Standard Solutions Group

SSG har tilldelats två miljoner kronor av Vinnova för att driva en förstudie tillsammans med svensk anläggnings- och IT-industri med syftet att kunna etablera ett standardiserat datautbyte inom industrin mellan olika stödsystem i en anläggnings livscykel.

– Vår ambition med förprojektet är att hjälpa industrin att ta nästa steg genom att effektivisera datautbytet och därmed även produktionen, säger Erik Molin, projektledare på SSG.

Målet med projektet är att etablera ett nätverk med de internationella partners som aktivt jobbar med standarden ISO 15926.

– Vi ska ta fram en pilotstudie på hur industrin handfast skulle kunna använda det arbete, som är internationellt genomfört baserat på ISO 15926, säger Erik Molin.

Samarbete är nyckeln

En viktig förutsättning för att nå framgång i arbetet med datautbytet är samarbete och delaktighet.

– Flera insatser och försök har gjorts tidigare med att etablera olika former av standarder på området, men de har alla stupat på att det varit initiativ från enskilda organisationer eller företag. Med den svenska modellen, där samverkan och kunskapsutbyte varit framgångsfaktorn och som varit SSGs uppdrag i över 50 år, tror vi att detta kommer att kunna bidra till ett genombrott, såväl nationellt som internationellt säger Mats Jakobsson, VD på SSG.

SSGs unika roll

SSG har med sin unika position som industrins opartiska samarbetspartner förmåga och vilja att sammanlänka industrins olika aktörer.

– Våra ”Competition guidelines” säkerställer att möten och aktiviteter, som arrangeras av SSG genomförs konkurrensneutralt och med en inriktning att alla ska ges möjlighet att delta, delge och lära. För SSG är också digitalisering inom industrin en viktig fråga och ett av företagets strategiska områden, säger Mats Jakobsson och tillägger:

– Under många år har vi också drivit ett projekt kring hur en anläggningsindustri skulle kunna effektivisera och rationalisera hanteringen av anläggningsinformation under livscykeln. Projektet har gått under namnet LCDM – Life Cycle Data Management.”

Stora vinster för alla inblandade

Ambitionen att öka datautbytet inom industrin är ingenting nytt.

– Vi försöker göra verkstad av en redan uppfunnen standard. Lyckas vi bryta igenom och nå en bredd på detta datautbyte är vinsterna stora för både industri och leverantörer. Med det här tänket kan anläggningarna förenkla sina processer, säger Erik Molin.

Inom industrin försvinner i dag stora mängder anläggningsdata under en anläggnings livscykel. Undersökningar visar att cirka 2,8 % av den totala investeringskostnaden i en anläggningsprojektering skulle kunna minska om alla system som används skulle kunna utbyta data sinsemellan. Smarta industrier kommer i framtiden att vara till stort värde för anläggningsägaren och industrin om den används rätt, och om man förmår att ta hand om de stora mängder data som genereras.

Söker flera projektpartners

Förprojektet ska vid sidan av Vinnovas offentliga medel även finansieras med en lika stor summa från industrin.

– Därför har vi i vår ansökan till Vinnova angett ett antal associerade projektpartners samt en lång lista på potentiella intressenter. Här finns många stora företag från olika typer av verksamheter, som tycker att det här är bra och därför har anmält sitt intresse att delta, säger Erik Molin och fortsätter:

– I vår kommande projektanmälan, som ska lämnas in efter sommaren, ska alla deltagande projektpartners och intressenter närmare konkretiseras. I samband med detta söker vi även flera projektpartners, som kan och vill vara med att delta, delge och lära. För att projektet ska bli lyckat krävs en bred förankring. Därför är det viktigt att även få med alla affärssystemleverantörer i arbetet.

Koncentrerad tidplan

Ett uppstartsmöte är planerat till den 20 juni i Stockholm. Detta kommer också att sändas som ett webbinarie och flera intressanta talare och inspirationsföreläsare är redan inbokade.

Förprojektet kommer sedan att drivas under hösten 2017 och 2018.

– Vi kommer att jobba i en nätverksmodell med möten och mindre konferenser för att etablera begreppen och sprida kunskaperna inom industrin, säger Erik Molin.

I slutet av nästa år eller början på 2019 kommer en nationell konferens att arrangeras, där projektets slutresultat presenteras. Det blir också startskottet för hur en långsiktig etablering av ISO 15926 inom svensk anläggningsindustri kan genomföras.

– Förhoppningsvis kommer vi då också kunna visa upp en skarp pilot, där vi verkställt datautbytet hos någon eller några av våra projektpartners och intressenter, säger Erik Molin.

Regeringskansliet stöttar

Arbetet följs med stort intresse från regeringens sida.

– Det är faktiskt i detta fall regeringskansliet, som har kommit till SSG och pekat ut det nationella behovet av detta projekt. Vi har under hela processen haft ett stort stöd av Anders O Johansson från PiiA och Örjan Larsson från Blue Institute, som just stödjer regeringskansliet i olika viktiga utvecklingsfrågor. Dessa två kommer också att delta på vårt uppstartsmöte den 20 juni, slutar Erik Molin.