Standard Solutions Group

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett enkätverktyg, där du snabbt får ett kvitto på hur det står till med säkerheten på din arbetsplats.

I enkäten för du reda på vad som bör förbättras, och hur du kan gå tillväga. Enkäten ger organisationen indikationer på starka och svaga områden och det går också att göra eftermätningar för att följa upp åtgärdernas effekt. Enkäten går att använda både för engelsk- och svenskspråkiga personer. Bäst resultat får man om man utser en ansvarig grupp, som administrerar enkätverktyget. Gruppen bör bestå av både chefer och medarbetare. Enkätverktyget går att använda för systematiska undersökningar av arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatsen. Enkäten mäter säkerhetskulturen inom sju områden:

  1. Ledningens säkerhetsengagemang och säkerhetsförmåga
  2. Ledningens involvering av medarbetarna i säkerhetsfrågor
  3. Ledningens rättvisa i säkerhetsfrågor
  4. Medarbetarnas engagemang i säkerhetsarbetet.
  5. Medarbetarnas prioritering avsäkerhet och grad av riskacceptans.
  6. Medarbetarnas upplärningoch kommunikation.
  7. Medarbetarnas förtroende för säkerhetssystemets effektivitet.

För att läsa mer, och komma till enkäten, besök Arbetsmiljöverkets hemsida för säkerhetskultur.