jag göra på jobbet och hur ska jag vara när jag är på jobbet. Här behöver vi hjälpa varandra att komma framåt genom dialog.«

»När OSA kom genomförde vi en kartläggning utifrån de krav som finns med där. Vi såg då att vi behövde höja kunskapen hos framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder, AstraZeneca.
»När OSA kom genomförde vi en kartläggning utifrån de krav som finns med där. Vi såg då att vi behövde höja kunskapen hos framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder, AstraZeneca.

Använder sig av lean-snurran

AstraZeneca arbetar utifrån lean-konceptet även i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. »Vi använder oss av lean-snurran PDCA (Plan, Do, Check, Act) då vi kartlägger, utför, följer upp och därefter agerar genom att förbättra och standardisera. Målsätt-ningen är att vi hela tiden vill utveckla våra processer«, säger Christina Sanders. Ett mycket viktigt verktyg i detta sam-manhang är reflektion. »Reflektera kan man göra för sig själv, tillsammans med kollega på ett möte eller på ledningsgruppnivå. Det handlar om att förstå sina egna och andras drivkrafter och hela tiden utveckla sig själv och varandra för att uppnå hållbarhet.«

Konkreta vinster

Mycket av AstraZenecas strategiska arbete kring den hållbara människan är knutet till forskning. Företages globala SHE-avdelning har med hjälp av sina kunskaper om människa, teknik och organisation tagit fram en särskild mänsklig prestationskurva (»human performance curve«), som man försöker styra efter. »Vi har utifrån Karolinska Institutets forskningsresultat noga räknat på vinsterna från denna hållbara satsning. Vi vet hur mycket varje sjukskrivning kostar företaget. Kan vi då vara en procent mindre sjuka, så vet vi också hur mycket pengar vi kan spara. Därtill kommer avsevärda produktivitetsvinster«, säger Christina Sanders.

Och resultaten av denna nystartade djupgående satsning är positiva: »Det vi kan se är indikationer på att vår sjukfrånvaro inte eskalerar på samma sätt som för övriga större företag i Sverige, samtidigt som vår långtidssjukskrivning fortsätter att vara låg.«, säger Christina Sanders och avslutar:

»För att komma till rätta även med korttidssjukfrånvaron har vi nu startat ett tvärfunktionellt projekt på AstraZeneca med syfte att vända utvecklingen och för-bättra för våra hållbara medarbetare. Det projektet ser vi fram emot med spänning.«

Vill du få tidningen WE skickad till dig? Klicka här.

Text: Carl Johard
Foto: Esatto & AstraZeneca