Standard Solutions Group

Med orden ”Hur vill industrin ha det?” i fokus har arbetsgruppen inom SSGs kontraktskommitté arbetat intensivt under flera år med att ta fram en ny utgåva av SSGs populära leveranskontrakt. Nu tilldelas de den ärofyllda titeln ”Årets arbetsgrupp 2019”.

SSGs arbetsgrupper består av representanter från olika industrier som delar med sig av sin kunskap, sin tid och sitt engagemang i arbetet med att ta fram nya standarder. Under 2019 arbetade ett tjugotal arbetsgrupper med att ta fram eller revidera cirka 70 standarder.

Hårt arbete och gott klimat

Årligen nominerar SSG ett antal arbetsgrupper som gjort ett särskilt uppskattat arbete, och i årets omröstning vann den grupp som omarbetat SSGs leveranskontrakt.

– Gruppen har varit väldigt engagerad och lagt ner mycket tid på arbetet, säger Markus Sandgren, ansvarig för SSGs kontraktskommitté. Deltagarna har visat stor respekt, lyhördhet, kreativitet och nyfikenhet i arbetet, fortsätter han.

– Alla har jobbat hårt och dragit sitt strå till stacken, säger Håkan Staaf från SCA, som är en av deltagarna i arbetsgruppen. Nu återstår det att se hur kontraktet tas emot av leverantörerna, det är ändå de som ger det slutgiltiga betyget, fortsätter han.

Fram tills nyligen var Håkan även ordförande i SSGs kontraktskommitté, och lyfter fram samarbetet inom kommittén som en viktig del i att arbetet med kontraktet fungerat så bra.

– Det råder stor enighet mellan de olika koncernerna som finns representerade i kontraktskommittén och det är en stor styrka.

Omfattande omarbetning

Arbetet med det nya kontraktet har varit mer omfattande än någonsin tidigare med många möten och många experter inblandade, vilket har resulterat i ett helt omarbetat kontrakt av hög kvalitet.

– Gruppen har jobbat mycket med kontraktets formuleringar för att de ska vara juridiska och tydliga, med målet att kontraktet ska vara enkelt att jobba med, både för beställare och leverantörer, säger Markus Sandgren.

I omarbetningen av kontraktet har arbetsgruppen tagit till sig av de kommentarer och förslag som kommit in genom åren, och kontraktet har även skickats ut på remiss för att man ska försäkra sig om att det håller rätt nivå. Gruppen har även fokuserat på att bryta trenden med ett kraftigt ökat antal tillägg och avvikelser till leveranskontraktens allmänna villkor, för att användarna istället ska kunna dra nytta av ett standardiserat kontrakts fördelar.

– Stora leverantörer har skrivit in sina egna avsteg i kontraktet, som över tid blivit större och större. Vi ville försöka förstå varför avstegen gjordes och tagit hjälp av jurister för att försöka bena ut detta och minska antalet avsteg, säger Håkan Staaf.

Man har också arbetat med att göra kontraktet tydligare på punkter som tidigare undvikits, som exempelvis parternas maxansvar och vad som ingår eller faller utanför det, samt när avtalad funktionalitet får anses vara uppfylld. Även de olika språköversättningarna har bearbetats för att hålla hög kvalitet och vara enhetliga med den svenska versionen, och de har därför granskats av flera olika jurister.

Effektivare inköpsprocesser

Vilken nytta kommer då resultatet av gruppens arbete att ge?

– Det kommer att leda till effektivare inköpsprocesser. Tack vare arbetsgruppen kan vi erbjuda ett uppdaterat och tryggt kontrakt framtaget för industrins behov, säger Markus Sandgren.