Det fortsätter att hända mycket spännande i appen SSG On site. Snart lanseras en ny funktion som ska förenkla arbetsprocessen kopplat till arbetstillstånd och tillstånd som är en viktig del i det dagliga arbetet.ssg-arbetstillstånd-i-on-site-app-v2.png

SSG arbetar just nu i ett projekt tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från svensk industri. Projektet handlar om att förenkla den ofta krångliga arbetsprocessen som arbetstillstånd kan innebära. Syftet är att gå ifrån det många gånger analoga formatet till en mer digital och automatiserad process.  

Tillstånd fyller en viktig funktion kopplat till personsäkerhet, men många gånger tappar det sitt viktiga syfte på grund av det ofta resurskrävande arbetet. Tillämpning av tillstånd sker ofta på papper vilket är en av anledningarna till att det kan bli både svårhanterligt och tidskrävande.  

- Det finns stora utmaningar kring den arbetsprocess som arbetstillstånd innebär, men också tillstånd i stort. Vi tittar på hur man kan förenkla och samtidigt få ut den maximala nyttan, där alla användares perspektiv och behov inkluderas. Det är värdefullt att ha med representanter från industrin som jobbar med dessa frågor kopplat till personsäkerhet dagligen, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare SSG On site. 

Utvecklingen av den nya funktionen pågår för fullt. Själva funktionen i sig kan beskrivas som ett förenklat digitalt arbetsflöde, där appen SSG On site blir kommunikationsnavet mellan de personer som berörs av tillståndet. Det gäller allt från beställare, utfärdare, tillståndsgivare till utföraren av arbetet. Allt med säkerhet och arbetsmiljö i fokus. 

Funktionen kommer även att inkludera en smidigare hantering med lokala intyg, bevis och tillstånd som exempelvis körtillstånd, utbildningar som genomförs på plats m.m. – allt hanterat och synligt i appen.

Vi har som ambition att lansera den nya funktionen under hösten/vintern 2022. Vill du veta mer och få funktionen presenterad innan den lanseras och ge feedback är du välkommen att höra av dig till markus.sjoholm@ssg.se  


enklare-arbetstillstånd-linkedin.png

 

Om arbetstillstånd 

Vid särskild risk för brand eller explosion 36 § krävs skriftliga arbetstillstånd. Kortfattat ska det innehålla hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetsuppgiften. Varav den som utför arbetet skriftligen ska intyga att dessa riktlinjer ska följas. Arbetet får inte påbörjas förrän samordningsansvarig godkänt detta. Arbetstillstånd ska bevaras i minst tre månader efter att arbetet har avslutats.
 
Arbetstillstånd behövs när du ska utföra arbete i cistern, brunnar, silos, lastutrymmen där brandfarliga vätskor, gas eller aerosol hanteras eller förekommer. Eller vid arbete som medför höga temperaturer, som t.ex. svetsa, skära, löda, slipa och borra. Samt vid andra arbeten som kan orsaka brand eller explosioner inom ett område där explosionsfarlig atmosfär kan förekomma.

För mer detaljerad information, läs mer på arbetsmiljöverket.se

Se även