Standard Solutions Group

Nu finns nya utgåvor av följande standarder.

SSG 1000 – Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

SSG 1000 ger anvisningar om krav vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning enligt SSGs ytskyddsstandard. Standarden gäller ytskydd genom målning inom processindustrin, men kan användas i alla verksamheter med liknande miljöer. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling och syftet är att på ett tidigt skede klargöra krav och förutsättningar och därmed förhindra att målningsprojekt blir fel utförda, med stora kostnader som följd.

SSG 1005 – Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

SSG 1005 ger anvisningar om utförande av nymålning på metalliska material enligt SSGs ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande med minskade kostnader för ommålning och underhållsarbete som följd. Vid underhållsmålning (ommålning) tillämpas SSG 1010 – Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material.

SSG 1017 – Anvisningar för utförande av målningskontroll

SSG 1017 ger anvisningar om utförande av målningskontroll på industrianläggningar. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling och utförande av kontroll, för att säkra att målningsarbeten utförs på rätt sätt och på så vis undvika felaktigt utförande med stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten som följd.