Standard Solutions Group

Årets SSG Hydraulikdagar var förlagda till ITH – Institutet för Tillämpad Hydraulik – ett av de främsta kompetenscentra i branschen och med placering i Örnsköldsvik. Årets tema var ”Underhåll och utveckling”. En utveckling som precis som inom andra sektorer tar fasta på digitalisering, Internet of Things och Big Data.

Ett 60-tal företag är knutna till Stiftelsen Institutet för Tillämpad Hydraulik. Att ITH har växt fram just i Örnsköldsvik har givetvis att göra med en lokalt stark industritradition med företag som det anrika Hägglund & Söner som numera är dagens Bosch Rexroth i Mellansel.

ITH har genom åren utbildat 800 YH-elever och gett upphov till ett femtontal serviceföretag som utgår från Örnsköldsvik. ITH hjälper innovatörer, vilket i genomsnitt har gett upphov till en ny produkt per år.

– Vi har en stark roll som utbildare och ger både öppna kurser och kurser som är skräddarsydda för kunderna, berättar Jon Sandström, vd för ITH. För exempelvis processindustrin kan det vara ett lämpligt upplägg att först använda våra webbaserade kurser och sedan låta oss arrangera specialkurser ute hos kunden. Våra lärare kan då ta med sig labb-uppställningar för att visa och testa på plats.

En annan stark sida är rådgivning och utredningar för industrin. När de egna konstruktörerna kört fast kan det vara läge att ta kontakt med ITH. Hydraulsystem är dynamiska system som lätt kan bli alltför komplexa. ITH kan bland annat göra simuleringar. Dessa kan baseras på kundens system, som mäts upp, simuleras och vidareutvecklas

Varnish fortfarande aktuellt

Lennart Strandberg från Projekthydraulik Sverige AB, tillika chefredaktör för tidningen Fluid Scandinavia inledde årets SSG Hydraulikdagar. Han började dock med en fortsättning på frågeställningar från föregående års Hydraulikdagar, nämligen problemen med sludge och varnish.

Industrin har i sina hydraulsystem under senare år fått allt mer beläggningar bestående dels av ganska löst slam (eng. sludge) och dels av hårt fastsittande lackartade beläggningar (varnish = lack). Det märkliga är att system med 20 år gamla oljor kan klara sig, medan nya oljor kan orsaka både sludge och varnish. Byte till ny olja har således ibland lett till problem! Beläggningarna kan ha olika orsaker eller vara en kombination av orsaker. Bakgrunden är att basoljorna numera inte har likadan sammansättning som tidigare. Bland annat har aromatiska komponenter – ringformiga molekyler med dubbelbindningar – minskats till ett minimum. Av hälso- och miljöskäl är aromater inte önskvärda, men de är bra för oljans funktion som just olja.

Digitaliserat underhåll

Digitaliserat underhåll är en av möjligheterna som erbjuds i nästa generations industritänkande enligt koncepten Industri 4.0, Internet of Things och Big Data. Lennart Strandberg såg allt det nya som en möjlighet för Sverige.

– Vår industri har haft ensidigt fokus på kärnverksamhet och tagit bort kompetens utanför denna, sade Lennart Strandberg. Det saknas rätt arbetskraft i Sverige och det leder till varsel.

– Vi har kompetens, men inte exakt den som behövs. Nu måste vi satsa på nya möjligheter som distansarbete, VR, Internet of Things och helt nya affärsmodeller.

Han tog ett Triple Steelix projekt som exempel – en innovationssatsning där stålindustrier i Bergslagen deltar. Bland annat har man utvecklat en demo för hur ett fjärrövervakat hydrauliksystem kan byggas upp. Atea ingår som digital partner i satsningen, och Begner Agentur vad beträffar datainsamling.

Låt maskinen sköta underhållet

Sten-Ove Claesson från Hydac AB berättade om grundtankarna bakom förutsägande underhåll (Predictive Maintenance) där maskinen sköter underhållet, eller i alla fall ”säger till” när något behöver göras, exempelvis byta olja eller byta filter. Här kan en annan engelsk term användas, nämligen Voice of the Machine.

I prediktivt underhåll så beräknas när en viss underhållsåtgärd behöver sättas in. Data för beräkningen kan hämtas ur befintligt styrsystem eller från kompletterande sensorer på maskinen. En hydraulolja kan kontrolleras online på vattenhalt och partikelinnehåll. Tryckfall över ett filter kan mätas och trender bedömas. Ett larm sänds när det är dags att byta filter. Redan tidigare har systemet sett till att nya filter finns i reservdelslagret.

Många företag har redan utvecklat ”condition monitoring”. Nu gäller det att koppla ihop maskiner, processtyrsystem, underhållssystem och underhållspersonal. Både maskinerna och vi själva lär oss trimma det prediktiva underhållet allt bättre efter hand. Se dock upp för dubbelriktad kommunikation med externa enheter, som innebär risk för dataintrång.

Både Sten-Ove Claesson och Lennart Strandberg var inne på tanken att inrätta externa oberoende servicecentra som kan stötta flera företag med expertinsatser när det gäller underhåll.

Fler sensorer

För att realisera prediktivt underhåll kan ytterligare och nya typer av sensorer behövas. Lars Fredenwall från Argo-Hytos Nordic AB berättade mer om ”online condition monitoring”. Felaktigt smörjmedel, vatten eller partiklar i oljan kan orsaka haverier. Med en multisensor kan 60 % av felen upptäckas flera månader innan det uppstår risk för haveri och redan innan förslitning börjar. En partikelräknare kan detektera resten av felen.

Generationsskifte inom hydraulikbranschen

Rickard Sjöblom, en av initiativtagarna till SSG Hydraulikdagar knöt ihop konferensen med ett inspel kring kompetensförsörjningen inom hydralikbranschen.

– Kompetensförsörjning inom hydraulik kan ses som en bristvara, menade Rickard Sjöblom. Behovet av kunnig personal är stor då hydrauliken står inför ett generationsskifte där de mest erfarna snart fasas ur arbetslivet. Samtidigt finns inte ett tillräckligt intresse från dagens skolungdom att jobba med industriell hydraulik.

– En del i en möjlig lösning kan vara ökad digitalisering där olika typer av sensorer täcker rutinuppgifter och felsökning. Arbetsuppgifter kan fördelas på ett annat sätt, möjligen till färre personer. Däremot växer behovet av personal som kan hantera de digitala systemen, menade Rickard Sjöblom.

Text: Kjell-Arne Larsson