Standard Solutions Group

På Agerus vet man vad som orsakar stress i arbetslivet. De har också utvecklat egna effektiva verktyg för att motverka stressen.

– Det behöver inte finnas en motsättning mellan organisationens krav på lönsamhet och effektivitet och individens behov. Kan man förmå organisationen och individen att mötas i det vardagliga arbetet händer det fantastiska saker, säger Julian Langlee, VD för Agerus.

Agerus grundades från början vid millennieskiftet utifrån en forskningsstudie på Stockholms universitet kring vad det är som får vissa arbetsgrupper och team att göra ett bättre jobb än andra. Projektet resulterade i fem förutsättningar, som måste vara på plats för att anställda ska klara av sitt jobb på ett bra sätt.

Dessa fem förutsättningarna för prestation är:

  1. Jag vill – jag känner engagemang för mina arbetsuppgifter.
  2. Jag vet – jag har den information som behövs för mina uppgifter.
  3. Jag kan – jag har nödvändig kompetens för uppgifterna.
  4. Jag får – jag har befogenhet för utförandet av uppgifterna.
  5. Jag bör – jag känner ansvar för arbetsuppgifterna.

Utifrån dessa fem förutsättningar för prestation har forskarna i Agerus byggt verktyg och arbetsmodeller för att hjälpa företag att skapa en balans mellan det som ska göras och förutsättningarna att göra det.

– Vi fokuserar på prestation. Om vi underlättar för de anställda att göra ett bra jobb på arbetsplatsen, så ökar vi välmåendet hos individen. Det går direkt att mäta i mindre stress, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och bättre prestation, säger Julian Langlee.

Långsiktigt hållbart

Om de fem förutsättningarna för prestation är besvarade med ett ja, så kommer du alltså att kunna prestera och göra ett bra jobb.
Men det räcker inte med att kortsiktigt prestera här och nu. Det är viktigt att det blir långsiktigt hållbart också. För att nå dit krävs att de fem prestationskriterierna kompletteras med fyra mänskliga basbehov. Dessa är:

  1. Tillhöra.
  2. Bidra.
  3. Bekräftas.
  4. Utvecklas.

– Vi vet att vi genom vårt arbetssätt sänker sjukfrånvaron med närmare 26 procent, samtidigt som vi ökar kundnöjdheten med upp till 70 procent. Vi vet att vi också positivt påverkar en mängd "produktivitets- och effektivitetsmått”, säger Julian Langlee och avslutar:

– Det finns egentligen ingen motsättning mellan organisationens krav på lönsamhet och effektivitet och individens behov. Individen vill i grunden göra ett bra jobb och mår bra när han eller hon får göra det. Kan man förmå organisationen och individen att mötas i det vardagliga arbetet händer det fantastiska saker.