Standard Solutions Group

SSG organiserar nu om i arbetet med sina tio kommittéer i syfte att ge processledarna mer tid att vara ute hos SSGs nätverk, kunder och användare. Som en följd av detta har Lina Kamsten anställts för att arbeta med att skriva och färdigställa kommittéernas rekommendationer och standarder. SSGs kommittéprocessledare Rickard Sjöblom svarar här på frågor kring de förändrade arbetsrutinerna.

Hur ser kommittéprocessledarnas nya arbetsuppgifter ut?

– Vi är fortfarande mycket aktiva med våra nätverk, arbetsgrupper och kommittéer. Vår främsta inriktning är och förblir standardiseringsarbete tillsammans med svensk industri. Vad som nu ligger framför oss är en mer nära relation med våra nätverk för att stötta med rådgivning och utbildning utifrån våra standarder som bas. Våra standarder innehåller så mycket samlade erfarenheter från både beställare och leverantörer.

För att användningen av SSG-standarder ska ge maximal nytta vill vi gärna vara på plats och arbeta tillsammans med kunderna. Vi kan både hjälpa till med tolkning och handhavande. Samtidigt skapar vi en arena för direkt återkoppling, som kan ge vidareutveckling.

Så i stort fortsätter vi med våra fantastiska arbetsgrupper och kommittéer, men vi lägger också ett fokus på en lärande utveckling för alla inblandade.

Hur mycket mer tid kommer ni att kunna ägna åt att vara ute hos industrierna/kunderna?

– Tack vare vår nya kollega Lina Kamsten, som avlastar oss i skrivande och färdigställande av standarder och även stöttar i remisshantering, så sparar vi en del tid. Vi kommer fortsätta med att samla och sortera material till standarder i våra nätverk, så den huvudsakliga delen av tiden är fortsättningsvis oförändrad. Men med Linas fantastiska stöttning i projekten räknar vi processledare med att få en angelägen avlastning per person och år, en tidsbesparing som vi istället använder till att skapa ännu mer nytta ute hos industrin.

Vilka fördelar får industrierna/kunderna av denna nya arbetsfördelning?

– Vi kommer att kunna arbeta mer med omvärldsbevakning, rådgivning och utbildning inom våra respektive områden. Vi blir mer tillgängliga för kunderna, som får personliga kontakter som på ett djupare plan kan sätta sig in i och förstå deras utmaningar och behov. Allt bidrar till att vi kan hjälpa svensk industri på ett ännu mer engagerat sätt. Vi behöver inte vara i rampljuset, men vi vill vara stöttepelaren i kundens verksamhet.

Vilka fördelar hoppas ni och SSG på?

– Naturligtvis önskar vi att våra kommande och befintliga kunder ser värdet av hela vår verksamhet. Vi har nu möjlighet att skapa nya nätverk inom intressanta områden. Vi ser att vi kan satsa mer på lärarledda utbildningar inom fler områden, där vårt elsäkerhetskoncept redan är mycket uppskattat. Vi kommer som neutral part kunna vägleda i många industriella frågor och genom att vara lyhörda kring kundens önskemål att skapa standardiserade lösningar av gemensamma behov.