Standard Solutions Group

SSG har inlett första fasen i ett Vinnova-finansierat projekt med målsättningen att tillsammans med svensk anläggnings- och IT-industri skapa ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem ute i industriernas anläggningar. Potentialen är betydande med stora besparingar för industrin.

– Vår ambition med projektet att hjälpa industrin att ta nästa steg genom att effektivisera datautbytet och därmed även produktionen. Vi vill göra det möjligt att i nya informationsflöden utbyta information mellan olika system och leverantörer under en anläggnings hela livscykel. Detta kommer att förenkla och effektivisera arbetet i såväl projekteringsfasen, som i förvaltningsfasen och avvecklingsfasen. Med sitt standardiseringsarbete kommer SSG att kunna vara en naturlig länk mellan de olika aktörerna i en anläggningslivscykel, säger Erik Molin, projektledare på SSG och tillägger:

– Projektet handlar om att samverka och utbyta erfarenheter. Även med de internationella partners som idag aktivt redan jobbar med den etablerade standarden för datautbyte, ISO 15926, som sätter en grund och ett regelverk för hur det gemensamma språket ska sättas upp.

Referensdatabas

Kärnan i ISO 15926 är en referensdatabas, RDL, som utgör hörnstenen för ökad interoperabilitet.

Ett av målen med projektet är också att etablera nätverk med de internationella partners som idag jobbar aktivt med standarden. Två av dessa är norska POSC Caesar Association och amerikanska Fiatech

– Projektet ska också resultera i skapandet av en projektgrupp, där resultatet av det internationella arbetet kan realiseras i samarbete med små, medelstora och stora företag, liksom att ta fram en handfast pilot, där de internationella erfarenheterna appliceras. Vi hoppas också att kunna enas om en projektplan för hur svenska företag kan samarbeta för att ta fram en gemensam lösning på detta gemensamma problem. Att etablera en standard av denna dignitet är inget man gör över några år, säger Erik Molin.

Mycket stort intresse från industrin

Intresset för att delta i projektet är mycket stort. Dels från sådana projektpartners, som aktivt vill delta under hela projekttiden. Här återfinns bland andra SSG, Ahlsell, Eurocon, ForsCon, IBM, IFS, SCA och Stora Enso. Och dels från ett ytterligare 80-tal sådana associerade projektpartners som väljer att följa arbetet och delta i vissa utvalda delar av projektet. Här hittar vi bland andra Microsoft, Lund University, LKAB, SSAB, Boliden, Pöyry, Holmen, Billerud Korsnäs, Astra, Scania, Sandviken, Volvo Trucks, Preem, Akzo Nobel, Borealis, ABB, Valmet, Andritz, SAP, Siemens, SKF, Stockholm Vatten och Gryaab.

Alla dessa företags roll i projektet är att med sin egen erfarenhet från problematiken ute i industrin tillföra kunskap, men också att kritiskt granska det arbete som genomförs.

– Den slutliga målsättningen är att samla så många som möjligt och enas om en standard för hur datautbytet ska utformas, säger Erik Molin.

Betydande besparingar

Idag hanterar svensk industri sina dataflöden i livscykeln på olika sätt. Vissa jobbar med en integration och har då på egen hand fått skapa egenskapsmallar och korsreferenslistor. Andra har inte tagit steget ännu att totalintegrera sin projekt- och konstruktionsprocess med förvaltningssystemen.

– Runt om i världen finns problem med att anläggningsdata försvinner eller inte tas om hand under en anläggningens livscykel. Det finns åtskilliga exempel på hur man efter en driftsättning låter egen eller inhyrd personal mata in viktig information och data i de system som ska stödja förvaltnings- och driftsfasen. Det finns undersökningar i USA som visar på besparingar årligen om 2,8 procent av den totala investeringskostnaden om man skulle få alla system som stödjer eller används under en anläggnings projektering att kunna utbyta data. Bara för skogsindustrierna, som under de senaste tre åren investerat 26 miljarder kronor, skulle det kunna innebära årliga besparing på cirka 170 Mkr. För hela processindustrin blir sifforna naturligtvis mycket högre, säger Erik Molin.

Förmåga till bra datautbyte kallas interoperabilitet och det vill projektet lösa genom att tillsammans med svensk industri etablera en standard.

– Vi försöker göra verkstad av en redan uppfunnen standard. Lyckas vi bryta igenom och nå en bredd på detta datautbyte är vinsterna stora för både industri och leverantörer. Med det här tänket kan anläggningarna förenkla sina processer, säger Erik Molin.

Norge har kommit längre

Inom den norska oljeindustrin har man kommit längre än i Sverige. Här har de tagit de nya rönen och standarderna närmare sig och börjat jobbat aktivt. Så har även skett i USA, där organisationen Fiatech, som administreras av Texas University i Austin, har tagit initiativ till industriellt samarbete för implementeringen av den aktuella standarden.

– SSG har nu inlett en dialog med Fiatech i USA och POSC Caesar Association i Norge för att ta del av deras erfarenheter för det svenska projektet. Detta initiativ har varit uppskattat och SSG har blivit inbjuden att delta i flera av Fiatechs arbetsgrupper, säger Erik Molin.

SSGs unika roll

En viktig förutsättning för att nå framgång i arbetet med datautbytet är samarbete och delaktighet.

– Flera insatser och försök har gjorts tidigare med att etablera olika former av standarder på området, men de har alla stupat på att det varit initiativ från enskilda organisationer eller företag. Med den svenska modellen, där samverkan och kunskapsutbyte varit framgångsfaktorn och som varit SSGs uppdrag i över 50 år, tror vi att detta kommer att kunna bidra till ett genombrott, såväl nationellt som internationellt, säger Mats Jakobsson, VD på SSG.

SSG har med sin unika position som industrins opartiska samarbetspartner förmåga och vilja att sammanlänka industrins olika aktörer.

– Våra ”Competition guidelines” säkerställer att möten och aktiviteter, som arrangeras av SSG genomförs konkurrensneutralt och med en inriktning att alla ska ges möjlighet att delta, delge och lära. För SSG är också digitalisering inom industrin en viktig fråga och ett av företagets strategiska områden, säger Mats Jakobsson.

En pilot 2019

Den första fasen i detta projekt kommer att drivas under hösten 2017 och 2018.

– Vi kommer att jobba i en nätverksmodell med möten och mindre konferenser för att etablera begreppen och sprida kunskaperna inom industrin, säger Erik Molin.

I slutet av nästa år eller början på 2019 kommer en nationell konferens att arrangeras, där projektets slutresultat presenteras. Det blir också startskottet för hur en långsiktig etablering av ISO 15926 inom svensk anläggningsindustri kan genomföras.

– Förhoppningsvis kommer vi då också kunna visa upp en skarp pilot, där vi verkställt datautbytet hos någon eller några av våra projektpartners och intressenter, säger Erik Molin.

Offentligt stöd

Arbetet följs med stort intresse från många olika håll.

– Vi har under hela processen haft ett stort stöd av Anders O Johansson från PiiA och Örjan Larsson från Blue Institute, som just stödjer regeringskansliet i olika viktiga utvecklingsfrågor, säger Erik Molin och får här stöd av Örjan Larsson, analyschef på Blue Institute och en av grundarna av PiiA:

– LCDM-projeket, som hjälper till att göra dokumenthanteringen smart, är en del av den nya, smarta och digitaliserade industrin. Det här är tankar som funnits mycket länge, men som inte har blivit genomförda. Det finns en stor potential i detta projekt.