Standard Solutions Group

SSGs standardiseringsverksamhet jobbar på och under juni har ett antal guider och standarder reviderats. Nu finns nya utgåvor av följande publikationer: 

Standarden SSG 1008 - Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning har reviderats och finns nu i en ny utgåva. SSG 1008 är avsedd att användas som vägledning vid projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning av järn- och stålprodukter, men inte vid varmförzinkning i kontinuerliga processer av tråd, band och rör. Till standarden finns även en redigerbar bilaga som fungerar som ett intyg om att arbete utförts enligt SSG 1008.

Även guiden SSG 1014 – Invändig beläggning av cisterner genom målning som ger råd inför beställning av invändig beläggning av cisterner och riktar sig till projektorganisation, beställare, kontrollanter, entreprenörer, leverantörer och inspektionsorgan har reviderats. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling, val av rätt ytbehandling, kravställande, genomförande och kontroll, för att undvika stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten.

Ytterligare en guide har uppdaterats under juni, det är SSG 2001 – Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal som släppts i ny utgåva. Den omfattar generella termer och anvisningar för hur man mäter och definierar gemensamt utvalda nyckeltal vid underhållsaktiviteter. Dokumentet är baserat på erfarenheter från ett flertal anläggningar inom massa- och pappersindustrin. Guiden avser mätningar mot i huvudsak arbetsordrar och därför avgränsas guiden till rimliga delar av underhållsaktiviteter.

Nu finns även en ny version av guiden SSG 2114 – Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 som är en ifyllnadsbar checklista vilken används för att förenkla riskbedömning vid användning av arbetsutrustning på en arbetsplats. Checklistan utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:4.

SSG 2901 – Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem, en guide som ger stöd för att bygga upp eller vidareutveckla en struktur för registrering och uppföljning av arbetsordrar i ett underhållssystem, har reviderats.

Standarden SSG 3030 – Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll finns även den i ny utgåva. Den redovisar krav och rekommendationer för roterande maskiners vibrationstekniska förhållanden. Låga vibrationsnivåer reducerar kostsamt och onödigt underhåll. Kraven och rekommendationerna är avsedda för såväl upphandling som drift av maskiner och utrustningar. Målsättningen är att en maskin, monterad och driftsatt på avsedd plats, inte ska ha eller avge vibrationer som

  • reducerar eller begränsar full tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och/eller kvalitetsutbyte
  • påverkar den tekniska livslängden negativt
  • ger ökade underhållskostnader under normala driftsförhållanden.

Slutligen har en helt ny guide tagits fram, SSG 3110 – Checklista för uppdragsbeställning, vilken används av beställare och uppdragstagare för att visa preliminär omfattning av en beställning och för att tydliggöra vem som ansvarar för de olika delarna av det arbete som ska utföras. SSG 3110 ska ses som ett hjälpmedel och stöd för kvalitetssäkring vid inledande dialog mellan beställare och uppdragstagare, och är lämplig att använda innan kontrakt skrivs.