Standard Solutions Group

European Industrial Insulation Foundation (EiiF) har i sin vitbok Decarbonising Industry with Rapid Payback – How mandatory requirements for industrial insulation will deliver 10% to reach the EU’s 2030 energy efficiency target, påvisat att med hjälp av befintlig teknik kan industrin göra skillnad för klimatet. Vitboken visar att SSGs standard SSG7591 är den mest effektiva standarden inom isolering av rörledningar och ventilationskanaler i Europa, något som Christer Wallin, kommittéprocessledare på SSG är väldigt stolt över.

I vitboken redoviserar EiiF att förbättrade isoleringsstandarder kan minska energiutsläppen med 14 miljoner ton oljeekvivalenter(Mtoe) inom den europeiska industrin, vilket har potential att reducera EUs CO2-utsläpp med 40 Megaton(Mt) varje år. För att uppfylla målet så kräver det att alla stora aktörer inom industrin bidrar, det inkluderar även EUs industri- och energiförsörjning, som står för 49% av utsläppen inom EU.

SSG7591 gör skillnad för klimatet

Enligt EiiF så kan EUs CO2-utsläpp reduceras med 40 Mt varje år om VDI 4610 energiklass C (se tabell 1), blev ett lägsta krav för industriell isolering. Dessutom skulle det spara 14 Mtoe energi, vilket motsvarar 10% av EU: s energieffektivitetsmål till 2030. I vitboken så lyfts SSG:s standarder vara bäst i hela europa.

– Att standarden var bra och accepterad inom svensk industri förstod jag, men att den stod så högt i kurs bland övriga inom Europa blev ett glädjande besked. Detta gör att jag funderar på frågan; hur kan vi göra den ännu bättre och nå klass A enligt mätmetoden VDI 4610/1.

Tabell 1: The Performance Level of Insulation in Europe (Källa: EiiF White Paper 2020)

Kommitténs hårda arbete ligger bakom framgången med SSG7591

SSGs rörsystemkommitté arbetar med standardisering och utreder nya tjänster inom rörsystem och trycksatta anordningar. Viktiga kriterier under arbetet är just arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhåll. Kommittén känner löpande av industrins behov och arbetsgrupper samlas flera gånger per år för att revidera och utveckla standarder.

– Det är tack vare våra kompetenta ledamöter i Rörsystemkommittén och deras kontaktnät som har skapat arbetsgruppen, AGR8-Isolering av rörsystem och cisterner, bestående av beställare, tillverkare och leverantörer. Experterna i arbetsgruppen har arbetat tillsammans, med bibehållen konkurrensneutralitet, för att ta fram en gemensam lösning för isolering av rörledningar, kanaler och cisterner inom Svensk industri.

Risker med sjunkande kunskap om isolering

Enligt EiiF:s vitbok så är det flera faktorer som bidragit till att den europeiska industrin tenderat att isolera mindre, snarare än att man implementerar mer energieffektiva och isolerande system. Verksamheter vill minska kostnaderna för investering och underhållsarbeten, kunskapen om isolering och dess effekter har sjunkit och även att budgetansvar är fördelat mellan energi– och underhållsbudget ses som en faktor.

Stor potential med befintlig teknik

Om de stora industrierna inom EU skulle agera så skulle det resultera i ett flertal fördelar, inte bara för klimatet utan även för EU och industrin. EiiF gör det tydligt i sin vitbok att Isoleringstekniken redan finns, den måste bara börja användas.

– Jag kan bara hoppas att fler väljer SSG7591 i deras arbete för att minska koldioxidutsläppen och samtidigt spara energi. För ett hållbart Europa ser jag gärna att fler europeiska länder nyttjar standarden och inte bara här i Sverige, avslutar Christer Wallin.

Bakgrundsfakta

SSG7591 – Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare.
Dokumentet ger anvisningar för val av isoleringsmaterial, isoleringstjocklek, isoleringsutförande liksom val av ytbeklädnadsmaterial och ytbeklädnadens utförande gällande rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler samt behållare. Tjänsten används idag av 56 kunder och har laddats ner över 400 gånger.

European Industrial Insulation Foundation (EiiF)
EiiF är en neutral och ideell institution som uppmärksammar isolering genom en top-of-mind metod för att förbättra hållbarhet och lönsamhet. Sedan grundandet har EiiF etablerat sig som en tillgång för industrier som behöver reducera CO2-utsläpp och spara energi. Deras aktiviteter ökar kännedomen om isoleringens växande behov och fördelar.

Källor: