Standard Solutions Group

För första gången någonsin samlade SCA tillsammans med SSGs elansvariga och chefer från alla enheter och anläggningar inom SCA, förutom de fyra massa- och pappersbruken.

– Det var en bra genomgång och utbildning, säger Jan Waluszewski, skydds- och säkerhetschef på SCA i Sundsvall.

För att skapa bättre elsäkerhetsrutiner har SCA nu tagit beslut om att använda SSG Compliance tool för hela koncernen.

Ett 20-tal personer från Timber, Logistics, Skog, Energy och från staben från Piteå i norr till Sundsvall i söder deltog på denna unika SCA-dag för att diskutera den nya elsäkerhetslagen och för att hitta nya gemensamma interna lösningar för att kunna uppfylla lagen. Initiativtagare till denna samling var Jan Waluszewski i Sundsvall och Dick Edin i Munksund, som under evenemanget även fick hjälp av SSGs experter på området Johnny Jansson och Patrik Eriksson .

– Det var en bra genomgång och utbildning. Eftersom massa- och pappersbruken redan hade haft egna genomgångar, så valde vi att samla alla övriga enheter inom SCA till ett gemensamt seminarium med workshops. Medan bruken sedan en tid tillbaka redan hade kommit igång med sina förberedelser, så måste vi ta ett omtag även för våra medelstora arbetsplatser, som alla sågverk, hyvlerier, plantskolor och timmerterminaler, säger Jan Waluszewski, skydds- och säkerhetschef på SCA i Sundsvall, och fortsätter:   

– Vår ambition med dagen var att avdramatisera, men också sprida kunskap om vad som behövs och vad som måste göras. Vi lyckades lugna alla de som innan hade stora farhågor kring den nya lagstiftningen och vi fick en bra rättning i ledet. Och vi försökte hitta gemensamma nämnare för att kunna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter - det är det som är kraften i detta. De elansvariga ute på de enskilda enheterna träffas inte så ofta.

Lyckad dag

De ämnen som avhandlades under dagen var:

  • Vilka krav ställer den nya ellagen på den som är anläggningsägare, med eller utan egen el-personal?
  • Vad gäller och vilka möjligheter finns det att påbörja arbetet med det som måste göras för din enhet.

SSG informerade också om den nya elsäkerhetslagens krav – personsäkerhetsansvaret, elanläggningsansvaret, installationsansvaret, innehavaransvaret och beställarkravet

Därefter diskuterades den egna organisationen och hur arbetet bäst borde organiseras på varje arbetsenhet. Under dagen fick deltagarna även tillgång till SSG Compliance tool för att kunna hantera all nödvändig el-dokumentation. 

Det blev en mycket lyckad dag även ur SSGs synvinkel.

– Vår ambition är att hjälpa industrikoncernerna och deras anläggningar med att hantera elsäkerhetslagens krav med hjälp av vårt verktyg SSG Compliance tool och våra elansvars- och elsäkerhetsutbildningar. Kan vi dessutom hjälpa dem starta egna nätverk inom SSG-sfärens, är det ytterligare en bonus för alla, säger Johnny Jansson, Senior Advisor på SSG, samtidigt som han förklarar att det just nu är ett stort efterfrågetryck på dessa SSG-tjänster, som en följd av den nya ellagstiftningen.

Samarbete med SSG

– Under dagen kom vi också fram till SSG Compliance tool är ett bra och rationellt verktyg för att hantera detta. Det bygger på att vi delar med oss av kunskap och erfarenheter mellan enheterna och utnyttjar varandras dokument. Vi har därför kommit överens med SSG om att använda det här verktyget på alla SCAs enheter. Vi bygger upp vårt ledningssystem inom el med hjälp av SSG Compliance tool. Vi får en webbaserad handbok, som ger oss struktur kring anvisningar, ansvar och efterkontroll enligt den nya ellagen, säger Jan Waluszewski och fortsätter:

– Det kan annars vara svårt att få en bra översikt över elansvaret i en koncern, i synnerhet när en ny ellag trädde i kraft år 1 juli 2017. Med SSG Compliance tool får vi ett komplett ledningssystem inom el, allt anpassat efter den nya ellagen.

Ledningen involverad

SCA anser sig annars ur elsäkerhetssynpunkt ha en mycket bra ordning på anläggningarna.

– Tekniskt sett är allt på en mycket hög nivå och vi har inga uttalade elsäkerhetsbrister i anläggningarna. Vi har ju årliga revisioner och vi har tydliga krav från försäkringsbolaget om hur elsäkerheten ska skötas. Alla våra system är byggda för att klara kontinuerlig drift, störningar och oönskade händelser. Det som det nu handlar om är att åskådliggöra, revidera och se till att vi har skrivna rutiner, som är förankrade i den nya lagstiftningen, säger Jan Waluszewski.

De elansvariga har efter mötet fått i uppdrag att förankra tankar och kunskaper på sina respektive anläggningar.

– I och med att vi nu med SSG Compliance tool har tagit ett gemensamt grepp kring dokument och dokumentstyrning, så får detta även effekt på ägarnivå. Vi har därför informerat den högsta ledningen om vd som nu gäller. Det innebär att budskapet kommer fram till den lokala enhetsschefen från två håll – dels från SCAs ledning och dels från den elansvarige. Samtidigt som det fortfarande är ett försäkringskrav att vi sköter våra revisioner och har ett regelverk kring elsäkerhet, säger Jan Waluszewski.

Detta är SSG Compliance tool

SSGs nya interaktiva webbtjänst är ett digitalt verktyg för systematiskt elsäkerhetsarbete som hjälper företag att med en bestämd struktur bygga upp och samla regler kring elansvaret och skapa en handbok. SSG Compliance tool är en handbok för den elansvarige som bygger på elsäkerhetsanvisningarna SSG 4500 och SSG 4501.

SSG Compliance tool är webbaserat och tillgänglig dygnet runt via SSGs webbplats. Via ett interaktivt gränssnitt kan användaren skapa en anpassad handbok för sitt företag och uppfylla myndighetskrav för bland annat egenkontroll, allting via ett standardiserat arbetssätt. I tjänsten finns också en guide där man kan få hjälp i arbetet och få inspiration från andra företag.

SSG Compliance tool följer den nya ellagen som trädde i kraft 1 juli 2017. I utredningsarbetet för lagen ingick SSGs Senior Advisor Johnny Jansson som representant för industrin i den expertgrupp som bistod utredningen för att ta fram ett lagförslag anpassat efter dagens behov.