Standard Solutions Group

SSG har fått i uppdrag av regeringen och Vinnova att bedriva en förstudie för att etablera ett standardiserat datautbyte inom industrin. Detta meddelades under gårdagen på en konferens i Stockholm.

I går på den nationella konferensen om samverkan för innovation presenterades de satsningar som görs inom regeringens fem strategiska samverkansprogram. Programmen har startats för att stödja Sveriges förmåga att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Ett av programmen är En uppkopplad industri och nya material, som ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och hjälpa Sverige att vara redo för den fjärde industriella revolutionen.

För programmet En uppkopplad industri och nya material meddelades det att SSG får i uppdrag att bedriva en förstudie. Förstudien ska etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem för att effektivisera datautbytet hos en anläggning i industrin. Målet med förstudien är att etablera ett nätverk med de internationella partners som aktivt jobbar med standarden ISO 15926. SSG ska också göra en pilotstudie på hur industrin handfast skulle kunna använda det arbete som är genomfört internationellt baserat på denna standard. Detta ska presenteras på en nationell konferens under 2018, som också blir startskottet för hur en långsiktig etablering av ISO 15926 inom svensk anläggningsindustri skulle genomföras.

För SSG, som arbetat med att effektivisera industrin sedan 50-talet, är uppdraget helt i linje med fokusområdet digitalisering.

– Att vi på SSG får i uppdrag av regeringen att driva detta vidare känns roligt och viktigt för svensk industris konkurrenskraft mot omvärlden, säger Mats Jakobsson, VD på SSG. Att effektivisera och digitalisera industrin är ett av våra fokusområden.

Bakgrund till projektet

Inom industrin försvinner stora mängder anläggningsdata under en anläggnings livscykel. Betydande kostnader skulle kunna sparas om alla system som används skulle kunna utbyta data sinsemellan. Smarta och uppkopplade industrier kommer i framtiden att vara till stort värde om de används rätt och om man förmår att ta hand om den data som finns. SSG har under många år drivit ett projekt kring hur en anläggning inom industrin skulle kunna effektivisera hanteringen av anläggningsinformation under livscykeln. Projektet har gått under namnet LCDM – Life Cycle Data Management.