Standard Solutions Group

SSG har länge arbetat efter visionen att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut och det har nu resulterat i en helhetslösning för industrin vid namn SSG Safety.

Många känner till SSG genom kursen SSG Entre – där över 300 000 entreprenörer fått grundläggande kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö för att minska riskerna för olyckor och tillbud i arbetet. SSG Entre är dock bara en del i att göra industrin till en säkrare arbetsplats.

– Med SSG Safety vill vi göra det enkelt för industrins parter att uppfylla överenskomna krav och skapa bättre förutsättningar att få aktuell information när man behöver den gällande säkerhet, personlig kompetens eller nödvändiga företagsuppgifter, säger Mats Jakobsson, VD på SSG.

Se exempel på hur SSG Safety fungerar

Säkerheten alltid i fokus

Säkerhetsambitionen inom svensk industri är hög. Nollvisioner sätts och ledningen understryker vikten av att arbeta säkert. Men ineffektiva rutiner och tidsödande arbetssätt kan skapa tidspress och dålig överblick, vilket är klassiska recept för olyckor.

– Statistiken från olika branscher visar att vi fortsatt har behov att utveckla säkerhetsarbetet och minska antalet olyckor, säger Mats Jakobsson.

Lena Wiig som är chef för affärsområdet arbetsmiljö på SSG har erfarenhet från säkerhetsarbete inom industrin. Hon ser potential till effektivisering, då det fortfarande genomförs lärarledda informationsgenomgångar, manuell kompetensuppföljning vid inpassering och insamling av leverantörsuppgifter i pappersform.

– Alla arbetar idag med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor säger Lena. Vissa har kommit väldigt långt i arbetet och andra har en bit kvar. Vi har velat göra det enkelt genom en effektiv och modern lösning i form av SSG Safety, som ger en färdig grund för säkerhetsarbetet. Anläggningen sparar tid och pengar, istället för att behöva ta fram egna system och rutiner.

Vad innebär det nya konceptet – SSG Safety?

– Vi har utvecklat våra nuvarande tjänster så att de kommunicerar med varandra. Vår förhoppning är att konceptet ska underlätta kommunikationen mellan de avdelningar som har krav på entreprenörer och anställda och på det sättet bidra till att göra industrianläggningen till en säkrare plats, säger Lena Wiig och fortsätter:

– I konceptet ingår säkerhetskurser, som ökar riskmedvetenheten och kunskaperna för de som jobbar. Samtidigt hjälper våra digitala tjänster dig att följa upp att de som vistas på anläggningen lever upp till era krav. Till exempel att arbetsgivaren följer avtal och att den anställde har rätt kunskaper.  Appen SSG On site är kommunikationsnavet där viktig information samlas och görs tillgänglig direkt i telefonen.

SSG On site är en del av konceptet SSG Safety

Vad är nyckeln för en säker arbetsmiljö?

Att öka kunskapen om vilka risker som finns och hur du ska gå till väga för att minska dessa är en central del i arbetet, anser Lena och fortsätter; entreprenörer och de som arbetar i produktion måste förstå vad som kan hända.

– Vi måste höja säkerhetsbeteendet. Det gör vi genom ökad kunskap och riskmedvetenhet. Det är något som jag djupt tror på. Har du bättre kunskaper kommer du att agera annorlunda. Regler och pekpinnar fungerar inte, du måste förstå konsekvenserna av ditt handlande.

I en industri präglad av tidspress och hög produktionstakt kan snabba vinningar bidra till att det görs avkall på säkerhetskulturen. Lena trycker hårt på att det alltid ska vara ok att sätta säkerheten först.

– Även om ledningen inom industrierna ofta har höga krav inom säkerhet kan det vara svårt att få igenom det i alla led. Arbetar man i produktion och vill se resultat är det lätt att ta genvägar. Där måste vi skapa en medvetenhet om risker och om vad som kan hända, avslutar Lena Wiig. 

Läs mer om SSG Safety