Standard Solutions Group

I snåriga förhandlingar gäller det att förstå både det skrivna och det oskrivna. Nu ska inköpare i Sverige bli vassare på avtalsskrivningar när SSG erbjuder en distanskurs i avtals- och köprätt 19 maj tillsammans med Christian Hybbinette, välrenommerad advokat och kurshållare inom ämnet.

Kraven på inköpare inom industrin är höga. Det menar Christian Hybbinette, delägare på AG Advokat i Stockholm och en av Sveriges mest välrenommerade advokater inom avtals- och köprätt.

– Kraven på inköpare inom industrin är högt ställda, säger Christian Hybbinette. Förutom att kunna det tekniska och det kommersiella så ska man också kunna juridiken. Man måste förstå vilka risker som finns, vad som är viktigt i affären och hur detta ska återspeglas i ett avtal.

Har man inte tillräckliga kunskaper hamnar juridiken lätt i skymundan i förhandlingarna. De tekniska och de kommersiella delarna får istället stort utrymme.

Christian Hybbinette, AG Advokat

– I en förhandling är det roligare att prata om rabatter och vad man får i affären än att diskutera juridiska formuleringar, säger Christian Hybbinette. Ofta sparas därför juridiken till sist, kanske för att det är lite svårt eller för att man inte känner sig helt hemma. Men risken är stor att man då som köpare hamnar i tidsnöd och tvingas acceptera otydliga eller ofördelaktiga villkor.

Ett hårdare klimat

Utan rätt kunskaper är risken stor att förhandlingen blir svårare än vad den behöver bli, både för inköparen och för företaget. Mycket står på spel när stora investeringar ska säkras.

– Min uppfattning är att den juridiska kompetensen hos inköpare är blandad, säger Christian Hybbinette. Självfallet är många inköpare pålästa och uppdaterade, men det finns även personer som kanske gick en kurs för 20 år sedan och gör som de alltid har gjort. Ur den anställdes perspektiv sätts man med att jobba med saker där man kanske inte har fullgoda kunskaper, vilket kan vara både svårt och otacksamt. Här tycker jag att arbetsgivarna har ett ansvar att se till att de anställda får förutsättningar att göra ett bra jobb. Inköparna bör antingen få löpande stöttning i juridiska frågor eller kontinuerlig utbildning.

Avtalsskrivningarna har också på senare år blivit hårdare och klimatet inom industriprojekt tuffare.

–  En av anledningarna till detta är den mätbarhet som finns idag, säger Christian Hybbinette. En större spårbarhet minskar utrymmet för det givande och tagande som tidigare har varit gängse mellan branschens aktörer. Detta gör att det blir allt viktigare att ha ett välskrivet och tydligt avtal där båda parter kan förutse och kvantifiera de risker som man ikläder sig. Har man inte full koll på riskerna i ett visst projekt är en konsekvens tyvärr ofta att beställarna försöker skjuta över alla risker på leverantörerna. Detta kan i slutändan leda till att man som beställare betalar ett överpris. Det är därför viktigt att förstå och kvantifiera riskerna och sedan adressera dessa på ett lämpligt sätt i avtalet. 

Webbkurs för bättre avtalsskrivande

För att öka de juridiska insikterna i avtalsskrivningen ger nu SSG tillsammans med Christian Hybbinette en distanskurs i avtals- och köprätt. Kursen, som går 19 maj 2021, syftar till att bli mer medveten om vad som ska ingå i ett avtal, att kunna identifiera risker och även göra bättre kalkyler.

– Förutom hygienfaktorer så som ett korrekt språk, rätt hänvisningar och logisk kronologi ska ett välskrivet avtal vara anpassat till den specifika affären, säger Christian Hybbinette. För att uppnå detta måste man få en förståelse för både det skrivna och det oskrivna och förstå vad som faktiskt gäller i ett enskilt fall. Det är inte säkert att avsaknaden av reglering i ett avtal innebär att frågan inte regleras av utfyllande rätt.

Bakgrunden till att kursen togs fram var att det fanns önskemål om ökade juridikkunskaper hos de som arbetar med inköp i Sverige. I diskussioner mellan AG Advokatbyrå och SSG togs ett kursinnehåll fram, anpassat för personer i inköpsfunktion. Kursen kommer att beröra bland annat hur och när ett avtal träffas, ansvar för respektive part och hur en upphandling struktureras. Även force majeure kommer att diskuteras, något som aktualiserats under den pågående coronapandemin och som enligt Christian Hybbinette troligen kommer att påverka hur vi skriver avtal i framtiden.

– Covid-19 kan utgöra en force majeure-händelse men om det även innebär att man som part är befriad från att fullgöra sina förpliktelser under avtalet är en annan fråga, säger Christian Hybbinette.

Stor erfarenhet

Christian Hybbinette har gedigen erfarenhet inom avtals- och köprätt. Han håller årligen mellan 20 och 30 kurser och föreläsningar och har företrätt många stora svenska och utländska industriföretag med upprättandet och förhandling av leverans- och installationsavtal. Han är också ledamot i Internationella handelskammarens kommitté för handelsrätt.

– Jag gillar avtalsförhandling och avtalsskrivning, säger Christian Hybbinette. Att trots parternas motstridiga intressen försöka hitta en bra balans i avtalet som möjliggör en affär är stimulerande. Det är dessutom roligt att jobba tillsammans med industrin, att få se teknik på nära håll och komma ut i produktionen.

Är du intresserad av att gå kursen? Klicka här för att läsa mer och anmäla dig!