Standard Solutions Group

Ett flertal standarder från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

En ny utgåva av standarden SSG 3358 – Kopplings- och kardanaxelskydd finns tillgänglig på svenska och engelska. Standarden ger råd och anvisningar för framtagning av kopplingsskydd och kardanaxelskydd, med fokus på personsäkerhet och tillgänglighet för underhåll. Standarden beskriver vilka kriterier som ska beaktas av projektledare, konstruktörer, montageledare och leverantörer för bästa möjliga funktion. Råden gäller utförande av kopplingsskydd som en funktion med stöd av direktiv inom maskinsäkerhet. Vidare ges vissa anvisningar för placering, utformning och storlek av luckor samt inspektionsmöjligheter. Standarden ger inte anvisningar för skyddens dimensioner eller infästningar då detta är applikationsberoende. Standarden gäller både för nykonstruktion och ombyggnad av befintlig maskinutrustning.

En ny utgåva av standarden SSG 7350 – Pumpuppställningar har publicerats tillgänglig på svenska och engelska. Standarden ger principiella anvisningar om uppställning av pumpar. Målgrupper för standarden är projektledare, konstruktörer, montageledare och leverantörer som behöver veta vilka krav som finns på pumpuppställningar samt hur de ska placeras och installeras. Standarden gäller i första hand pumpuppställningar för centrifugalpumpar upp till nominell tryckklass PN 16.
Standarden är upprättad i samverkan med ett antal bruksstandarder.

Även SSG 3280 – Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering har publicerats. Den finns tillgänglig på svenska och engelska. Standarden ersätter SSG 7500.

Nya utgåvor av SSGs standarder för cisterndetaljer, SSG 7680SSG 7705 finns publicerade på svenska och engelska. Standarderna är uppdaterade för att möta kraven som ställs i SS-EN 14015:2005. Nytt i standarderna är även beskrivningen om anpassning mellan rör och fläns vid stora diameterskillnader

Även SSG 4501 - Systematiskt elsäkerhetsarbete har släppts i ny utgåva. SSG 4501 tolkar och möter gällande lagar och föreskrifter och beskriver de organisatoriska krav som ställs på företaget i rollerna som innehavare, arbetsgivare och elinstallationsföretag. SSG 4501 är en anvisning för att nå ellagstiftningens krav och ett fungerande systematiskt elsäkerhetsarbete. Till SSG 4501 finns också ett interaktivt verktyg, SSG Compliance tool.