Standard Solutions Group

Under våren har det reviderats ett antal standarder, utöver att det omfattande arbetet med nya utgåvor av SSGs rörklasstandarder har slutförts. 

SSG 1009 – Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål ger anvisningar om utförande av nymålning på varmförzinkat stål i industrimiljö enligt SSGs ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande med minskade kostnader för ommålning och underhållsarbete som följd.

SSG 2000 – Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin omfattar definitioner och anvisningar gällande driftstatistik inom massa- och pappersindustrin. Guiden avser att klargöra statistikföringen av avbrotts-, stopp- och störningsorsaker, bland annat med hjälp av standardiserade begrepp. En lämpligt uppbyggd och standardiserad driftstatistik ger:

  • ett underlag för bedömning av effektiviteten i befintliga produktionsavdelningar
    och maskiner över tid
  • en bedömning av totala anläggningseffektiviteten som kan utgöra
    underlag för effektivitetshöjande insatser
  • möjlighet till jämförelser av utrustning mellan fabriker och företag.

Guiden nyttjas för att mäta per avdelning av en anläggning. Anläggningsmätning är en totalsammanställning av avdelningarna. Denna guide avses vara tillämplig på alla produktionsavdelningar inom massa- och pappersindustrin.

SSG 2103 – Handlingsplan är en redigerbar handlingsplan som används för att följa upp utförd riskhantering av en maskin eller ett arbetsmoment inom industrin.

SSG 2111 – Arbetsmiljöplan är ett hjälpmedel för att följa generella regler för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. I checklistan sammanställer du bland annat information om projektet, dess arbetsmiljöorganisation samt vilka risker som finns och hur de ska åtgärdas.

SSG 6563 – Kantskoningar av vinkelstång – utförande ger anvisningar om utförande av kantskoningar av vinkelstång för användning där det inte finns särskilda krav gällande maximal belastning. Dokumentet används som konstruktionsanvisning och som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar. För kantskoningar med särskilt angivna laster ska kramlorna dimensioneras från fall till fall.

SSG 6701 – Fogar i betongkonstruktioner – utförande ger anvisningar om fogar i betongkonstruktioner. Dokumentet används inom industrin som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om de förutsättningar som finns, så att konstruktionen blir rätt utförd.

Vill du få information om nya och uppdaterade standarder?

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev om standarder blir du uppdaterad när vi publicerat nya utgåvor, när vi släppt nya standarder eller när vi dragit in standarder som inte längre är aktuella.

Lämna följande fält tomt

 

 

envelope-open.png