Standard Solutions Group

I augusti 2019 drabbades Nyköpings lasarett av ett stort strömavbrott. All intagning av nya patienter stoppades och en evakuering av redan intagna förbereddes. Bakgrunden till strömavbrottet var att en ljusbåge uppstod i sjukhusets ställverk. Men vad är egentligen en ljusbåge, och hur skyddar man sig? Per Backlin, kommittéprocessledare för SSGs elkommitté berättar.

– En ljusbåge är en kraftig elektrisk urladdning som överförs genom luften mellan två strömförande ledare. Den kan bli flera tusen grader varm och kan skapa ett mycket starkt ljus, ljud, splitter och farliga gaser.

Vad är det som gör att den uppstår?

– Det finns flera orsaker, till exempel den mänskliga faktorn. Men också föroreningar, damm, vatten, skadedjur och mekaniska fel så som vibrationer eller dålig isolation.

Hur vanligt är det med ljusbågar?

–Det är inte jättevanligt, men statistiken över elolyckor tyder på att faran för ljusbågar inte uppmärksammas i tillräckligt stor omfattning, till exempel i de rutiner och de val av rätt personlig skyddsutrustning som används.

Vilka kan konsekvenserna bli?

–En ljusbåge kan få jättestora konsekvenser. Det kan bli brännskador, syn- och hörselskador, föremål kan flyga iväg och skada människa och egendom. Det förekommer också dödsfall i samband med ljusbågar, så det kan bli mycket farligt.

Finns det några tekniska hjälpmedel för att skydda sig?

– Det finns något som kallas för ljusbågsvakt, eller ljusbågsdräpare, som förkortar tiden som det tar för effektbrytaren att lösa ut i ett ställverk vid ett ljusbågsfel. Därmed reduceras ofta större skador på ett ställverk som en ljusbåge kan orsaka. Ljusbågsvakten kan ge ett förhöjt personskydd när man arbetar bakom stängda dörrar.

Hur skyddar man sig?

– Det viktigaste är att minska risken när man arbetar, till exempel att bryta strömmen tidigare. Men du kan också se till att ha rätt personlig skyddsutustning och verktyg.

Mer information om ljusbågar

SSG har tagit fram SSG 4510, som är en vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar. I samband med SSG Elansvarsträff 2019 släpps den i ny utgåva. 

SSG erbjuder även en webbkurs, SSG Ljusbågsfara. En elsäkerhetskurs om att ha rätt kunskaper om ljusbågar och dess konsekvenser. Kursen syftar till att skapa en säkrare arbetsmiljö för de som arbetar med elektrisk fara. Läs mer om kursen här!

Kontakta oss för mer information

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.