Standard Solutions Group

Tre standarder har uppdaterats efter arbete i kommittéerna, SSG 4500, SSG 3357 och SSG 7652.

Nu finns en ny utgåva av SSG 4500 – Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner. SSG 4500 är en anvisning för hur yrkespersoner ska utföra arbeten på ett säkert sätt. Anvisningen hänvisar också till gällande föreskrifter och beskriver när riskhantering, kontroll och säkerhetsbeteende bör förstärkas.

Nu finns en ny utgåva av SSG 3357 – Remskydd. Standarden ger råd och anvisningar för framtagning av remskydd, med fokus på personsäkerhet och tillgänglighet för underhåll. Standarden beskriver vilka kriterier som ska beaktas av projektorganisation, konstruktion, montage och leverantörer, för att uppnå bästa möjliga funktion. Standarden ger grundläggande exempel på ett skydds placering, utformning, dimensionering, inspektionsmöjligheter och infästning. Standarden gäller både för nykonstruktion och även ombyggnad av befintlig maskinutrustning. SSG 3357 finns tillgänglig på svenska och engelska.

Nu finns en ny utgåva av SSG 7642 – Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material. Standarden redovisar vilka tekniska bestämmelser som gäller och vilken kontroll som krävs vid konstruktion, tillverkning, montage, provning och märkning av cisterner innehållande vätska eller kondenserade gaser. Standarden har harmoniserats mot gällande krav i AFS 2017:3, MSBFS 2018:3, EKS 11 och NFS 2017:5. Standarden används vid konstruktion, tillverkning och provning för att uppfylla Boverkets konstruktionsregler för cisterner enligt EKS 11. Standarden redovisar även konstruktions-, tillverknings- och installationskontroll enligt MSBFS 2018:3 för cisterner där gastrycket ovanför vätskan inte överstiger atmosfärstrycket med mer än 0,5 bar. Gränsen mellan cisterner och vakuumkärl går vid -0,0065 bar. Standarden redovisar även krav vid första kontroll enligt AFS 2017:3, som gäller cisterner där gastrycket ovanför vätskan inte överstiger atmosfärstrycket med mer än 0,5 bar. Gränsen mellan cisterner och vakuumkärl går vid -0,0065 bar. Bestämmelserna i AFS 2017:3 gäller även för vakuumkärl. Alla krav på användning och kontroll finns i AFS 2017:3. Bygglov krävs för byggnation av cistern utomhus, om cisternen ska användas för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller brandfarliga, se SSG 7903. Byggherren ansvarar för att införskaffa bygglovet. Bygglov krävs inte om kommunen i detaljplanen eller i områdesbestämmelser har beslutat om undantag från kraven på bygglov för cisterner och andra fasta anläggningar. Anläggningsägaren ska förvissa sig om de lokala förutsättningarna. Standarden kan även användas för cisterner placerade inomhus, där Boverkets konstruktionsregler inte gäller.