Standard Solutions Group

En standard från SSG har uppdaterats efter arbete i kommittéerna.

Nu finns en ny utgåva av SSG 6740 – Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer. SSG 6740 redovisar förutsättningar för projektering av ledningar förlagda i mark och ger allmänna tekniska rekommendationer för dimensionering och val av lämpligt rörmaterial utifrån aktuella processförutsättningar. Med markförlagda ledningar avses här ledningar avsedda att transportera såväl förorenat som icke förorenat vatten till och från byggnader, oavsett om ledningarna är förlagda i mark (i rörgrav) eller i för ändamålet speciella byggnadskonstruktioner (t.ex. rörkulvertar). SSG 6740 finns tillgänglig på svenska och engelska, och till standarden finns även en redigerbar bilaga för processförutsättningar.