Standard Solutions Group

Ett flertal av SSGs standarder har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

SSG 6515 – Cisternfundament – anvisningar för utförande

SSG 6515 används vid konstruktion, förankring och invallning av cisterner och beskriver utförande samt olika typer av infästningar. Standarden är ett stöd i arbetet för säkra konstruktioner och invallningar och riktar sig till beställare av ny- och ombyggnationer av cisterner, tankleverantörer, byggkonstruktörer och miljöansvariga.

SSG 6704 – Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar

SSG 6708 behandlar golvkanaler i betong för breddområdet 300–900 och är i första hand avsedd som hjälp för beställare av konsultuppdrag vid konstruktion av kanaler. För golvkanaler i mindre dimensioner hänvisas till leverantörer av prefabkonstruktioner i rostfri plåt eller polyesterbetong.

SSG 6708 – Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning

SSG 6708 omfattar väggenomföring för kablar och slangar för tillfällig användning vid dörrar och portar.

Alla standarderna finns både på svenska och engelska.

Guiden SSG 1013 ersätter den tidigare rapporten SSG 1908

SSG 1013 ger anvisningar om ytbeläggning på metall med kompositmaterial som skydd mot slitage, erosion, korrosion, kavitation, kemikalieangrepp och oönskade avlagringar (kladdning). Dokumentet används som underlag vid planering och förprojektering för att i ett tidigt skede klargöra om kompositmaterial är ett bättre alternativ än exklusiva stålkvaliteter, gummibeläggningar, glasfiberlining och epoxibeläggningar ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Syftet är att uppnå kostnadsbesparingar genom ökad tillförlitlighet och ökad livslängd på utrustning i de fall kompositmaterial är ett mer ekonomiskt alternativ.

SSG 1013 finns på svenska och engelska.

SSG Riskhanteringsmodell nu som guide

Nu finns SSG Riskhanteringsmodell som guide. Riskhanteringsmodellen är en industrigemensam modell för praktisk riskhantering och de checklistor, mallar och metoder som finns länkade till modellen är exempel på dokument som används inom svensk industri.

Modellen är generell och kan därför användas för riskhantering inom många områden. Även om de dokument som finns länkade till modellen mestadels behandlar arbetsmiljörisker är vissa av dem användbara för risker avseende egendom och miljö.

Guiden finns att ladda ner bland övriga SSGs standarder.