Standard Solutions Group

SSG har under hösten och vintern låtit alla medarbetare gå ett utvecklingsprogram under ledning av Masarin Consulting Group. Programmet syftar till att utveckla och förbättra de mellanmänskliga relationerna i organisationer, något som ofta glöms bort.

– Företag behöver balans mellan struktur och kultur för att bli framgångsrika, och varje företag har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till säger Johan Herneheim, organisationsutvecklare på Masarin.

Under 2016 intog SSG en ny organisatorisk riktning när Mats Jakobsson tog över rodret som VD. Med en växande organisation, nya fokusområden och en ny strategi, var medarbetarutveckling och att stärka kulturen på företaget två frågor som var viktiga för att bygga en framgångsrik verksamhet framåt.

– Från ledningens sida ville vi att alla i personalen skulle ha samma utgångspunkt när de kom till arbetet, säger Malin Lundgren, HR-chef på SSG. En kultur kan man inte kopiera, och nu när vi nu hade tagit sats och satt SSGs riktning för några år framåt var det viktigt att även våra anställda hade en bra plattform att stå på. Det är summan av våra relationer som utgör grunden för vår framgång.

Masarin Consulting Group, baserade i Sundsvall, har under flera år arbetat nära SSG med att utveckla IT-verksamheten och arbetssätten i företaget. Masarins tjänsteutbud är brett, och kunskaperna spänner från teknik till det mellanmänskliga inom beteendevetenskap.

– Vi har en bred och tvärvetenskaplig tjänsteportfölj, säger Johan Herneheim, organisationsutvecklare och en av grundarna av Masarin. Vi utgår ifrån perspektiven produktivitet och välmående, som påverkar varandra. Mår vi bra så producerar vi bra vilket även gäller i det omvända, och det avgör vad vi behöver arbeta med ute hos våra kunder.

Med ett längre djupgående samarbete med SSG, och med organisationsutveckling som en del i portföljen, satte sig Johan Herneheim tillsammans med SSGs VD, Mats Jakobsson och Malin Lundgren och diskuterade vilka framtidsplaner som fanns och dess behov. SSG ville utveckla sin ledar- och medarbetarkultur, vilket stämde väl överens med Masarins bild av behoven.

– Med SSG så har vi fått möjligheten att både arbeta med de strukturella delarna såväl som med det mellanmänskliga, vilket vi tycker är spännande och passar oss väl, säger Johan Herneheim. Både Mats och Malin var modiga genom att vara så öppna och transparenta i samtalen med oss som leverantör. Det möjliggjorde för oss att skapa en behovsanpassad insats för SSG.

Skräddarsytt program för chefer och medarbetare

Utifrån samtalen skräddarsydde Masarin ett program för SSG som erbjöds alla anställda, både chefer och medarbetare. Kärnan i programmet var samma för alla, där cheferna sedan arbetade vidare med grupp- och förändringsledning. Arbetet bedrevs utifrån ett upplevelsebaserat arbetssätt där delar av innehållet hämtades från The Human Element och systerkonceptet Förtroendefullt samarbete, och byggdes samman med andra metoder och teorier. De anställda genomförde programmet tillsammans som kollegor, vilket innebar att samtalen och övningarna man arbetade med hämtades från deras gemensamma vardag. Återkopplingen som man sedan gav i programmet byggde på deras arbetsrelation.

– Programmet handlar i grund och botten om personlig utveckling i grupp och att skapa möjlighet till ökad självkännedom och självkänsla, säger Johan Herneheim. Det i sin tur är avgörande för att skapa bra relationer med andra.

En förbättrad självkännedom påverkar organisationen positivt.

– God självkänsla och självkännedom gör att jag till exempel kan ta ett större personligt ansvar för det som händer runt omkring mig, säger Johan Herneheim. Det påverkar min omgivning positivt, vilket i sin tur skapar förbättrad effektivitet. Ju mer jag förstår mig själv och mitt eget beteende i relation till andra människor, desto bättre möjlighet har jag att sätta mig in i andras perspektiv och utveckla min förmåga till samarbete.

Balans krävs

Många företag arbetar hårt med att ta fram bra mål, strategier, handlingsplaner och processer för att trimma verksamheten. Men dessa fungerar sällan bra om gruppen eller organisationen inte fungerar som den ska på ett mellanmänskligt plan.

– Jag kan uppleva att det finns en viss övertro på strukturer, säger Johan Herneheim. Mål och strategier behövs för att veta vart vi ska och vilka förutsättningar som gäller, och om en grupp inte kan arbeta bra tillsammans kommer man förmodligen inte att ta sig dit man vill på det sätt man vill. Det som pågår under ytan kommer att förstöra det.

Ett vanligt problem, menar Johan.

– Detta är vanliga problem i våra organisationer, vi behöver balans mellan struktur och kultur för att bli framgångsrika, och varje företag har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till. I förhållandet mellan dem är inte det ena viktigare än det andra och vi har olika behov i olika verksamheter. Däremot är vi mer tränade på att arbeta med våra sakfrågor och kanske inte alltid vet eller förstår hur vi ska handskas med de mellanmänskliga delarna.

Trygghet och återkoppling viktiga framgångsfaktorer

Det finns några viktiga faktorer för framgångsrika organisationer.

– I en framgångsrik organisation känner människor sig trygga med varandra, säger Johan Herneheim. Vi ser varandra, är öppna med hur vi har det i relation till varandra och till uppgiften, vi ger återkoppling på det vi gör, vi tar ansvar och håller varandra ansvariga, men inte utan att ta ansvar för helheten. Kan vi öka graden av öppenhet och tillit i en organisation kan väldigt mycket hända.

Malin Lundgren är nöjd med satsningen, och tror att det är startskottet för en stärkt kultur och en bättre arbetsplats.

– Att bygga en framgångsrik kultur gör man inte kortsiktigt, säger Malin Lundgren. Öppenhet, tillit och förtroende är något man förtjänar och väljer att ge varandra. Det är då vi kan börja arbeta med våra värderingar på riktigt. SSG har under flera år varit väldigt framgångsrikt, och förhoppningen nu när alla i personalen har samma utgångspunkt kring hur vi vill interagera med varandra kan vi förbättra den ytterligare. Att investera i personalen är att investera i bolagets välmående och framgång.

– SSG har goda förutsättningar, säger Johan Herneheim, det är en relativt liten organisation som presterar bra och har goda intentioner. Det finns bra förutsättningar för att fortsätta bygga en sund kultur.